Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie Bosma over een onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer naar de bestedingen op het gebied van kunst (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over een onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer naar de bestedingen op het gebied van kunst Motie begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 26MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Amsterdamse Rekenkamer een vernietigend oordeel heeft over de besteding van kunstsubsidies door de gemeente Amsterdam in het bijzonder op het gebied van controle, doelmatigheid en transparantie;constaterende, dat in Rotterdam de commissie-Van Middelkoop ook al negatief was over de besteding van kunstsubsidies in die stad;constaterende, dat de Algemene Rekenkamer bij het beoordelen van de begroting OCW ook al vraagtekens plaatste bij de kunstbegroting;overwegende, dat de Nederlandse belastingbetaler gebaat is bij volledige transparantie als het aan komt op de besteding van overheidsgeld;verzoekt de regering te komen tot een gedegen onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer, waarin de bestedingen op het gebied van kunst worden beoordeeld op controle, doelmatigheid en transparantie,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 Motie begroting financiën openbare orde en veiligheid staatsveiligheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 78MOTIE VAN HET LID BOSMA C.S.Voorgesteld 9 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de BVD in 2002 een lijvig rapport inzake islamitische scholen heeft geproduceerd dat is aangeboden aan de Tweede Kamer;constaterende, dat een zo compleet mogelijke informatievoorziening bijdraagt aan een afgewogen oordeel van de Kamer;overwegende, dat de staatssecretaris recentelijk wel een uitgebreide rapportage van de Onderwijsinspectie aan de Kamer heeft verstrekt, maar dat informatie zoals geproduceerd door de BVD in 2002 ontbreekt;verzoekt de regering een rapport van de AIVD aan de Kamer te verstrekken dat uitgebreid ingaat op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 en een vergelijkbare omvang heeft,en gaat over tot de orde van de dag.BosmaDibiDezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 69MOTIE VAN HET LID ZIJLSTRA C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat meetbare resultaatindicatoren in de begroting OCW veelal ontbreken;constaterende, dat de indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs geen duidelijkheid geven over de ambities van de regering, terwijl de regering de kwaliteit van het hoger onderwijs wel als speerpunt heeft gedefinieerd;verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2009 heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs te definiëren,en gaat over tot de orde van de dag.ZijlstraBosmaVan der Ham ...

