Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject (Dossier 31700-VIII)
Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject Motie begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 90MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor het behoud van ons nationaal erfgoed de restauratieopleidingen van groot belang zijn;constaterende, dat het restauratieopleidingenproject (ROP) tot doel heeft, deze opleidingen te behouden en te stimuleren, zodat kennis en vakmanschap overgedragen kunnen worden aan een nieuwe generatie vaklieden in de restauratie;constaterende, dat de bekostiging van het restauratieopleidingsproject deels door het Rijk en deels door provincie en branches wordt gerealiseerd;constaterende, dat jaarlijks bij de begroting middels amendering op het onderdeel Cultuur middelen vrijgemaakt worden ten behoeve van de continuering van de coördinatie van deze opleidingen;van mening, dat het belangrijk is dat dit structureel geregeld wordt en dat het voortbestaan van deze opleidingen gewaarborgd zal worden;verzoekt de regering om in overleg met provincies en branches structureel middelen binnen de eigen begroting beschikbaar te stellen ten behoeve van het restauratieopleidingsproject en de Kamer daar voor de voorjaarsnota over te berichten,en gaat over tot de orde van de dag.BiskopAnkerDeplaLeerdam ...

Motie Anker c.s. over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (Dossier 31700-VIII)
Motie Anker c.s. over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 73MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering in de internationaliseringsagenda uitspreekt dat wanneer een buitenlandse student eenmaal bekend is met het Nederlandse hoger onderwijs, ervoor gezorgd moet worden dat die student ook in Nederland kán studeren;constaterende, dat de drempel voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte om toe te treden tot het Nederlandse hoger onderwijs aanzienlijk is verhoogd nu instellingen vrij zijn om een instellingscollegegeld te vragen;overwegende, dat de minister het voornemen heeft laten varen om een deel van de totale met niet-EER studenten gemoeide rijksbijdrage onder de noemer Kennisbeurzen bestuurlijk te oormerken;overwegende, dat participatie van studenten van buiten de Europese Economische Ruimte in het Nederlands hoger onderwijs een waardevolle bijdrage kan leveren aan de «international classroom»;overwegende, dat voor de vorming van het maatschappelijk kader in ontwikkelingslanden de mogelijkheid voor studenten uit die landen om deel te nemen aan het Nederlands hoger onderwijs van groot belang is;verzoekt de regering een fonds in het leven te roepen met als doelstellingen in ieder geval:– het aantrekken van talentvolle, kwalitatief goede studenten uit de partnerlanden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die bijdragen aan de ontwikkeling van de «international classroom»;– de ontwikkeling van het maatschappelijk kader in ontwikkelingslanden en om daarbij voorwaarden te stellen om een braindrain vanuit ontwikkelingslanden te voorkomen en om de Kamer hierover voor 1 juni 2009 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.AnkerBesselinkJan Jacob van Dijk ...

Gew motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 22) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 22) Motie (gewijzigd/nader) begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 59GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S. ...

Gew motie Anker c.s. over een plan van aanpak ter realisatie van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 73) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Anker c.s. over een plan van aanpak ter realisatie van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 73) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 123GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ANKER C.S. ...

Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fons voor de Podiumkunsten (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fons voor de Podiumkunsten Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 22MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het kabinet in het kader van «Een Cultuur van Ontwerpen» de culturele sector een houvast moet bieden;constaterende, dat door het kabinet ruim 20 mln. extra is vrijgemaakt om de start van de nieuwe Cultuursystematiek een goede kans te geven;constaterende, dat het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten de positief beoordeelde, maar niet gehonoreerde aanvragen niet toereikend is;verzoekt de regering om in totaal 1 mln. vrij te maken ten behoeve van het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en de positief beoordeelde maar niet gehonoreerde aanvragen voor het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten en daarbij de volgende verdeling te hanteren:– € 100 000 voor het Literair Productiefonds;– € 400 000 voor de sectorinstituten;– € 500 000 voor het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokLeerdamAnker ...

Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over herzien van de aanpak van restauraties in het kader van de modernisering monumentenzorg (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over herzien van de aanpak van restauraties in het kader van de modernisering monumentenzorg Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 166MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S.Voorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het BRIM, voor wat betreft de instandhouding van monumenten in goede of redelijke staat, voldoende financiële armslag lijkt te hebben;constaterende, dat de verdeling van restauratiemiddelen een proces is dat leidt tot onzekerheid bij eigenaren van monumenten, omdat zelfs wanneer vergunningen zijn verleend en de subsidiabele kosten zijn vastgesteld, er geen enkele zekerheid bestaat of, en zo ja, wanneer de subsidie wordt ontvangen en wanneer met de restauratiewerkzaamheden kan worden begonnen;constaterende, dat dit leidt tot verlies aan maatschappelijk draagvlak, tot minder motivatie bij vrijwilligers om zich in te spannen voor monumenten en hoge kosten aan planvorming zonder resultaat;van mening, dat de mogelijkheid van voorfinanciering veel kou uit de lucht kan nemen, omdat monumenteigenaren waarvan is vastgesteld dat hun aanvraag subsidiabel is, met de restauratiewerkzaamheden kunnen beginnen;verzoekt de minister om de aanpak restauraties in het kader van de modernisering monumentenzorg grondig te herzien zodat, bijvoorbeeld met voorfinanciering, de restauratiemiddelen met meer zekerheid en duidelijkheid voor de eigenaren gericht kunnen worden ingezet, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokLeerdamAnker ...

Amendement van het lid Anker om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Anker om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen Amendement begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 14AMENDEMENT VAN HET LID ANKEROntvangen 27 oktober 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1000).IIIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1000).ToelichtingVoor het behoud van ons nationaal erfgoed zijn de restauratieopleidingsprojecten (ROP) van groot belang. ...

Motie Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid (Dossier 31700-VIII)
Motie Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 72MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering met de internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid «Grenzeloos Goed» de internationalisering van het hoger onderwijs en onderzoek wil stimuleren;overwegende, dat voor een steviger internationale concurrentiepositie van het Nederlandse hoger onderwijs ook maatregelen nodig zijn op andere beleidsterreinen dan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;van mening, dat samenwerking tussen verschillende ministeries een grote winst kan betekenen in het streven naar een stevige internationale positie van de Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstituten;verzoekt de regering een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid te maken en deze voor 1 juni 2009 aan de Kamer te sturen,en gaat over tot de orde van de dag.AnkerJan Jacob van DijkBesselinkVan der Ham ...

Amendement van het lid Anker c.s. ter vervanging van nr. 14 om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Anker c.s. ter vervanging van nr. 14 om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen Amendement begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 16AMENDEMENT VAN HET LID ANKER C.S. ...