Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie Dibi over een afgeronde bacheloropleiding als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi over een afgeronde bacheloropleiding als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap werk werkgelegenheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 71MOTIE VAN HET LID DIBIVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre een afgeronde bacheloropleiding voldoet als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt,en gaat over tot de orde van de dag.Dibi ...

Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 Motie begroting financiën openbare orde en veiligheid staatsveiligheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 78MOTIE VAN HET LID BOSMA C.S.Voorgesteld 9 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de BVD in 2002 een lijvig rapport inzake islamitische scholen heeft geproduceerd dat is aangeboden aan de Tweede Kamer;constaterende, dat een zo compleet mogelijke informatievoorziening bijdraagt aan een afgewogen oordeel van de Kamer;overwegende, dat de staatssecretaris recentelijk wel een uitgebreide rapportage van de Onderwijsinspectie aan de Kamer heeft verstrekt, maar dat informatie zoals geproduceerd door de BVD in 2002 ontbreekt;verzoekt de regering een rapport van de AIVD aan de Kamer te verstrekken dat uitgebreid ingaat op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 en een vergelijkbare omvang heeft,en gaat over tot de orde van de dag.BosmaDibiDezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige gesprekspartner van de inspectie (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige gesprekspartner van de inspectie Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 96MOTIE VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN DIBIVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat sinds de invoering van het nieuwe proportionele toezicht niet meer de schoolleider of locatiedirecteur het eerste aanspreekpunt voor een gesprek met de inspectie is, maar het schoolbestuur;van mening, dat de functie van schoolleider juist een cruciale rol kan spelen bij inspectietoezicht omdat een schoolleider als geen ander weet wat er op het niveau van zijn of haar locatie plaatsvindt;verzoekt de regering om de schoolleider in het nieuwe inspectietoezicht weer formeel een positie te geven om bij gesprekken met de inspectie aanwezig te zijn en hem als volwaardige gesprekspartner te laten deelnemen, daarbij de mogelijkheid houdend om als bevoegd gezag een apart gesprek met de inspectie aan te vragen indien dit noodzakelijk wordt geacht,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenDibi ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Motie Dibi/Depla over afspraken over energiebesparing en duurzaam inkopen voor het onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi/Depla over afspraken over energiebesparing en duurzaam inkopen voor het onderwijs Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs energie financiën natuur en milieu onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 109MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN DEPLAVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet met de HBO-raad en de VSNU afspraken heeft gemaakt over energiebesparing en duurzaam inkopen;verzoekt de regering het initiatief te nemen zodat er ook afspraken komen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs,en gaat over tot de orde van de dag.DibiDepla ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding van de zorggelden (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding van de zorggelden Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 98MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er jaarlijks een budget van meer dan 2 mld. beschikbaar is om zorgleerlingen een passend onderwijs- en zorgaanbod te geven;tevens constaterende, dat de overheid geen helder zicht heeft op de daadwerkelijke besteding van deze middelen door scholen, waardoor het vermoeden bestaat dat veel geld onbedoeld blijft hangen in onnodige bureaucratie en overhead en niet terechtkomt bij het kind in de vorm van adequate hulp en begeleiding;van mening, dat het voor het verdere vervolg van het traject Passend Onderwijs en eventuele beslissingen over een vorm van budgetfinanciering absoluut noodzakelijk is dat duidelijk wordt hoe de zorggelden worden besteed;verzoekt de regering een diepgaand accountantsonderzoek in te stellen in het po, het vo en het mbo naar de daadwerkelijke besteding van de zorggelden bij een representatief aantal scholen in het reguliere onderwijs en in alle clusters van het speciaal onderwijs;en verzoekt de regering tevens in dat accountantsonderzoek alle budgetten voor lwoo, pro, WSNS, sbo, het regionaal zorgbudget vo, «Op de rails», «Rebound», «Herstart», de rugzakken en de meerkosten van het (v)so mee te nemen, en de Kamer daar in het voorjaar van 2009 verslag van te doen,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenFerrierSlobDezentjé Hamming-BlueminkDibiVan der Vlies ...

Motie Dibi en Van der Ham over een voorstel voor collegegeldvrij besturen (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi en Van der Ham over een voorstel voor collegegeldvrij besturen Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 70MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN VAN DER HAMVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de ruimte voor studenten om naast studie en (veelal) betaalde baan tijd vrij te maken voor bestuurs- en vrijwilligerswerk beperkt is;overwegende, dat studenten die een voltijds bestuursfunctie bekleden toch ingeschreven moeten blijven staan bij hun onderwijsinstelling vanwege het behoud van hun ov-jaarkaart, bestuursbeurs, studiefinanciering en de mogelijkheid tot lenen;verzoekt de regering in overleg met studentenorganisaties en de instellingen een voorstel voor collegegeldvrij besturen te ontwerpen en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2009,en gaat over tot de orde van de dag.DibiVan der Ham ...

Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over ontschotting van onderwijs en zorg in alle onderwijssectoren (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over ontschotting van onderwijs en zorg in alle onderwijssectoren Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 100MOTIE VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN DIBIVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat optimale samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen noodzakelijk is om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, snel te kunnen helpen;van mening, dat schotten, knelpunten en drempels die deze optimale samenwerking in de weg staan zo snel mogelijk moeten worden weggenomen;verzoekt de bewindslieden van OCW om de ontschotting van onderwijs en zorg in alle onderwijssectoren tot een van de speerpunten van het beleid in de tweede helft van deze kabinetsperiode te maken en in samenwerking met hun collega’s van VWS in het voorjaar van 2009 met een plan van aanpak hiervoor te komen,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenDibi ...

Motie Van der Ham en Dibi over een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten en onderzoekers (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Dibi over een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten en onderzoekers Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap recht staatsrecht 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 75MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIBIVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat aanvragers van verblijfsvergunningen momenteel ongeacht de duur en reden van hun verblijf een vast bedrag betalen;overwegende, dat de prijsopbouw van verblijfsvergunningen is gericht op kostendekkendheid;overwegende, dat studenten en onderzoekers vaak voor korte tijd naar Nederland komen en dat Nederlandse onderwijsinstellingen veel bureaucratische taken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor hun rekening nemen;van mening, dat de kosten van een verblijfsvergunning geen belemmering mogen zijn voor buitenlandse studenten en onderzoekers om bij te dragen aan de Nederlandse kenniseconomie;verzoekt de regering een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen te ontwikkelen voor buitenlandse studenten en onderzoekers aan Nederlandse onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamDibi ...

Motie Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die de gehele sector aangaan (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die de gehele sector aangaan Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van1 het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 110MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de sectororganisaties besturen en managementorganisaties zijn en dus niet de gehele sector vertegenwoordigen, omdat niet alle geledingen rond de schoolgemeenschap zijn vertegenwoordigd;overwegende, dat het onwenselijk is om alleen met de sectororganisaties afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met de Kwaliteitsagenda vo;verzoekt de regering om voortaan bij afspraken die de gehele sector aangaan ook structureel alle geledingen uit de sector te betrekken en de Kamer daarover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.DibiVerdonkJasper van Dijk ...

Motie Dezentjé Hamming-Bluemink/Dibi over meer onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Dezentjé Hamming-Bluemink/Dibi over meer onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van onderwijs Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 91MOTIE VAN DE LEDEN DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK EN DIBIVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het toezicht op de kwaliteit van onderwijs momenteel belegd is bij de Inspectie voor het Onderwijs onder directe verantwoordelijkheid van de minister;constaterende, dat in de samenleving én het parlement een toegenomen behoefte bestaat om te kunnen beschikken over onafhankelijke en gezaghebbende uitspraken over de toestand van het onderwijs;van mening, dat het onderwijs een toezichthouder verdient die buiten alle politieke kaders uitspraken kan doen over de kwaliteit van instellingen en het onderwijs in brede zin;verzoekt de regering voor 1 mei 2009 een brief naar de Kamer te sturen waarin de mogelijkheden voor meer onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van onderwijs in kaart worden gebracht,en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-BlueminkDibi ...

Motie Dibi over een meer rechtstreekse relatie tussen de Kamer en de Onderwijsinspectie (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi over een meer rechtstreekse relatie tussen de Kamer en de Onderwijsinspectie Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 108MOTIE VAN HET LID DIBIVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het in het verleden is voorgekomen dat een zorgwekkend rapport van de Onderwijsinspectie enkele dagen te laat is verschenen, namelijk net nadat de Kamer had ingestemd met een kabinetsbesluit over hetzelfde onderwerp;overwegende, dat het in het belang van de controlerende taak van de Kamer is dat de Kamer tegelijkertijd de rapporten krijgt van de Onderwijsinspectie en dat het mogelijk moet zijn om rechtstreeks in contact te treden;verzoekt de regering het Inspectiereglement dusdanig te wijzigen waardoor de Kamer een meer rechtstreekse relatie heeft met de Onderwijsinspectie,en gaat over tot de orde van de dag.Dibi ...

Motie Dibi/Jasper van Dijk over gebruikmaking van de lerarenbeurs voor bekostiging van het schakeljaar (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi/Jasper van Dijk over gebruikmaking van de lerarenbeurs voor bekostiging van het schakeljaar Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 107MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat een docent met een afgeronde hbo-bachelor die een wo-master wil volgen om als eerstegraads docent aan de slag te gaan, eerst een schakeljaar moet doen;verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de lerarenbeurs gebruikt mag worden om dat schakeljaar te bekostigen,en gaat over tot de orde van de dag.DibiJasper van Dijk ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 97MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de schoolleider van zeer groot belang is voor de borging van de onderwijskwaliteit, goed personeelsbeleid en een optimale werksfeer op zijn school;voorts van mening, dat een professionele schoolleider aan bepaalde kwaliteitseisen zou moeten voldoen;constaterende, dat weliswaar veel schoolleiders zich de afgelopen jaren al hebben geschoold, maar dat dit nog niet voor alle schoolleiders geldt;verzoekt de regering om samen met de Nederlandse Vereniging van Schoolleiders en de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in overleg te treden en te komen tot meerjarenafspraken inzake de verdere professionalisering van schoolleiders, met als eindperspectief het scholen van alle schoolleiders in Nederland,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenSlobJan Jacob van DijkDibiBosmaVan der Vlies ...