Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 57MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN REMKESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de implementatie van beleidregels gericht op het op een consistente wijze toekennen van zendtijd aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag op basis van artikel 39f Mediawet volgens de evaluatie van het Commissariaat voor de Media, door ECORYS niet zonder problemen is verlopen;verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen de operationele invulling van het artikel-39f-toewijzingsproces te heroverwegen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamRemkes ...

Amendement van het lid Remkes over de dekking voor toevoeging van 5 miljoen euro aan provinciefonds t.b.v. regionale omroep (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Remkes over de dekking voor toevoeging van 5 miljoen euro aan provinciefonds t.b.v. regionale omroep Amendement begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 84AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 11 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000). ...

Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 55MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het van groot belang is, de positie van de publieke omroep zeker te stellen voor de toekomst;verzoekt de regering een vervolg op het WRR-rapport naar de publieke omroep te organiseren waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar ledenlegitimatie en het door de WRR destijds genoemde «mandje van criteria»,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRemkesJasper van Dijk ...

Motie Remkes over een sluitende meerjarenbegroting van de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Motie Remkes over een sluitende meerjarenbegroting van de publieke omroep Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 51MOTIE VAN HET LID REMKESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de extra toevoeging van 50 mln. aan het budget van de Nederlandse publieke omroep in 2011 zorgt voor een OCW-bijdrage van maar liefst 810 mln. in 2012;constaterende, dat deze verhoging op geen enkele wijze inhoudelijk wordt onderbouwd;overwegende, dat extra geld voor de Nederlandse publieke omroep alleen te rechtvaardigen is als hier een deugdelijke motivatie aan ten grondslag ligt;verzoekt de regering het budget van de Nederlandse publieke omroep in 2011 niet zonder nadere financiële onderbouwing extra te verhogen met 50 mln. ...

Amendement van het lid Remkes om ondersteuning van programma- of kabelraden uit de begroting te halen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Remkes om ondersteuning van programma- of kabelraden uit de begroting te halen Amendement begroting cultuur en recreatie financiën media netwerken ruimte en infrastructuur 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 85AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 11 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 191 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement haalt de ondersteuning van de programma- of kabelraden in de tweede helft van 2009 uit de begroting. ...

Motie Remkes en Van der Ham over openstelling van stimuleringsfondsen voor commerciële omroeporganisaties (Dossier 31700-VIII)
Motie Remkes en Van der Ham over openstelling van stimuleringsfondsen voor commerciële omroeporganisaties Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 50MOTIE VAN DE LEDEN REMKES EN VAN DER HAMVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de stimuleringsfondsen voor gebruik uitsluitend toegankelijk zijn voor de publieke omroeporganisaties;verzoekt de regering met voorstellen te komen deze fondsen ook open te stellen voor gebruik door commerciële omroeporganisaties,en gaat over tot de orde van de dag.RemkesVan der Ham ...