Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

60 resultaten

Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ (Dossier 31700-VIII)
Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 130BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008Hierbij stuur ik u, mede namens staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het advies van de Onderwijsraad over het thema «Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen».1Centrale vraag waar het advies een antwoord op geeft is: Hoe kunnen scholen verstandig en selectief omgaan met verwachtingen en taken die vanuit de samenleving op hen afkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de basisfuncties (kwalificeren en socialiseren) van de school. ...

Thema-onderzoek islamitisch onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Thema-onderzoek islamitisch onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008InleidingOCW heeft onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij de schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. ...

Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject (Dossier 31700-VIII)
Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject Motie begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 90MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor het behoud van ons nationaal erfgoed de restauratieopleidingen van groot belang zijn;constaterende, dat het restauratieopleidingenproject (ROP) tot doel heeft, deze opleidingen te behouden en te stimuleren, zodat kennis en vakmanschap overgedragen kunnen worden aan een nieuwe generatie vaklieden in de restauratie;constaterende, dat de bekostiging van het restauratieopleidingsproject deels door het Rijk en deels door provincie en branches wordt gerealiseerd;constaterende, dat jaarlijks bij de begroting middels amendering op het onderdeel Cultuur middelen vrijgemaakt worden ten behoeve van de continuering van de coördinatie van deze opleidingen;van mening, dat het belangrijk is dat dit structureel geregeld wordt en dat het voortbestaan van deze opleidingen gewaarborgd zal worden;verzoekt de regering om in overleg met provincies en branches structureel middelen binnen de eigen begroting beschikbaar te stellen ten behoeve van het restauratieopleidingsproject en de Kamer daar voor de voorjaarsnota over te berichten,en gaat over tot de orde van de dag.BiskopAnkerDeplaLeerdam ...

OV-kaart voor deelnemers in het mbo (Dossier 31700-VIII)
OV-kaart voor deelnemers in het mbo Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 146BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 maart 2009Op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeer ik u over de stand van zaken inzake de OV-kaart voor deelnemers in het mbo.Ik kan u melden dat de onderhandelingen met de OV bedrijven om tot een werkbare voorziening te komen in volle gang zijn. ...

Motie Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen (Dossier 31700-VIII)
Motie Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen Motie begroting financiën jongeren netwerken recht ruimte en infrastructuur staatsrecht zorg en gezondheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 49MOTIE VAN HET LID ATSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat in Nederland door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) richtlijnen zijn opgesteld om de privacy van jongeren onder de zestien jaar op internet te beschermen;overwegende, dat het niet is toegestaan, persoonlijke informatie van jongeren onder de zestien jaar op internet te verwerken zonder expliciete toestemming van de ouders;constaterende, dat veel commerciële websites nog steeds persoonsgegevens van kinderen opslaan zonder te controleren of kinderen toestemming hebben gekregen;overwegende, dat de CBP-richtlijnen niet altijd eenduidig te interpreteren zijn waardoor veel onduidelijkheid bestaat over wat is toegestaan;verzoekt de regering een onderzoek te verrichten naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen en te onderzoeken of in Nederland wetgeving analoog aan de Amerikaanse COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) mogelijk is,en gaat over tot de orde van de dag.Atsma ...

Lijst vragen en antwoorden t.b.v. AO schoolkosten (Dossier 31700-VIII)
Lijst vragen en antwoorden t.b.v. AO schoolkosten Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 36LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 6 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over schoolkosten.De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 5 november 2008. ...

Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 103MOTIE VAN HET LID DEPLA C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het vavo tweedekansonderwijs is dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het stapelen van diploma’s doordat het deelnemers de mogelijkheid biedt om alsnog een diploma vmbo-tl, havo of vwo te behalen;overwegende, dat er prestatieafspraken gemaakt worden met gemeenten over het tweedekansonderwijs;verzoekt de regering in overleg met de VNG en de MBO Raad, zonder beperkingen vooraf, voorstellen uit te werken zodat op de beste manier brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs kan worden gegarandeerd en hierover de Kamer te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.DeplaSlobBiskop ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam (Dossier 31700-VIII)
Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 171BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 april 2009Tijdens het algemeen overleg met uw Kamer over het rapport over het Islamitisch onderwijs op 20 november 2008 (31 700 VIII, nr. 135) heb ik u toegezegd het voortgangsrapport van de inspectie over het Islamitisch College Amsterdam (ICA) aan de Tweede Kamer te sturen. ...

Gelaatsbedekkende kleding (Dossier 31700-VIII)
Gelaatsbedekkende kleding Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Op 8 september 2008 heeft uw Kamer een brief ontvangen over gelaatsbedekkende kleding van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 209). ...

