Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 103MOTIE VAN HET LID DEPLA C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het vavo tweedekansonderwijs is dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het stapelen van diploma’s doordat het deelnemers de mogelijkheid biedt om alsnog een diploma vmbo-tl, havo of vwo te behalen;overwegende, dat er prestatieafspraken gemaakt worden met gemeenten over het tweedekansonderwijs;verzoekt de regering in overleg met de VNG en de MBO Raad, zonder beperkingen vooraf, voorstellen uit te werken zodat op de beste manier brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs kan worden gegarandeerd en hierover de Kamer te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.DeplaSlobBiskop ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Motie Biskop c.s. over leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten (Dossier 31700-VIII)
Motie Biskop c.s. over leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs zorg en gezondheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 89MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor de zorg van visueel beperkte en dyslectische studenten veel ondersteunende leerhulpmiddelen beschikbaar zijn;constaterende, dat het inzetten van deze materialen een positief effect heeft op het schoolsucces van deze leerlingen;van mening, dat het tijdig en volledig beschikbaar komen van aangepaste studiematerialen (in braille of ingesproken) van belang is voor studenten met een visuele beperking en/of dyslexie;van mening, dat veel visueel beperkte en dyslectische studenten problemen hebben zoals het tekort aan bekostiging of het niet erkennen door het UWV dat dyslexie een handicap is die belemmerend werkt voor het verkrijgen van leerhulpmiddelen;verzoekt de regering om:– voor het zomerreces 2009 een notitie aan de Kamer te sturen waarin een overzicht wordt gegeven van de knelpunten ten aanzien van het verkrijgen van leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten in het Nederlandse onderwijs;– te komen met een plan van aanpak dat tegemoetkomt aan die knelpunten,en gaat over tot de orde van de dag.BiskopKraneveldt-van der VeenSlob ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding van de zorggelden (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding van de zorggelden Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 98MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er jaarlijks een budget van meer dan 2 mld. beschikbaar is om zorgleerlingen een passend onderwijs- en zorgaanbod te geven;tevens constaterende, dat de overheid geen helder zicht heeft op de daadwerkelijke besteding van deze middelen door scholen, waardoor het vermoeden bestaat dat veel geld onbedoeld blijft hangen in onnodige bureaucratie en overhead en niet terechtkomt bij het kind in de vorm van adequate hulp en begeleiding;van mening, dat het voor het verdere vervolg van het traject Passend Onderwijs en eventuele beslissingen over een vorm van budgetfinanciering absoluut noodzakelijk is dat duidelijk wordt hoe de zorggelden worden besteed;verzoekt de regering een diepgaand accountantsonderzoek in te stellen in het po, het vo en het mbo naar de daadwerkelijke besteding van de zorggelden bij een representatief aantal scholen in het reguliere onderwijs en in alle clusters van het speciaal onderwijs;en verzoekt de regering tevens in dat accountantsonderzoek alle budgetten voor lwoo, pro, WSNS, sbo, het regionaal zorgbudget vo, «Op de rails», «Rebound», «Herstart», de rugzakken en de meerkosten van het (v)so mee te nemen, en de Kamer daar in het voorjaar van 2009 verslag van te doen,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenFerrierSlobDezentjé Hamming-BlueminkDibiVan der Vlies ...

Motie Depla c.s. over schakel- en voetklassen (Dossier 31700-VIII)
Motie Depla c.s. over schakel- en voetklassen Motie begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 101MOTIE VAN HET LID DEPLA C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de commissie-Dijsselbloem heeft aanbevolen om extra dwarsverbanden tussen onderwijstypen aan te brengen teneinde de kansen te vergroten en keuzemomenten te flexibiliseren opdat (verborgen) talenten van kinderen beter worden benut;constaterende, dat schakel- en voetklassen ertoe kunnen bijdragen dat leerlingen met specifieke achterstanden een noodzakelijke inhaalslag maken;constaterende, dat sommige leerlingen ermee gebaat zijn als zij zes jaar mogen doen over het vmbo, maar dat scholen niet zelf mogen beslissen als zij zo’n leerling die mogelijkheid willen bieden;constaterende, dat de wijze waarop de onderwijsinspectie de kwaliteit van het voortgezet onderwijs meet, onbedoeld werkt als een straf voor scholen die leerlingen, van wie het niet helemaal zeker is welk niveau zij aankunnen, extra kansen bieden en als een beloning voor scholen die risico’s uitsluiten, zulke kinderen op een niveau laten leren wat ze ruim aankunnen;constaterende, dat de problematiek van de doorstroming van mbo naar hbo nog onvoldoende aandacht heeft binnen het kabinetsbeleid;verzoekt de regering om voorstellen uit te werken om:– in de bekostiging van de scholen schakel- en voetklassen beter mogelijk te maken;– de bevoegdheid om te beslissen dat een individuele leerling zes jaar mag doen over het vmbo voortaan te leggen bij de schoolbesturen;– het toetsingskader van de onderwijsinspectie zodanig aan te passen dat scholen die leerlingen bij twijfel over het niveau kansen geven, niet langer een negatief inspectieoordeel hoeven te vrezen;– en de aansluiting tussen mbo en hbo te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag.DeplaSlobBiskop ...

