Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Thema-onderzoek islamitisch onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Thema-onderzoek islamitisch onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008InleidingOCW heeft onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij de schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. ...

Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 191BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juni 2009Onlangs heb ik u, in aanvulling op het Algemeen Overleg van 8 april jongstleden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Gelaatsbedekkende kleding (Dossier 31700-VIII)
Gelaatsbedekkende kleding Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Op 8 september 2008 heeft uw Kamer een brief ontvangen over gelaatsbedekkende kleding van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 209). ...

Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam (Dossier 31700-VIII)
Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 225BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 augustus 2009In een overleg met uw Kamer op 8 april 2009 is er gesproken over vroeg vreemdetalenonderwijs (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Het nieuwe Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013" (Dossier 31700-VIII)
Het nieuwe Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013" Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 150BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 maart 2009Hierbij bied ik u, mede namens mijn collega staatssecretaris Van Bijsterveldt, het nieuwe Convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009 – 2013» aan.1 Op donderdag 19 februari jl. tekenden vijftien partijen – besturenorganisaties, onderwijsbonden, werkgeversorganisaties, de Consumentenbond, ouderorganisaties en scholieren- samen met mijn collega staatssecretaris Van Bijsterveldt en mij dit convenant.Dit convenant biedt schoolbesturen, personeel, ouders, verzorgers en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een kader waaraan zij sponsorovereenkomsten kunnen toetsen. ...

Afschrift van reactie aan de Nationale Ombudsman inzake het rapport Onderwijsvrijheid en onderwijstoezicht in het radicaal vernieuwend onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Afschrift van reactie aan de Nationale Ombudsman inzake het rapport Onderwijsvrijheid en onderwijstoezicht in het radicaal vernieuwend onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 190BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 juni 2009Naar aanleiding van uw verzoek bij brief (2009Z03208/2009D11573) doe ik u hierbij, mede namens staatssecretaris Sharon Dijksma, een afschrift toekomen van de reactie aan de Nationale Ombudsman1. ...

‘Bekostigde Iederwijs Scholen’ (Dossier 31700-VIII)
‘Bekostigde Iederwijs Scholen’ Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 149BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 maart 2009In mijn brief van 12 november 2008 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Drie rapporten van de Inspectie van het Onderwijs: De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs, Integraal toezicht regionale expertisecentra 2008 en OPDC’s nader bekeken (Dossier 31700-VIII)
Drie rapporten van de Inspectie van het Onderwijs: De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs, Integraal toezicht regionale expertisecentra 2008 en OPDC’s nader bekeken Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 188BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 juni 2009Hierbij zend ik u drie rapporten van de Inspectie van het Onderwijs:1– De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs– Integraal toezicht regionale expertisecentra 2008– OPDC’s nader bekekenDe inspectie heeft de inhoud van deze rapportages verwerkt in het Onderwijsverslag dat op 12 mei 2009 aan uw Kamer is toegestuurd.Mijn reactie op deze rapporten is opgenomen in de beleidsreactie die op 12 mei samen met het Onderwijsverslag aan u is gezonden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Advies Onderwijsraad 'Partners in onderwijsopbrengst'. (Dossier 31700-VIII)
Advies Onderwijsraad 'Partners in onderwijsopbrengst'. Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 137BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 januari 2009Op 17 december ontvingen wij van de Onderwijsraad het advies «Partners in onderwijsopbrengst». ...

Evaluatie vraagfinanciering schoolbegeleiding (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie vraagfinanciering schoolbegeleiding Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 203BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 juni 2009In artikel XIII van de Wet vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen is neergelegd dat u verslag zal worden gedaan over de doeltreffendheid en de effecten van het flankerend beleid, alsmede over de besteding van de bijdragen van scholen en gemeenten aan schoolbegeleiding. ...

Informatie over uitwerking impulsgebieden in gewichtenregeling (Dossier 31700-VIII)
Informatie over uitwerking impulsgebieden in gewichtenregeling Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 143BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 februari 2009Het onderwijsbeleid van het kabinet is erop gericht om het talent van ieder kind maximaal te laten ontwikkelen. ...