Motie Bosma over het terugdraaien van de subsidieverhoging van 50 mln. (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over het terugdraaien van de subsidieverhoging van 50 mln. Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 54MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de minister vorig jaar 50 mln. extra uitkeerde aan de publieke omroep;overwegende, dat dit gemotiveerd werd door tegenvallende Ster-opbrengsten;constaterende, dat de hoofdredacteur van Nova thans verklaart dat «de Ster-gelden bij de publieke omroepen tot de plinten klotsen, onder meer door het binnenhalen van het voetbal» en dat veel wijst op het ruimschoots aanwezig zijn van financiën bij de publieke omroep;verzoekt de regering de subsidieverhoging van 50 mln. terug te draaien en de aldus vrijkomende gelden terug te geven aan de Nederlandse belastingbetaler,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Bosma over een uitvoeringstoets voor tweetalig basisonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over een uitvoeringstoets voor tweetalig basisonderwijs Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 157MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in Rotterdam een project van start gaat voor tweetalig onderwijs in het basisonderwijs;overwegende, dat dit project nog onvoldoende is onderzocht;verzoekt de regering om het tweetalig onderwijs in Rotterdam te onderwerpen aan de uitvoeringstoets zoals geformuleerd door de tijdelijke parlementaire commissie Onderwijsvernieuwingen,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Bosma over een inventarisatie van les in het Engels in het hoger onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over een inventarisatie van les in het Engels in het hoger onderwijs Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 158MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat binnen het hoger onderwijs steeds meer vakken worden gegeven in het Engels;overwegende, dat hiermee de positie van onze taal wordt uitgehold;verzoekt de regering tot een inventarisatie inzake de mate waarin in het hoger onderwijs in het Engels les wordt gegeven en wat het niveau van dit Engels is,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Bosma over tegengaan van tweetalig onderwijs aan basisscholieren (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over tegengaan van tweetalig onderwijs aan basisscholieren Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 156MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in Rotterdam scholen van de BOOR maar liefst 15% van hun tijd les gaan geven in het Engels;overwegende, dat hiermee de positie van het Nederlands wordt uitgehold in het onderwijs en daarmee in de samenleving;overwegende, dat de scholen van de BOOR hiermee de Wet op het primair onderwijs overtreden, in het bijzonder artikel 9, lid 8, dat luidt: «Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands»;verzoekt de regering dit «experiment» in Rotterdam, waarbij basisscholieren tweetalig onderwijs ondergaan, tegen te gaan,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Bosma over het toepassen van de Balkenende-norm (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over het toepassen van de Balkenende-norm Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën inkomensbeleid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 25MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat sommige chef-dirigenten van gesubsidieerde orkesten per maand meer verdienen dan de minister-president in een jaar;constaterende, dat de minister van OCW voortvarende stappen neemt, de Balkenende-norm in te voeren bij de publieke omroep;overwegende, dat de Balkenende-norm ook moet gelden voor de wereld van de subsidiekunst;verzoekt de regering de Balkenende-norm toe te passen op iedereen die werkzaam is voor instellingen die subsidie ontvangen uit de kunstbegroting van OCW,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Bosma over het niet subsidiëren van Marokko.nl (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over het niet subsidiëren van Marokko.nl Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 53MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de site Marokko.nl grossiert in antisemitische, antiwesterse en antihomo teksten;constaterende, dat dergelijke geluiden niet gestimuleerd moeten worden met Nederlands belastinggeld;verzoekt de regering erop toe te zien dat het Stimuleringsfonds voor de Pers niet langer subsidie verleent aan Marokko.nl,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Bosma over keuzemogelijkheid per onderwijssector in een bepaald voedingsgebied (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over keuzemogelijkheid per onderwijssector in een bepaald voedingsgebied Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 104MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de ongebreidelde fusiedrift van de afgelopen decennia heeft geleid tot monopolieposities van schoolbesturen in diverse regio’s, waardoor ouders, leerlingen en docenten in die regio’s niets meer te kiezen hebben;overwegende, dat keuzemogelijkheden leidt tot onderlinge concurrentie die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt;verzoekt de regering keuzemogelijkheid als hoeksteen van beleid te formuleren en er dus naar te streven om per onderwijssector te zorgen voor de aanwezigheid van meerdere scholen van een type in een bepaald voedingsgebied,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 97MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de schoolleider van zeer groot belang is voor de borging van de onderwijskwaliteit, goed personeelsbeleid en een optimale werksfeer op zijn school;voorts van mening, dat een professionele schoolleider aan bepaalde kwaliteitseisen zou moeten voldoen;constaterende, dat weliswaar veel schoolleiders zich de afgelopen jaren al hebben geschoold, maar dat dit nog niet voor alle schoolleiders geldt;verzoekt de regering om samen met de Nederlandse Vereniging van Schoolleiders en de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in overleg te treden en te komen tot meerjarenafspraken inzake de verdere professionalisering van schoolleiders, met als eindperspectief het scholen van alle schoolleiders in Nederland,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenSlobJan Jacob van DijkDibiBosmaVan der Vlies ...

Motie Bosma/Verdonk over een verbod op het dragen van hoofddoekjes voor het onderwijzend personeel (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma/Verdonk over een verbod op het dragen van hoofddoekjes voor het onderwijzend personeel Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 105MOTIE VAN DE LEDEN BOSMA EN VERDONKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de leraar net als de politieagent, in onze maatschappij een bijzondere plaats inneemt;constaterende, dat de minister van BZK voornemens is, het hoofddoekje te verbieden voor politieagenten;overwegende, dat de minister van BZK zich baseert op argumenten van gezagsuitstraling en neutraliteit;overwegende, dat de argumentatie van de minister ook opgaat voor docenten;verzoekt de regering ook voor het onderwijzend personeel het dragen van hoofddoekjes te verbieden,en gaat over tot de orde van de dag.BosmaVerdonk ...

Motie Bosma over het beëindigen van het stelsel van kunstsubsidies (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over het beëindigen van het stelsel van kunstsubsidies Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 24MOTIE VAN HET LIS BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het stelsel van kunstsubsidies niet heeft geleid tot topkunst, noch tot een verbreding van het publiek van subsidiekunst;constaterende, dat er wel tal van negatieve neveneffecten zijn zoals een fixatie van de kunstwereld op de overheid, klachten over een gebrek aan transparantie en vriendjespolitiek, plus de creatie van quasi overheidsactiegroepen als de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad;overwegende, dat er geen grond is het beleid van kunstsubsidies voort te zetten;overwegende, dat de beste manier om de Kunsten te steunen bestaat uit forse belastingverlaging;verzoekt de regering het stelsel van kunstsubsidies te beëindigen en de daarmee vrijgekomen gelden terug te geven aan de Nederlandse belastingbetaler,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...