Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 56MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat onderzoeksjournalistiek past in een pluriform medialandschap en dat producten van onderzoeksjournalistiek passen in een democratische samenleving;verzoekt de regering onderzoek te doen naar:– het uitbreiden van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor onderzoeksjournalisten;– het instellen van een (revolving) fund voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire;– het instellen van geoormerkte matching grands voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikJasper van Dijk ...

Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 57MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN REMKESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de implementatie van beleidregels gericht op het op een consistente wijze toekennen van zendtijd aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag op basis van artikel 39f Mediawet volgens de evaluatie van het Commissariaat voor de Media, door ECORYS niet zonder problemen is verlopen;verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen de operationele invulling van het artikel-39f-toewijzingsproces te heroverwegen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamRemkes ...

Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 69MOTIE VAN HET LID ZIJLSTRA C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat meetbare resultaatindicatoren in de begroting OCW veelal ontbreken;constaterende, dat de indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs geen duidelijkheid geven over de ambities van de regering, terwijl de regering de kwaliteit van het hoger onderwijs wel als speerpunt heeft gedefinieerd;verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2009 heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs te definiëren,en gaat over tot de orde van de dag.ZijlstraBosmaVan der Ham ...

Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 111MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kennis van de mensen- en kinderrechten van fundamenteel belang is voor de verwezenlijking ervan, en dat Nederland op dit gebied verplichtingen heeft zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag en uitgewerkt in het VN-Actieplan;van mening, dat iedereen in Nederland bekend dient te zijn met de mensenrechten;overwegende, dat recent onderzoek laat zien dat in diverse vakken aandacht kan worden besteed aan democratie, burgerschap en aanverwante zaken, maar dat mensen- en kinderrechten in de praktijk onvoldoende structurele en expliciete aandacht krijgen in de lesmethodes in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs;verzoekt het kabinet met respect voor de onderwijsvrijheid en de bevindingen van de commissie Onderwijsvernieuwing te bekijken hoe mensenen kinderrechten wel de noodzakelijke aandacht binnen het onderwijscurriculum kunnen krijgen,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie Van der Ham en Zijlstra over verbetering van de verdeling van FES-middelen voor R&D (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Zijlstra over verbetering van de verdeling van FES-middelen voor R&D Motie begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 74MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN ZIJLSTRAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de FES-gelden voor R&D ondoorzichtig verdeeld lijken te worden, terwijl NWO een succesvol systeem hanteert om middelen toe te wijzen aan onderzoeksprojecten, welke ook positief is beoordeeld in de evaluatie van NWO;overwegende, dat volgens de foto van de KIA en inbreng van bedrijfsleven en universiteiten FES-middelen te weinig ingezet worden om structurele infrastructuur voor kennisontwikkeling te ontwikkelen;overwegende, dat dergelijke faciliteiten bedrijven en dus private investeringen in R&D kunnen aantrekken;verzoekt de regering de systematiek voor verdeling van FES-middelen voor R&D te verbeteren en transparanter te maken, waarbij bekeken wordt welke rol NWO kan spelen en hoe er meer aandacht kan komen voor structurele infrastructuur voor kennisontwikkeling,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamZijlstra ...

Motie Dibi en Van der Ham over een voorstel voor collegegeldvrij besturen (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi en Van der Ham over een voorstel voor collegegeldvrij besturen Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 70MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN VAN DER HAMVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de ruimte voor studenten om naast studie en (veelal) betaalde baan tijd vrij te maken voor bestuurs- en vrijwilligerswerk beperkt is;overwegende, dat studenten die een voltijds bestuursfunctie bekleden toch ingeschreven moeten blijven staan bij hun onderwijsinstelling vanwege het behoud van hun ov-jaarkaart, bestuursbeurs, studiefinanciering en de mogelijkheid tot lenen;verzoekt de regering in overleg met studentenorganisaties en de instellingen een voorstel voor collegegeldvrij besturen te ontwerpen en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2009,en gaat over tot de orde van de dag.DibiVan der Ham ...

