Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Gew motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 22) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 22) Motie (gewijzigd/nader) begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 59GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S. ...

Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fons voor de Podiumkunsten (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fons voor de Podiumkunsten Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 22MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het kabinet in het kader van «Een Cultuur van Ontwerpen» de culturele sector een houvast moet bieden;constaterende, dat door het kabinet ruim 20 mln. extra is vrijgemaakt om de start van de nieuwe Cultuursystematiek een goede kans te geven;constaterende, dat het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten de positief beoordeelde, maar niet gehonoreerde aanvragen niet toereikend is;verzoekt de regering om in totaal 1 mln. vrij te maken ten behoeve van het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en de positief beoordeelde maar niet gehonoreerde aanvragen voor het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten en daarbij de volgende verdeling te hanteren:– € 100 000 voor het Literair Productiefonds;– € 400 000 voor de sectorinstituten;– € 500 000 voor het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokLeerdamAnker ...

Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over herzien van de aanpak van restauraties in het kader van de modernisering monumentenzorg (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over herzien van de aanpak van restauraties in het kader van de modernisering monumentenzorg Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 166MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S.Voorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het BRIM, voor wat betreft de instandhouding van monumenten in goede of redelijke staat, voldoende financiële armslag lijkt te hebben;constaterende, dat de verdeling van restauratiemiddelen een proces is dat leidt tot onzekerheid bij eigenaren van monumenten, omdat zelfs wanneer vergunningen zijn verleend en de subsidiabele kosten zijn vastgesteld, er geen enkele zekerheid bestaat of, en zo ja, wanneer de subsidie wordt ontvangen en wanneer met de restauratiewerkzaamheden kan worden begonnen;constaterende, dat dit leidt tot verlies aan maatschappelijk draagvlak, tot minder motivatie bij vrijwilligers om zich in te spannen voor monumenten en hoge kosten aan planvorming zonder resultaat;van mening, dat de mogelijkheid van voorfinanciering veel kou uit de lucht kan nemen, omdat monumenteigenaren waarvan is vastgesteld dat hun aanvraag subsidiabel is, met de restauratiewerkzaamheden kunnen beginnen;verzoekt de minister om de aanpak restauraties in het kader van de modernisering monumentenzorg grondig te herzien zodat, bijvoorbeeld met voorfinanciering, de restauratiemiddelen met meer zekerheid en duidelijkheid voor de eigenaren gericht kunnen worden ingezet, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokLeerdamAnker ...

Motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen over de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen over de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën kunst 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 23MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN VAN LEEUWENVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst een goede regeling is die kunst in en om openbare gebouwen stimuleert;constaterende, dat de kunstwerken in de praktijk veelal komen te hangen op plekken die niet of slechts beperkt toegankelijk zijn voor de gewone burger;constaterende, dat de regeling van toepassing is op iedere aan- en verbouw, mits voldaan aan een bepaalde drempel;tevens constaterende, dat er nauwelijks democratische controle is op de uitwerking van deze regeling;verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is:– voor het einde van het jaar te komen met een kwalitatieve en financiële doorlichting van de 1%-regeling;– te bepalen dat deze kunst voortaan alleen in de openbare ruimte om en in het gebouw mag worden geplaatst,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokVan Leeuwen ...

Motie Van Vroonhoven-Kok en Leerdam over extra aandacht voor deelrestauraties (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok en Leerdam over extra aandacht voor deelrestauraties Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 167MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN LEERDAMVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat op basis van het BRIM monumenten die voor een deel zijn gerestaureerd in de oude regelingen, geen aanspraak kunnen maken op restauratiemiddelen in het BRIM;overwegende, dat monumenten waarvan nog een deel gerestaureerd moet worden, door de plafonds in het BRIM niet via de instandhoudingssubsidie hun restauratie kunnen afronden;constaterende, dat hierdoor in de overgang van de oude regelingen BRRM en BROM naar het BRIM een aantal monumenten tussen de wal en het schip is beland;overwegende, dat de reeds aangegeven verhoging van de plafonds voor kerken, voor die categorie mogelijk een oplossing zou kunnen bieden;verzoekt de regering om bij een volgende evaluatie van het BRIM aan het punt van deelrestauraties extra aandacht te schenken,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokLeerdam ...

Amendement van het lid Anker c.s. ter vervanging van nr. 14 om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Anker c.s. ter vervanging van nr. 14 om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen Amendement begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 16AMENDEMENT VAN HET LID ANKER C.S. ...