Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

85 resultaten

Motie Bosma over een onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer naar de bestedingen op het gebied van kunst (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over een onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer naar de bestedingen op het gebied van kunst Motie begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 26MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Amsterdamse Rekenkamer een vernietigend oordeel heeft over de besteding van kunstsubsidies door de gemeente Amsterdam in het bijzonder op het gebied van controle, doelmatigheid en transparantie;constaterende, dat in Rotterdam de commissie-Van Middelkoop ook al negatief was over de besteding van kunstsubsidies in die stad;constaterende, dat de Algemene Rekenkamer bij het beoordelen van de begroting OCW ook al vraagtekens plaatste bij de kunstbegroting;overwegende, dat de Nederlandse belastingbetaler gebaat is bij volledige transparantie als het aan komt op de besteding van overheidsgeld;verzoekt de regering te komen tot een gedegen onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer, waarin de bestedingen op het gebied van kunst worden beoordeeld op controle, doelmatigheid en transparantie,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 86MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,spreekt uit dat een school een leerling dient toe te laten indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Dibi over een afgeronde bacheloropleiding als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi over een afgeronde bacheloropleiding als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap werk werkgelegenheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 71MOTIE VAN HET LID DIBIVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre een afgeronde bacheloropleiding voldoet als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt,en gaat over tot de orde van de dag.Dibi ...

Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 56MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat onderzoeksjournalistiek past in een pluriform medialandschap en dat producten van onderzoeksjournalistiek passen in een democratische samenleving;verzoekt de regering onderzoek te doen naar:– het uitbreiden van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor onderzoeksjournalisten;– het instellen van een (revolving) fund voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire;– het instellen van geoormerkte matching grands voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikJasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 66MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat invoering van een «harde knip» tussen bachelor en master tot gevolg heeft dat studenten niet verder mogen studeren als zij de bachelor niet volledig hebben afgerond;van mening, dat de harde knip een soepele doorstroming belemmert en leidt tot studievertraging, onder andere omdat niet alle opleidingen meerdere instroommomenten kennen;verzoekt de regering af te zien van de invoering van de harde knip tussen de universitaire bachelor- en masteropleiding,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 Motie begroting financiën openbare orde en veiligheid staatsveiligheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 78MOTIE VAN HET LID BOSMA C.S.Voorgesteld 9 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de BVD in 2002 een lijvig rapport inzake islamitische scholen heeft geproduceerd dat is aangeboden aan de Tweede Kamer;constaterende, dat een zo compleet mogelijke informatievoorziening bijdraagt aan een afgewogen oordeel van de Kamer;overwegende, dat de staatssecretaris recentelijk wel een uitgebreide rapportage van de Onderwijsinspectie aan de Kamer heeft verstrekt, maar dat informatie zoals geproduceerd door de BVD in 2002 ontbreekt;verzoekt de regering een rapport van de AIVD aan de Kamer te verstrekken dat uitgebreid ingaat op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 en een vergelijkbare omvang heeft,en gaat over tot de orde van de dag.BosmaDibiDezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject (Dossier 31700-VIII)
Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject Motie begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 90MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor het behoud van ons nationaal erfgoed de restauratieopleidingen van groot belang zijn;constaterende, dat het restauratieopleidingenproject (ROP) tot doel heeft, deze opleidingen te behouden en te stimuleren, zodat kennis en vakmanschap overgedragen kunnen worden aan een nieuwe generatie vaklieden in de restauratie;constaterende, dat de bekostiging van het restauratieopleidingsproject deels door het Rijk en deels door provincie en branches wordt gerealiseerd;constaterende, dat jaarlijks bij de begroting middels amendering op het onderdeel Cultuur middelen vrijgemaakt worden ten behoeve van de continuering van de coördinatie van deze opleidingen;van mening, dat het belangrijk is dat dit structureel geregeld wordt en dat het voortbestaan van deze opleidingen gewaarborgd zal worden;verzoekt de regering om in overleg met provincies en branches structureel middelen binnen de eigen begroting beschikbaar te stellen ten behoeve van het restauratieopleidingsproject en de Kamer daar voor de voorjaarsnota over te berichten,en gaat over tot de orde van de dag.BiskopAnkerDeplaLeerdam ...