Motie van het lid Van Dam c.s. over cofinanciering van documentaires (Dossier 31700-VIII)
Motie van het lid Van Dam c.s. over cofinanciering van documentaires Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 52MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat documentaires bij de publieke omroep geraakt worden door het kabinetsbesluit cofinanciering niet langer mogelijk te maken;overwegende, dat dat niet beoogd werd en dat het besluit niet zou moeten leiden tot minder documentaires over maatschappelijke onderwerpen bij de publieke omroep;verzoekt de regering het kabinetsbesluit zodanig aan te passen dat cofinanciering mogelijk blijft in gevallen waarbij de inhoudelijke onafhankelijkheid van de documentaires volledig gewaarborgd is of anders de budgetten die voorheen gebruikt werden voor cofinanciering van documentaires te storten in een nieuw fonds voor de financiering van onafhankelijke documentaires over maatschappelijke onderwerpen,en gaat over tot de orde van de dag.Van DamVendrikVan der Ham ...

Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 55MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het van groot belang is, de positie van de publieke omroep zeker te stellen voor de toekomst;verzoekt de regering een vervolg op het WRR-rapport naar de publieke omroep te organiseren waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar ledenlegitimatie en het door de WRR destijds genoemde «mandje van criteria»,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRemkesJasper van Dijk ...

Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) (Dossier 31700-VIII)
Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 125NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Motie Van der Ham en Dibi over een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten en onderzoekers (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Dibi over een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten en onderzoekers Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap recht staatsrecht 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 75MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIBIVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat aanvragers van verblijfsvergunningen momenteel ongeacht de duur en reden van hun verblijf een vast bedrag betalen;overwegende, dat de prijsopbouw van verblijfsvergunningen is gericht op kostendekkendheid;overwegende, dat studenten en onderzoekers vaak voor korte tijd naar Nederland komen en dat Nederlandse onderwijsinstellingen veel bureaucratische taken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor hun rekening nemen;van mening, dat de kosten van een verblijfsvergunning geen belemmering mogen zijn voor buitenlandse studenten en onderzoekers om bij te dragen aan de Nederlandse kenniseconomie;verzoekt de regering een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen te ontwikkelen voor buitenlandse studenten en onderzoekers aan Nederlandse onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamDibi ...

Motie Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 112MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs;van mening, dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie;van mening, dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs;verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dag.PechtoldDezentjé Hamming-Bluemink ...

Gew motie Pechtold (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 111) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Pechtold (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 111) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 124GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 111Voorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kennis van de mensen- en kinderrechten van fundamenteel belang is voor de verwezenlijking ervan en dat Nederland op dit gebied verplichtingen heeft, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag en uitgewerkt in het VN Actieplan;van mening, dat iedereen in Nederland bekend dient te zijn met de mensenrechten;overwegende, dat recent onderzoek laat zien dat in diverse vakken aandacht kan worden besteed aan democratie, burgerschap en aanverwante zaken, maar dat mensen- en kinderrechten in de praktijk onvoldoende structurele en expliciete aandacht krijgen in de lesmethodes in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs;verzoekt het kabinet scholen en docenten in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen via het aanbieden van lesmateriaal waarin mensenrechten op een deskundige, attractieve en duurzame manier aan de leerlingen worden aangeboden,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie Van der Ham c.s. over het niet beëindigen van lopende initiatieven van de creatieve industrie alvorens evaluatie heeft plaatsgevonden (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over het niet beëindigen van lopende initiatieven van de creatieve industrie alvorens evaluatie heeft plaatsgevonden Motie begroting cultuur cultuur en recreatie economie financiën industrie 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 21MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de creatieve economie één van de sleutelgebieden is van de Nederlandse kenniseconomie;overwegende, dat het Programma voor de Creatieve Industrie afloopt in 2008 en dat het niet helder is hoe en wanneer het Rijk verder investeert in de ontwikkeling van deze sector;verzoekt de regering lopende initiatieven niet te beëindigen alvorens evaluatie heeft plaatsgevonden en de Kamer hier vóór de behandeling van de voorjaarsnota 2009 over te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamHalsemaLeerdam ...

