Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

136 resultaten

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010 (Dossier 32123-A)
Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juni 2010InleidingMet deze brief informeer ik u, mede namens de minister van VROM, over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT. ...

Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 38MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er een grote voorkeur bestaat om de Rijnlandroute in één keer aan te leggen;overwegende, dat het project Rijnlandroute meer omvat dan alleen de verbindingsweg tussen de A4 en de A44;overwegende, dat provincie, regio en Rijk het nog niet eens zijn over de toedeling van de ambtelijke kosten en de risicoverdeling;overwegende, dat er nog onduidelijkheid bestaat over de grondexploitatie van voormalig vliegveld Valkenburg;overwegende, dat provincie, regio en bedrijfsleven te kennen hebben gegeven, nog een financiële bijdrage te willen leveren;verzoekt de regering bij het volgend MIRT-overleg, voorjaar 2010, te komen met een gedragen voorstel voor de aanleg van de Rijnlandroute in één keer, rekening houdend met het feit dat het hier gaat om een project waarbij de ontsluiting integraal onderdeel uitmaakt van de totale ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansCramer ...

Motie Van Gent en Vendrik over gegevens MER-procedure (Dossier 32123-A)
Motie Van Gent en Vendrik over gegevens MER-procedure Motie begroting financiën natuur en milieu organisatie en beleid verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 52MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN VENDRIKVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de MER-procedure voor de RijnlandRoute nog niet is afgerond;overwegende, dat de MER-procedure tot doel heeft, het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over ruimtelijke projecten en daarmee tot een meer verantwoorde keuze tussen alternatieven te komen;verzoekt de regering pas een definitieve tracékeuze te maken als alle gegevens uit de MER-procedure beschikbaar zijn,en gaat over tot de orde van de dag.Van GentVendrik ...

Motie Verdonk en Aptroot over voldoende strooizout (Dossier 32123-A)
Motie Verdonk en Aptroot over voldoende strooizout Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 90MOTIE VAN DE LEDEN VERDONK EN APTROOTVoorgesteld 20 januari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat Nederland een distributieland en een transitoland is;overwegende, dat het niet te begrijpen is dat de minister na drie weken sneeuw op 8 januari aan de Kamer schrijft dat er nog slechts strooizout is voor twee à vier dagen;verzoekt de regering toe te zeggen dat er voor de rest van winter genoeg strooizout is,en gaat over tot de orde van de dag.VerdonkAptroot ...

Motie Aptroot over aanpassing van de A58 (Dossier 32123-A)
Motie Aptroot over aanpassing van de A58 Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 50MOTIE VAN HET LID APTROOTVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de A58 een essentiële maar overbelaste transportas is, waar de vrachtwagendichtheid de hoogste is in Nederland en waar de files steeds meer toenemen;constaterende, dat het kabinet dit jaar een startbeslissing zal nemen, maar dat er nog geen financiële middelen beschikbaar zijn;spreekt als haar mening uit dat het uit te keren superdividend van de NS van 1,4 mld. niet alleen in spoor geïnvesteerd mag worden maar juist ook in wegen;verzoekt de regering om 100 mln. van het uit te keren superdividend van de NS te reserveren voor de aanpassing van de A58,en gaat over tot de orde van de dag.Aptroot ...

Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt (Dossier 32123-A)
Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 31AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSOntvangen 11 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 27 000 (x € 1 000).IIIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 27 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement worden binnen het wegenbudget gelden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven. ...

Schriftelijke beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de eerste termijn van het notaoverleg MIRT op 7 december jl. (Dossier 32123-A)
Schriftelijke beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de eerste termijn van het notaoverleg MIRT op 7 december jl. ...

Motie Koopmans en Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding Motie begroting economie financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 35MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN APTROOTVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te starten met de voorbereiding van de aanleg van een tweede westelijke oeververbinding in een publiekprivate samenwerking met de regio Rotterdam en het Havenbedrijf waarbij de financiering geschiedt door de inzet van een versnellingsprijs (tol),en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansAptroot ...

Openstelling tunnels A73 per 1 december 2009 (Dossier 32123-A)
Openstelling tunnels A73 per 1 december 2009 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 18BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009Op verzoek van de Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat informeer ik u over de openstelling van de A73 tunnels. ...

Motie Boelhouwer en Koppejan over beheer van de natuur in de uiterwaarden (Dossier 32123-A)
Motie Boelhouwer en Koppejan over beheer van de natuur in de uiterwaarden Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu verkeer water 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 42MOTIE VAN DE LEDEN BOELHOUWER EN KOPPEJANVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de veiligheid van Nederland van cruciaal belang is voor een bewoonbaar Nederland;overwegende, dat een groot deel van het rivierengebied is aangewezen als Natura 2000-gebied;overwegende, dat de doelen voor waterveiligheid zijn vastgelegd, terwijl de aanwijzingsbesluiten en instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden pas in de tweede helft van 2010 worden vastgelegd;overwegende, dat de eisen vanuit het natuurdossier ertoe kunnen leiden dat de PKB Ruimte voor de Rivier en andere toekomstige waterveiligheidsprojecten niet tijdig kunnen worden gerealiseerd en daarmee het risico ontstaat dat de waterveiligheidsdoelstelling niet op tijd wordt gehaald;verzoekt de regering om de doelstellingen van waterveiligheid en natuur in het rivierengebied zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en, indien de functies waterveiligheid en natuur conflicteren, de natuureisen te heroverwegen, zodat tijdige realisatie van de waterveiligheidsmaatregelen geen gevaar loopt;verzoekt de regering voorts prioriteit te geven aan een goed beheer en onderhoud van de natuur in de uiterwaarden, waarbij de terreinbeheerders van het betreffende gebied primair verantwoordelijk zijn om dit beheer en onderhoud dienstbaar te maken aan het realiseren en behouden van de waterveiligheid,en gaat over tot de orde van de dag.BoelhouwerKoppejan ...