Amendement van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. over godsdienst-, levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. over godsdienst-, levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs Amendement basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 79AMENDEMENT VAN HET LID JAN JACOB VAN DIJK C.S.Ontvangen 9 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).IIIn artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement is bedoeld als een meer structureel vervolg op het amendement Van Dijk c.s. (31 200 VIII, 84) tot realisering van de motie De Vries c.s. (30 800VIII, 29) en het amendement Kraneveldt c.s.(30 300 VIII, 115) betreffende godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs. ...

Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen (Dossier 31700-VIII)
Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 106MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet in het kader van het behoud van keuzevrijheid voor ouders de mogelijkheid onderzoekt om de stichtingsnormen voor scholen te verlagen;constaterende, dat op dit moment een aantal nieuw gestichte scholen binnen de nu fungerende wettelijke periode van vijf jaar nog niet kan voldoen aan de huidige stichtingsnormen;tevens constaterende, dat dit het ongewenst effect kan hebben dat deze scholen onder de vlag van een groter schoolbestuur zullen verdergaan;verzoekt de regering:– inzichtelijk te maken om hoeveel scholen het hier gaat en in het onderzoek naar de verlaging van de stichtingsnormen een uitbreiding van de periode om aan de stichtingsnormen te voldoen naar acht jaar mee te nemen en– de Kamer over zowel het verlagen van de stichtingsnormen als de uitbreiding van de periode om daaraan te voldoen in het voorjaar van 2009 te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.SlobDeplaJan Jacob van DijkVan der VliesVerdonk ...

Motie Jan Jacob van Dijk/Slob over de menselijke maat bij fusies van scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Jan Jacob van Dijk/Slob over de menselijke maat bij fusies van scholen Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 88MOTIE VAN DE LEDEN JAN JACOB VAN DIJK EN SLOBVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Onderwijsraad op 28 november 2008 een helder advies over de menselijke maat heeft uitgebracht en het kabinet het advies op hoofdlijnen heeft omarmd;overwegende, dat het kabinet voornemens is om een fusietoets te ontwikkelen voor de onderwijssector, maar naar verwachting nog één à twee jaar nodig heeft om het wetgevingsproces inclusief de parlementaire behandeling af te ronden;constaterende, dat er momenteel al aanvragen voor fusies in het po, vo en mbo zijn ingediend;verzoekt de regering lopende dit wetgevingsproces de onderwijsinstellingen te wijzen op het belang van een gediversifieerd aanbod van onderwijs in een regio, van de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen, van de menselijke maat, van een optimale betrokkenheid van ouders en personeel bij de besluitvorming rondom fusies en deze aspecten te betrekken bij hun besprekingen over fusievoornemens en hen aan te bevelen om nu al gebruik te maken van de in het advies van de Onderwijsraad genoemde instrumenten als fusietoets en fusie-effectrapportage,en gaat over tot de orde van de dag.Jan Jacob van DijkSlob ...

Motie Depla c.s. over continuering van de financiële ondersteuning van de invoering van competentiegericht onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Depla c.s. over continuering van de financiële ondersteuning van de invoering van competentiegericht onderwijs Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 102MOTIE VAN HET LID DEPLA C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat pas in 2009 besluitvorming is gepland over selectieve continuering van de FES-projecten in het kader van de FES-innovatiebox;overwegende, dat een van de lopende projecten de invoering van competentiegericht leren in het mbo betreft en de invoering nog niet is afgerond;overwegende, dat een van de lessen van de commissie-Dijsselbloem is dat een deugdelijke bekostiging van de invoering van de vernieuwing een voorwaarde vormt voor een kansrijke invoering van het competentiegericht leren;spreekt uit dat het gewenst is om de financiële ondersteuning van de invoering van het competentiegericht onderwijs ook in het schooljaar 2009/2010 te continuerenspreekt verder uit dat voortzetting van financiering uit de FES-innovatieboxmiddelen een goede mogelijkheid daarvoor is,en gaat over tot de orde van de dag.DeplaBiskopSlob ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 97MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de schoolleider van zeer groot belang is voor de borging van de onderwijskwaliteit, goed personeelsbeleid en een optimale werksfeer op zijn school;voorts van mening, dat een professionele schoolleider aan bepaalde kwaliteitseisen zou moeten voldoen;constaterende, dat weliswaar veel schoolleiders zich de afgelopen jaren al hebben geschoold, maar dat dit nog niet voor alle schoolleiders geldt;verzoekt de regering om samen met de Nederlandse Vereniging van Schoolleiders en de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in overleg te treden en te komen tot meerjarenafspraken inzake de verdere professionalisering van schoolleiders, met als eindperspectief het scholen van alle schoolleiders in Nederland,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenSlobJan Jacob van DijkDibiBosmaVan der Vlies ...