Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Motie Anker c.s. over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (Dossier 31700-VIII)
Motie Anker c.s. over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 73MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering in de internationaliseringsagenda uitspreekt dat wanneer een buitenlandse student eenmaal bekend is met het Nederlandse hoger onderwijs, ervoor gezorgd moet worden dat die student ook in Nederland kán studeren;constaterende, dat de drempel voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte om toe te treden tot het Nederlandse hoger onderwijs aanzienlijk is verhoogd nu instellingen vrij zijn om een instellingscollegegeld te vragen;overwegende, dat de minister het voornemen heeft laten varen om een deel van de totale met niet-EER studenten gemoeide rijksbijdrage onder de noemer Kennisbeurzen bestuurlijk te oormerken;overwegende, dat participatie van studenten van buiten de Europese Economische Ruimte in het Nederlands hoger onderwijs een waardevolle bijdrage kan leveren aan de «international classroom»;overwegende, dat voor de vorming van het maatschappelijk kader in ontwikkelingslanden de mogelijkheid voor studenten uit die landen om deel te nemen aan het Nederlands hoger onderwijs van groot belang is;verzoekt de regering een fonds in het leven te roepen met als doelstellingen in ieder geval:– het aantrekken van talentvolle, kwalitatief goede studenten uit de partnerlanden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die bijdragen aan de ontwikkeling van de «international classroom»;– de ontwikkeling van het maatschappelijk kader in ontwikkelingslanden en om daarbij voorwaarden te stellen om een braindrain vanuit ontwikkelingslanden te voorkomen en om de Kamer hierover voor 1 juni 2009 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.AnkerBesselinkJan Jacob van Dijk ...

Gew motie Anker c.s. over een plan van aanpak ter realisatie van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 73) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Anker c.s. over een plan van aanpak ter realisatie van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 73) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 123GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ANKER C.S. ...

Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) (Dossier 31700-VIII)
Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 125NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Amendement van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. over godsdienst-, levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. over godsdienst-, levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs Amendement basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 79AMENDEMENT VAN HET LID JAN JACOB VAN DIJK C.S.Ontvangen 9 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).IIIn artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement is bedoeld als een meer structureel vervolg op het amendement Van Dijk c.s. (31 200 VIII, 84) tot realisering van de motie De Vries c.s. (30 800VIII, 29) en het amendement Kraneveldt c.s.(30 300 VIII, 115) betreffende godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs. ...

Motie Jan Jacob van Dijk over gevolgen van de onderdompelingsmethode voor minder sterke leerlingen (Dossier 31700-VIII)
Motie Jan Jacob van Dijk over gevolgen van de onderdompelingsmethode voor minder sterke leerlingen Motie basisonderwijs begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 159MOTIE VAN HET LID JAN JACOB VAN DIJKVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het kabinet terecht de topprioriteit legt bij verhoging van de kwaliteit van het Nederlands en rekenen in het primair onderwijs;overwegende, dat het kabinet de conclusies van het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen uit 2005 nader wil onderbouwen door een experiment;overwegende, dat er zorgen bestaan over de gevolgen voor minder sterke leerlingen in het primair onderwijs als gebruik wordt gemaakt van de onderdompelingsmethode voor het aanleren van een vreemde taal;overwegende, dat de Kamer meent dat de uitkomsten van dit experiment eerst beschikbaar moeten zijn voordat scholen op grote schaal de onderdompelingsmethode zouden mogen toepassen;verzoekt de regering om het experiment met maximaal 30 scholen te laten plaatsvinden voor een periode van drie jaar en bij de evaluatie vooral aandacht te besteden aan de gevolgen van deze methode voor de minder sterke leerlingen (lager dan het havo-niveau) voor de kennis van de vreemde taal, het niveau van het Nederlands en de resultaten van de andere vakken,en gaat over tot de orde van de dag.Jan Jacob van Dijk ...