Nader gew motie Pechtold over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 119) (Dossier 31700-VIII)
Nader gew motie Pechtold over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 119) Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 126NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 119Voorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs,van mening dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie,van mening dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs,verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dagPechtold ...

Motie Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 113MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de invulling van de kwaliteitseisen een primaire verantwoordelijkheid is van de sociale partners (brief staatssecretaris Dijksma, 3 december 2008 «Aanpak opbrengstgericht leiderschap», pagina 7) in het onderwijsveld;overwegende, dat sociale partners in het primair onderwijs hebben aangegeven, met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteitseisen voor schoolleiders in het kader van de cao primair onderwijs;van mening, dat het principe van verplichte registratie bijdraagt aan het waarborgen van de onderwijskwaliteit en dat dit een kerntaak van de overheid is;verzoekt de regering het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders wettelijk voor te schrijven,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid (Dossier 31700-VIII)
Motie Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 72MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering met de internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid «Grenzeloos Goed» de internationalisering van het hoger onderwijs en onderzoek wil stimuleren;overwegende, dat voor een steviger internationale concurrentiepositie van het Nederlandse hoger onderwijs ook maatregelen nodig zijn op andere beleidsterreinen dan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;van mening, dat samenwerking tussen verschillende ministeries een grote winst kan betekenen in het streven naar een stevige internationale positie van de Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstituten;verzoekt de regering een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid te maken en deze voor 1 juni 2009 aan de Kamer te sturen,en gaat over tot de orde van de dag.AnkerJan Jacob van DijkBesselinkVan der Ham ...

Motie Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder startkwalificatie (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder startkwalificatie Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 114MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat leerlingen die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie vaak een slechte startpositie in de maatschappij hebben;overwegende, dat veel uitvallers na het opdoen van levens- en werkervaring zich alsnog via een opleiding verder kunnen ontwikkelen;van mening, dat de overheid uitvallers een voortdurende prikkel moet geven tot verdere ontwikkeling via het onderwijs;verzoekt de regering onderzoek te doen naar een systeem waarbij uitvallers zonder startkwalificatie een «rugzak» met rechten op onderwijs meekrijgen die zij in overleg met een werkgever kunnen besteden,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie Remkes en Van der Ham over openstelling van stimuleringsfondsen voor commerciële omroeporganisaties (Dossier 31700-VIII)
Motie Remkes en Van der Ham over openstelling van stimuleringsfondsen voor commerciële omroeporganisaties Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 50MOTIE VAN DE LEDEN REMKES EN VAN DER HAMVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de stimuleringsfondsen voor gebruik uitsluitend toegankelijk zijn voor de publieke omroeporganisaties;verzoekt de regering met voorstellen te komen deze fondsen ook open te stellen voor gebruik door commerciële omroeporganisaties,en gaat over tot de orde van de dag.RemkesVan der Ham ...

Amendement van het lid Van der Ham om middelen te oormerken voor alle instellingen in de basisinfrastructuur podiumkunsten (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham om middelen te oormerken voor alle instellingen in de basisinfrastructuur podiumkunsten Amendement begroting cultuur en recreatie financiën kunst 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 27 oktober 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).IIIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingDe indiener beoogt met dit amendement middelen te oormerken voor alle instellingen in de basisinfrastructuur, met uitzondering van de cultuurfondsen, de postacademische instellingen en de instellingen met als voornaamste activiteit het uitvoeren van ondersteunende taken. ...

Amendement van het lid Van der Ham over bekostiging van zes nieuwe HBO-masteropleidingen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over bekostiging van zes nieuwe HBO-masteropleidingen Amendement begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 65AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 4 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 6 700 (x € 1 000).IIIn artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 6 700 (x € 1 000).ToelichtingInvesteringen in het (hoger) onderwijs zijn van cruciaal belang voor onze kenniseconomie. ...