Motie Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 48MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media blijkt dat omroepen de sponsorregels overtreden;constaterende, dat commerciële invloed op publieke programma’s onwenselijk is en dat de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd dient te zijn;verzoekt de regering voorstellen te doen voor aanscherping van de (naleving van de) regels rond sponsoring van publieke programma’s,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen (Dossier 31700-VIII)
Motie Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen Motie begroting financiën jongeren netwerken recht ruimte en infrastructuur staatsrecht zorg en gezondheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 49MOTIE VAN HET LID ATSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat in Nederland door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) richtlijnen zijn opgesteld om de privacy van jongeren onder de zestien jaar op internet te beschermen;overwegende, dat het niet is toegestaan, persoonlijke informatie van jongeren onder de zestien jaar op internet te verwerken zonder expliciete toestemming van de ouders;constaterende, dat veel commerciële websites nog steeds persoonsgegevens van kinderen opslaan zonder te controleren of kinderen toestemming hebben gekregen;overwegende, dat de CBP-richtlijnen niet altijd eenduidig te interpreteren zijn waardoor veel onduidelijkheid bestaat over wat is toegestaan;verzoekt de regering een onderzoek te verrichten naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen en te onderzoeken of in Nederland wetgeving analoog aan de Amerikaanse COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) mogelijk is,en gaat over tot de orde van de dag.Atsma ...

Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 57MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN REMKESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de implementatie van beleidregels gericht op het op een consistente wijze toekennen van zendtijd aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag op basis van artikel 39f Mediawet volgens de evaluatie van het Commissariaat voor de Media, door ECORYS niet zonder problemen is verlopen;verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen de operationele invulling van het artikel-39f-toewijzingsproces te heroverwegen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamRemkes ...

Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige gesprekspartner van de inspectie (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige gesprekspartner van de inspectie Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 96MOTIE VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN DIBIVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat sinds de invoering van het nieuwe proportionele toezicht niet meer de schoolleider of locatiedirecteur het eerste aanspreekpunt voor een gesprek met de inspectie is, maar het schoolbestuur;van mening, dat de functie van schoolleider juist een cruciale rol kan spelen bij inspectietoezicht omdat een schoolleider als geen ander weet wat er op het niveau van zijn of haar locatie plaatsvindt;verzoekt de regering om de schoolleider in het nieuwe inspectietoezicht weer formeel een positie te geven om bij gesprekken met de inspectie aanwezig te zijn en hem als volwaardige gesprekspartner te laten deelnemen, daarbij de mogelijkheid houdend om als bevoegd gezag een apart gesprek met de inspectie aan te vragen indien dit noodzakelijk wordt geacht,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenDibi ...

Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 103MOTIE VAN HET LID DEPLA C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het vavo tweedekansonderwijs is dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het stapelen van diploma’s doordat het deelnemers de mogelijkheid biedt om alsnog een diploma vmbo-tl, havo of vwo te behalen;overwegende, dat er prestatieafspraken gemaakt worden met gemeenten over het tweedekansonderwijs;verzoekt de regering in overleg met de VNG en de MBO Raad, zonder beperkingen vooraf, voorstellen uit te werken zodat op de beste manier brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs kan worden gegarandeerd en hierover de Kamer te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.DeplaSlobBiskop ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Motie Van Leeuwen over de effecten van de invoering van een nieuw cultuurstelsel (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over de effecten van de invoering van een nieuw cultuurstelsel Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 20MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de effecten als gevolg van de invoering van een nieuw cultuurstelsel ingrijpend zijn;van mening, dat de overgangsfase naar het nieuwe stelsel nog niet afgerond is;constaterende, dat de evaluatie van het functioneren van het nieuwe stelsel over twee jaar te laat komt om eventuele aanpassingen door te kunnen voeren;verzoekt de regering om de Raad voor Cultuur te verzoeken de effecten van de stelselwijziging in beeld te brengen en de Kamer uiterlijk in februari 2009 hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Motie Van Leeuwen over de inzet van uit onderbesteding van het BRIM vrijgekomen middelen (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over de inzet van uit onderbesteding van het BRIM vrijgekomen middelen Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 163MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) 40 mln. euro niet besteed is;constaterende, dat er, volgens het evaluatierapport van de BMC, geld tekort is om de achterstand in 2010 in te kunnen lopen;constaterende, dat na aftrek van de 21 mln. die bestemd is voor restauraties van kerken, de resterende 19 mln. besteed gaat worden aan restauraties;van mening, dat preventief en planmatig onderhoud een belangrijk instrument is en blijft om restauraties in de toekomst terug te dringen;verzoekt de regering alle uit de onderbesteding van het BRIM vrijgekomen middelen conform de doelstellingen van het BRIM in te zetten en waar nodig het maximaal toe te kennen subsidiebedrag te verhogen,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 69MOTIE VAN HET LID ZIJLSTRA C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat meetbare resultaatindicatoren in de begroting OCW veelal ontbreken;constaterende, dat de indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs geen duidelijkheid geven over de ambities van de regering, terwijl de regering de kwaliteit van het hoger onderwijs wel als speerpunt heeft gedefinieerd;verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2009 heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs te definiëren,en gaat over tot de orde van de dag.ZijlstraBosmaVan der Ham ...

Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 111MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kennis van de mensen- en kinderrechten van fundamenteel belang is voor de verwezenlijking ervan, en dat Nederland op dit gebied verplichtingen heeft zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag en uitgewerkt in het VN-Actieplan;van mening, dat iedereen in Nederland bekend dient te zijn met de mensenrechten;overwegende, dat recent onderzoek laat zien dat in diverse vakken aandacht kan worden besteed aan democratie, burgerschap en aanverwante zaken, maar dat mensen- en kinderrechten in de praktijk onvoldoende structurele en expliciete aandacht krijgen in de lesmethodes in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs;verzoekt het kabinet met respect voor de onderwijsvrijheid en de bevindingen van de commissie Onderwijsvernieuwing te bekijken hoe mensenen kinderrechten wel de noodzakelijke aandacht binnen het onderwijscurriculum kunnen krijgen,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie Van der Vlies over overdracht van de kerncollectie van het Nationaal Rijtuigmuseum aan het Rijk (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Vlies over overdracht van de kerncollectie van het Nationaal Rijtuigmuseum aan het Rijk Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 28MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het voortbestaan van de collectie van het Nationaal Rijtuigmuseum door het wegvallen van rijkssubsidie onder druk staat;overwegende, dat het Nationaal Rijtuigmuseum zich ontwikkeld heeft tot een internationaal erkend instituut, dat een belangrijk deel van de nationale collectie rijtuigen in bezit heeft;verzoekt de regering in contact te treden met het Nationaal Rijtuigmuseum over de overdracht van de kerncollectie aan het Rijk, ten einde een langdurig bruikleen mogelijk te maken,en gaat over tot de orde van de dag.Van der Vlies ...

Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te besteden aan homo- en biseksualiteit (Dossier 31700-VIII)
Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te besteden aan homo- en biseksualiteit Motie begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 93MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat homoseksuelen zich in de samenleving in toenemende mate niet geaccepteerd of zelfs bedreigd voelen;overwegende, dat in de kerndoelen basisvorming niet expliciet tot uiting komt dat de school aandacht dient te besteden aan homo- en biseksualiteit en de maatschappelijke acceptatie daarvan;van mening, dat deze ontwikkeling volstrekt onaanvaardbaar is;verzoekt de regering de kerndoelen zodanig aan te passen dat voor alle scholen in het voortgezet onderwijs de verplichting geldt, aandacht te besteden aan het onderwerp homo- en biseksualiteit en de maatschappelijke acceptatie daarvan,en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Van Leeuwen en Van der Vlies over ontwikkelen van een monumentenmonitor (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen en Van der Vlies over ontwikkelen van een monumentenmonitor Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 165MOTIE VAN DE LEDEN VAN LEEUWEN EN VAN DER VLIESVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat uit het evaluatierapport blijkt dat de staat van onderhoud van de rijksmonumenten niet is vast te stellen;constaterende, dat niet kan worden vastgesteld hoe de instandhouding van het monumentenbestand zich met de komst van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) ontwikkelt;van mening, dat dit schadelijke gevolgen kan hebben voor het in stand houden van monumenten;van mening, dat de effecten van het monumentenbeleid meetbaar dienen te zijn;verzoekt de regering om een monumentenmonitor te ontwikkelen en de Kamer, voorafgaande aan de behandeling van de nieuwe Monumentenwet, hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van LeeuwenVan der Vlies ...