Rapport van bevindingen bij jaarverslagen 2007 PF en VF (Dossier 31700-VIII)
Rapport van bevindingen bij jaarverslagen 2007 PF en VF Brief regering arbeidsomstandigheden basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs sociale zekerheid werk werkloosheid ziekte en arbeidsongeschiktheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 september 2008Hierbij ontvangt u de jaarverslagen van de stichting Participatiefonds (PF) en de stichting Vervangingsfonds/ BGZ (VF) over het jaar 2007.1 Daarnaast ontvangt u van mij een rapport van bevindingen over deze jaarverslagen. ...

Voorberichten op de jaarcijfers 2008 van Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) (Dossier 31700-VIII)
Voorberichten op de jaarcijfers 2008 van Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 199BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 juni 2009Hierbij ontvangt u de voorberichten op de jaarcijfers 2008 van Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF).1 Dit zijn voorlopige cijfers. ...

Mededeling dat het Voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen deze zomer bij de Kamer wordt ingediend (Dossier 31700-VIII)
Mededeling dat het Voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen deze zomer bij de Kamer wordt ingediend Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 194BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 juni 2009Tijdens het notaoverleg over kleine scholen van 1 december 2008 (kamerstuk 31 526, nr. 5) heb ik aangegeven dat de Kamer naar verwachting in het voorjaar van 2009 het wetsvoorstel om de samenwerkingsschool bestuurlijk mogelijk te maken, zou ontvangen. ...

Stand van educatief Nederland 2009 (Dossier 31700-VIII)
Stand van educatief Nederland 2009 Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 200BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juni 2009Een grotere maatschappelijke betrokkenheid bij onderwijs. ...

Het vertrek van basisschoolleerlingen van Egyptische afkomst van Amsterdamse basisscholen (Dossier 31700-VIII)
Het vertrek van basisschoolleerlingen van Egyptische afkomst van Amsterdamse basisscholen Brief regering basisonderwijs begroting financiën integratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 153BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 april 2009Najaar 2008 verschenen in de media berichten over het vertrek van basisschoolleerlingen van Egyptische afkomst van Amsterdamse basisscholen. ...

Stand van zaken handhaving bij bekostigde vergaand vernieuwende basisscholen (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken handhaving bij bekostigde vergaand vernieuwende basisscholen Brief regering 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 228BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 september 2009In mijn brief van 16 maart 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Nadere uiteenzetting te geven over het verschil tussen het project EarlyBird en de pilots met vroeg vreemdetalenonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Nadere uiteenzetting te geven over het verschil tussen het project EarlyBird en de pilots met vroeg vreemdetalenonderwijs Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 172BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2009In het voortgezet algemeen overleg met uw Kamer op 15 april 2009 is aan mij gevraagd een nadere uiteenzetting te geven over het verschil tussen het project EarlyBird en de pilots met vroeg vreemdetalenonderwijs waarvoor ik ruimte wil bieden.Het project EarlyBird krijgt hierbij bijzondere aandacht van uw Kamer, maar de aanpak binnen dit project verschilt in essentie niet van het overige aanbod vroeg vreemdetalenonderwijs in het Nederlandse primair onderwijs. ...

Stappenplan toezicht zeer zwakke scholen (Dossier 31700-VIII)
Stappenplan toezicht zeer zwakke scholen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 211BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juli 2009Tijdens een Algemeen Overleg van 3 juni 2009 met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de «Kwaliteit van onderwijs in stedelijk en regionaal gebied» is de toezegging gedaan een escalatielader toe te sturen die de inspectie hanteert bij het toezicht op (zeer) zwakke scholen in het primair en voortgezet onderwijs: een stappenplan met een aanduiding van tijdsbestekken per fase. ...

Bekostigde Iederwijs-scholen (Dossier 31700-VIII)
Bekostigde Iederwijs-scholen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 39BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2008Hierbij informeer ik u conform uw verzoek van 30 oktober (kenmerk: 2008Z05608/2008D12994) over de bekostiging van Iederwijs-scholen. ...