Motie Jansen en Neppérus over wettelijke normen voor trillingen langs het spoor (Dossier 32123-A)
Motie Jansen en Neppérus over wettelijke normen voor trillingen langs het spoor Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN JANSEN EN NEPPÉRUS Voorgesteld 23 juni 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat met intensiever gebruik van het spoor er klachten zijn over geluid en trillingen langs het spoor;constaterende, dat er geen wettelijke normen zijn voor trillingen veroorzaakt door treinvervoer;overwegende, dat er naar aanleiding van de motie-Aptroot c.s. (32 123-A, nr. 51) wel een inventarisatie van de klachten rond de IJssellijn komt, maar wettelijke normen nog niet worden opgesteld; verzoekt de regering wettelijke normen te stellen voor trillingen,en gaat over tot de orde van de dag.Jansen Neppérus ...

Toezegging verbetering informatievoorziening bij het WGO van 24 juni 2009 (Dossier 32123-A)
Toezegging verbetering informatievoorziening bij het WGO van 24 juni 2009 Brief regering begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 2009AanleidingTijdens het WGO Verkeer en Waterstaat van woensdag 24 juni 2009 (31 924 XII, nr. 13) heb ik toegezegd u een schriftelijk voorstel te doen toekomen waarin is uitgewerkt hoe de informatievoorziening op projectniveau in de suppletoire wetten kan worden verbeterd. ...

Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) (Dossier 32123-A)
Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 69GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S. ...

Toezeggingen inzake het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam (Dossier 32123-A)
Toezeggingen inzake het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 juni 2010Op 17 december 2009 vond in Uw Kamer een spoeddebat plaats naar aanleiding van het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. ...

Motie Van Gent en Vendrik over aanleg Noord-Zuidlijn (Dossier 32123-A)
Motie Van Gent en Vendrik over aanleg Noord-Zuidlijn Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 53MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN VENDRIKVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, het onderdeel van het advies van de commissie-Veerman met daarin het advies door te gaan met de aanleg van de Noord-Zuidlijn en een extra risicoreservering van 500 mln. op te nemen;overwegende, de waarde van de Noord-Zuidlijn voor de regio, de Randstad en dus Nederland;overwegende, dat de staatssecretaris heeft aangegeven, in overleg te gaan met de gemeente Amsterdam;verzoekt de regering met voorstellen te komen hoe de gemeente Amsterdam te ondersteunen in het volbrengen van de adviezen van Veerman en de aanleg van de Noord-Zuidlijn,en gaat over tot de orde van de dag.Van GentVendrik ...

Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet tweede kwartaal 2010 (Dossier 32123-A)
Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet tweede kwartaal 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 september 2010Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het 2de kwartaal van 2010. ...

Motie Roemer over aanpassing van de vijfde Trajectnota (Dossier 32123-A)
Motie Roemer over aanpassing van de vijfde Trajectnota Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 56MOTIE VAN HET LID ROEMERVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering erkent dat door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam het drukker wordt bij de Beneluxtunnel, op het Kethelplein en op het Beneluxplein, maar dit niet vermeld stond in de vijfde Trajectnota;verzoekt de regering deze constatering op te nemen in een aangepaste trajectnota,en gaat over tot de orde van de dag.Roemer ...

Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) (Dossier 32123-A)
Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 78GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Amendement van de leden Roemer en Aptroot dat ervoor zorgt dat de HSA aan haar verplichtingen moet voldoen om de gebruiksbijdrage 2010 voor de HSL ook in 2010 te betalen (Dossier 32123-A)
Amendement van de leden Roemer en Aptroot dat ervoor zorgt dat de HSA aan haar verplichtingen moet voldoen om de gebruiksbijdrage 2010 voor de HSL ook in 2010 te betalen Amendement begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 30AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROEMER EN APTROOTOntvangen 10 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 13 Spoorwegen wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 78 265 (x € 1 000).IIIn artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 78 265 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement zorgt ervoor dat de HSA aan haar verplichtingen moet voldoen om de gebruiksbijdrage 2010 voor de HSL ook in 2010 te betalen.Dit geld wordt ingezet voor het versnellen van noodzakelijk investeringen in het spoor in met name de landsdelen. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau (Dossier 32123-A)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 26MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat aanleg van nieuwe rijksinfrastructuur eisen stelt aan de kwaliteit van de achterlandverbindingen en dus kan leiden tot inpassingskosten op regionaal en lokaal niveau;van mening, dat binnen de afweging in de NMCA van investeringskeuzes bij de aanleg van rijksinfra ook de eventueel benodigde investeringen in het onderliggende verkeersnet in kaart dienen te worden gebracht;verzoekt de regering om in de NMCA een analyse van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau op te nemen,en gaat over tot de orde van de dag.Wiegman-van Meppelen ScheppinkRoefsKoopmans ...