Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Motie Van der Vlies over overdracht van de kerncollectie van het Nationaal Rijtuigmuseum aan het Rijk (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Vlies over overdracht van de kerncollectie van het Nationaal Rijtuigmuseum aan het Rijk Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 28MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het voortbestaan van de collectie van het Nationaal Rijtuigmuseum door het wegvallen van rijkssubsidie onder druk staat;overwegende, dat het Nationaal Rijtuigmuseum zich ontwikkeld heeft tot een internationaal erkend instituut, dat een belangrijk deel van de nationale collectie rijtuigen in bezit heeft;verzoekt de regering in contact te treden met het Nationaal Rijtuigmuseum over de overdracht van de kerncollectie aan het Rijk, ten einde een langdurig bruikleen mogelijk te maken,en gaat over tot de orde van de dag.Van der Vlies ...

Motie Van Leeuwen en Van der Vlies over ontwikkelen van een monumentenmonitor (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen en Van der Vlies over ontwikkelen van een monumentenmonitor Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 165MOTIE VAN DE LEDEN VAN LEEUWEN EN VAN DER VLIESVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat uit het evaluatierapport blijkt dat de staat van onderhoud van de rijksmonumenten niet is vast te stellen;constaterende, dat niet kan worden vastgesteld hoe de instandhouding van het monumentenbestand zich met de komst van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) ontwikkelt;van mening, dat dit schadelijke gevolgen kan hebben voor het in stand houden van monumenten;van mening, dat de effecten van het monumentenbeleid meetbaar dienen te zijn;verzoekt de regering om een monumentenmonitor te ontwikkelen en de Kamer, voorafgaande aan de behandeling van de nieuwe Monumentenwet, hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van LeeuwenVan der Vlies ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding van de zorggelden (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding van de zorggelden Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 98MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er jaarlijks een budget van meer dan 2 mld. beschikbaar is om zorgleerlingen een passend onderwijs- en zorgaanbod te geven;tevens constaterende, dat de overheid geen helder zicht heeft op de daadwerkelijke besteding van deze middelen door scholen, waardoor het vermoeden bestaat dat veel geld onbedoeld blijft hangen in onnodige bureaucratie en overhead en niet terechtkomt bij het kind in de vorm van adequate hulp en begeleiding;van mening, dat het voor het verdere vervolg van het traject Passend Onderwijs en eventuele beslissingen over een vorm van budgetfinanciering absoluut noodzakelijk is dat duidelijk wordt hoe de zorggelden worden besteed;verzoekt de regering een diepgaand accountantsonderzoek in te stellen in het po, het vo en het mbo naar de daadwerkelijke besteding van de zorggelden bij een representatief aantal scholen in het reguliere onderwijs en in alle clusters van het speciaal onderwijs;en verzoekt de regering tevens in dat accountantsonderzoek alle budgetten voor lwoo, pro, WSNS, sbo, het regionaal zorgbudget vo, «Op de rails», «Rebound», «Herstart», de rugzakken en de meerkosten van het (v)so mee te nemen, en de Kamer daar in het voorjaar van 2009 verslag van te doen,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenFerrierSlobDezentjé Hamming-BlueminkDibiVan der Vlies ...

Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen (Dossier 31700-VIII)
Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 106MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet in het kader van het behoud van keuzevrijheid voor ouders de mogelijkheid onderzoekt om de stichtingsnormen voor scholen te verlagen;constaterende, dat op dit moment een aantal nieuw gestichte scholen binnen de nu fungerende wettelijke periode van vijf jaar nog niet kan voldoen aan de huidige stichtingsnormen;tevens constaterende, dat dit het ongewenst effect kan hebben dat deze scholen onder de vlag van een groter schoolbestuur zullen verdergaan;verzoekt de regering:– inzichtelijk te maken om hoeveel scholen het hier gaat en in het onderzoek naar de verlaging van de stichtingsnormen een uitbreiding van de periode om aan de stichtingsnormen te voldoen naar acht jaar mee te nemen en– de Kamer over zowel het verlagen van de stichtingsnormen als de uitbreiding van de periode om daaraan te voldoen in het voorjaar van 2009 te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.SlobDeplaJan Jacob van DijkVan der VliesVerdonk ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 97MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de schoolleider van zeer groot belang is voor de borging van de onderwijskwaliteit, goed personeelsbeleid en een optimale werksfeer op zijn school;voorts van mening, dat een professionele schoolleider aan bepaalde kwaliteitseisen zou moeten voldoen;constaterende, dat weliswaar veel schoolleiders zich de afgelopen jaren al hebben geschoold, maar dat dit nog niet voor alle schoolleiders geldt;verzoekt de regering om samen met de Nederlandse Vereniging van Schoolleiders en de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in overleg te treden en te komen tot meerjarenafspraken inzake de verdere professionalisering van schoolleiders, met als eindperspectief het scholen van alle schoolleiders in Nederland,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenSlobJan Jacob van DijkDibiBosmaVan der Vlies ...