Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie Van Leeuwen over de effecten van de invoering van een nieuw cultuurstelsel (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over de effecten van de invoering van een nieuw cultuurstelsel Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 20MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de effecten als gevolg van de invoering van een nieuw cultuurstelsel ingrijpend zijn;van mening, dat de overgangsfase naar het nieuwe stelsel nog niet afgerond is;constaterende, dat de evaluatie van het functioneren van het nieuwe stelsel over twee jaar te laat komt om eventuele aanpassingen door te kunnen voeren;verzoekt de regering om de Raad voor Cultuur te verzoeken de effecten van de stelselwijziging in beeld te brengen en de Kamer uiterlijk in februari 2009 hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Motie Van Leeuwen over de inzet van uit onderbesteding van het BRIM vrijgekomen middelen (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over de inzet van uit onderbesteding van het BRIM vrijgekomen middelen Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 163MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) 40 mln. euro niet besteed is;constaterende, dat er, volgens het evaluatierapport van de BMC, geld tekort is om de achterstand in 2010 in te kunnen lopen;constaterende, dat na aftrek van de 21 mln. die bestemd is voor restauraties van kerken, de resterende 19 mln. besteed gaat worden aan restauraties;van mening, dat preventief en planmatig onderhoud een belangrijk instrument is en blijft om restauraties in de toekomst terug te dringen;verzoekt de regering alle uit de onderbesteding van het BRIM vrijgekomen middelen conform de doelstellingen van het BRIM in te zetten en waar nodig het maximaal toe te kennen subsidiebedrag te verhogen,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Motie Van Leeuwen en Van der Vlies over ontwikkelen van een monumentenmonitor (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen en Van der Vlies over ontwikkelen van een monumentenmonitor Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 165MOTIE VAN DE LEDEN VAN LEEUWEN EN VAN DER VLIESVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat uit het evaluatierapport blijkt dat de staat van onderhoud van de rijksmonumenten niet is vast te stellen;constaterende, dat niet kan worden vastgesteld hoe de instandhouding van het monumentenbestand zich met de komst van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) ontwikkelt;van mening, dat dit schadelijke gevolgen kan hebben voor het in stand houden van monumenten;van mening, dat de effecten van het monumentenbeleid meetbaar dienen te zijn;verzoekt de regering om een monumentenmonitor te ontwikkelen en de Kamer, voorafgaande aan de behandeling van de nieuwe Monumentenwet, hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van LeeuwenVan der Vlies ...

Motie Van Leeuwen over een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën kunst 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 18MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat een aantal besluiten van het Fonds Podiumkunsten Plus ernstige negatieve gevolgen heeft voor de nationale en internationale positie van de Nederlandse muzieksector;verzoekt de regering om de basisinfrastructuur zodanig uit te breiden dat er recht wordt gedaan aan een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Motie Van Leeuwen over eenduidige registratie van monumenten in het monumentenregister (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over eenduidige registratie van monumenten in het monumentenregister Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 164MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat monumenten niet op een eenduidige wijze geregistreerd worden;van mening, dat een eenduidige registratie voorwaarde is voor een adequaat monumentenbeleid;verzoekt de regering om, voorafgaande aan de behandeling van de nieuwe Monumentenwet, de Kamer een voorstel te doen toekomen over een eenduidige registratie van monumenten in het monumentenregister,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen over de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen over de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën kunst 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 23MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN VAN LEEUWENVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst een goede regeling is die kunst in en om openbare gebouwen stimuleert;constaterende, dat de kunstwerken in de praktijk veelal komen te hangen op plekken die niet of slechts beperkt toegankelijk zijn voor de gewone burger;constaterende, dat de regeling van toepassing is op iedere aan- en verbouw, mits voldaan aan een bepaalde drempel;tevens constaterende, dat er nauwelijks democratische controle is op de uitwerking van deze regeling;verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is:– voor het einde van het jaar te komen met een kwalitatieve en financiële doorlichting van de 1%-regeling;– te bepalen dat deze kunst voortaan alleen in de openbare ruimte om en in het gebouw mag worden geplaatst,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokVan Leeuwen ...

Motie Van Leeuwen over het afzien van de voorgestelde generieke korting en de verhoging van eigen inkomsten (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over het afzien van de voorgestelde generieke korting en de verhoging van eigen inkomsten Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 19MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur een niet aflatende aandacht verdient;van mening, dat de generieke korting en verhoging van eigen inkomsten onterecht gekoppeld worden aan het verbreden van het maatschappelijk draagvlak;constaterende, dat het huidige financieel-economische klimaat negatieve gevolgen kan hebben voor de cultuursector;verzoekt de regering af te zien van de voorgestelde generieke korting en de verhoging van eigen inkomsten,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...