Motie Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid (Dossier 31700-VIII)
Motie Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 72MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering met de internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid «Grenzeloos Goed» de internationalisering van het hoger onderwijs en onderzoek wil stimuleren;overwegende, dat voor een steviger internationale concurrentiepositie van het Nederlandse hoger onderwijs ook maatregelen nodig zijn op andere beleidsterreinen dan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;van mening, dat samenwerking tussen verschillende ministeries een grote winst kan betekenen in het streven naar een stevige internationale positie van de Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstituten;verzoekt de regering een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid te maken en deze voor 1 juni 2009 aan de Kamer te sturen,en gaat over tot de orde van de dag.AnkerJan Jacob van DijkBesselinkVan der Ham ...

Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen (Dossier 31700-VIII)
Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 106MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet in het kader van het behoud van keuzevrijheid voor ouders de mogelijkheid onderzoekt om de stichtingsnormen voor scholen te verlagen;constaterende, dat op dit moment een aantal nieuw gestichte scholen binnen de nu fungerende wettelijke periode van vijf jaar nog niet kan voldoen aan de huidige stichtingsnormen;tevens constaterende, dat dit het ongewenst effect kan hebben dat deze scholen onder de vlag van een groter schoolbestuur zullen verdergaan;verzoekt de regering:– inzichtelijk te maken om hoeveel scholen het hier gaat en in het onderzoek naar de verlaging van de stichtingsnormen een uitbreiding van de periode om aan de stichtingsnormen te voldoen naar acht jaar mee te nemen en– de Kamer over zowel het verlagen van de stichtingsnormen als de uitbreiding van de periode om daaraan te voldoen in het voorjaar van 2009 te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.SlobDeplaJan Jacob van DijkVan der VliesVerdonk ...

Motie Jan Jacob van Dijk/Slob over de menselijke maat bij fusies van scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Jan Jacob van Dijk/Slob over de menselijke maat bij fusies van scholen Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 88MOTIE VAN DE LEDEN JAN JACOB VAN DIJK EN SLOBVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Onderwijsraad op 28 november 2008 een helder advies over de menselijke maat heeft uitgebracht en het kabinet het advies op hoofdlijnen heeft omarmd;overwegende, dat het kabinet voornemens is om een fusietoets te ontwikkelen voor de onderwijssector, maar naar verwachting nog één à twee jaar nodig heeft om het wetgevingsproces inclusief de parlementaire behandeling af te ronden;constaterende, dat er momenteel al aanvragen voor fusies in het po, vo en mbo zijn ingediend;verzoekt de regering lopende dit wetgevingsproces de onderwijsinstellingen te wijzen op het belang van een gediversifieerd aanbod van onderwijs in een regio, van de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen, van de menselijke maat, van een optimale betrokkenheid van ouders en personeel bij de besluitvorming rondom fusies en deze aspecten te betrekken bij hun besprekingen over fusievoornemens en hen aan te bevelen om nu al gebruik te maken van de in het advies van de Onderwijsraad genoemde instrumenten als fusietoets en fusie-effectrapportage,en gaat over tot de orde van de dag.Jan Jacob van DijkSlob ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 97MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de schoolleider van zeer groot belang is voor de borging van de onderwijskwaliteit, goed personeelsbeleid en een optimale werksfeer op zijn school;voorts van mening, dat een professionele schoolleider aan bepaalde kwaliteitseisen zou moeten voldoen;constaterende, dat weliswaar veel schoolleiders zich de afgelopen jaren al hebben geschoold, maar dat dit nog niet voor alle schoolleiders geldt;verzoekt de regering om samen met de Nederlandse Vereniging van Schoolleiders en de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in overleg te treden en te komen tot meerjarenafspraken inzake de verdere professionalisering van schoolleiders, met als eindperspectief het scholen van alle schoolleiders in Nederland,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenSlobJan Jacob van DijkDibiBosmaVan der Vlies ...