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam (Dossier 31700-VIII)
Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 128BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 december 2008In het debat over het islamitische onderwijs op 20 november 2008 heb ik u toegezegd voor het einde van het jaar de voortgangsrapportage van de inspectie over de verbeteringen bij het Islamitische College Amsterdam te doen toekomen en u vervolgens in 2009 een beleidsreactie te geven op de resultaten van het onderzoek.Op 12 december 2008 heeft de inspectie mij medegedeeld dat het onderzoek op 20 november aanleiding gaf tot verder onderzoek en dat openbaarmaking van de voortgangsrapportage, na de voorgeschreven procedure van hoor en wederhoor, uiterlijk 20 februari 2009 zal plaatsvinden.Ik zal de voortgangsrapportage tezamen met de beleidsreactie in maart 2009 aan u doen toekomen.De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,J. ...

Motie Biskop c.s. over leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten (Dossier 31700-VIII)
Motie Biskop c.s. over leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs zorg en gezondheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 89MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor de zorg van visueel beperkte en dyslectische studenten veel ondersteunende leerhulpmiddelen beschikbaar zijn;constaterende, dat het inzetten van deze materialen een positief effect heeft op het schoolsucces van deze leerlingen;van mening, dat het tijdig en volledig beschikbaar komen van aangepaste studiematerialen (in braille of ingesproken) van belang is voor studenten met een visuele beperking en/of dyslexie;van mening, dat veel visueel beperkte en dyslectische studenten problemen hebben zoals het tekort aan bekostiging of het niet erkennen door het UWV dat dyslexie een handicap is die belemmerend werkt voor het verkrijgen van leerhulpmiddelen;verzoekt de regering om:– voor het zomerreces 2009 een notitie aan de Kamer te sturen waarin een overzicht wordt gegeven van de knelpunten ten aanzien van het verkrijgen van leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten in het Nederlandse onderwijs;– te komen met een plan van aanpak dat tegemoetkomt aan die knelpunten,en gaat over tot de orde van de dag.BiskopKraneveldt-van der VeenSlob ...

Motie Anker c.s. over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (Dossier 31700-VIII)
Motie Anker c.s. over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 73MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering in de internationaliseringsagenda uitspreekt dat wanneer een buitenlandse student eenmaal bekend is met het Nederlandse hoger onderwijs, ervoor gezorgd moet worden dat die student ook in Nederland kán studeren;constaterende, dat de drempel voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte om toe te treden tot het Nederlandse hoger onderwijs aanzienlijk is verhoogd nu instellingen vrij zijn om een instellingscollegegeld te vragen;overwegende, dat de minister het voornemen heeft laten varen om een deel van de totale met niet-EER studenten gemoeide rijksbijdrage onder de noemer Kennisbeurzen bestuurlijk te oormerken;overwegende, dat participatie van studenten van buiten de Europese Economische Ruimte in het Nederlands hoger onderwijs een waardevolle bijdrage kan leveren aan de «international classroom»;overwegende, dat voor de vorming van het maatschappelijk kader in ontwikkelingslanden de mogelijkheid voor studenten uit die landen om deel te nemen aan het Nederlands hoger onderwijs van groot belang is;verzoekt de regering een fonds in het leven te roepen met als doelstellingen in ieder geval:– het aantrekken van talentvolle, kwalitatief goede studenten uit de partnerlanden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die bijdragen aan de ontwikkeling van de «international classroom»;– de ontwikkeling van het maatschappelijk kader in ontwikkelingslanden en om daarbij voorwaarden te stellen om een braindrain vanuit ontwikkelingslanden te voorkomen en om de Kamer hierover voor 1 juni 2009 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.AnkerBesselinkJan Jacob van Dijk ...

Toezegging accreditaties pabo's (Dossier 31700-VIII)
Toezegging accreditaties pabo's Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 209BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg op 8 april 2009 (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 32VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van de CampDe adjunct-griffier van de commissie,Boeve1Welk percentage van het bruto binnenlands product is in de jaren 2002 tot en met 2007 uitgegeven aan onderwijs en welke percentages worden verwacht voor de jaren 2008 tot en met 2011? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, onderdeel Hoger onderwijs en Onderzoek (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, onderdeel Hoger onderwijs en Onderzoek Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 (VIII) voor het jaar 2009nr. 138VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 10 december 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 8 december 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Hoger onderwijs en Onderzoek, voor het jaar 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapMaandag 8 december 2008 11.00 uurDe voorzitter: Van de CampAanwezig zijn 11 leden der Kamer, te weten:Anker, Besselink, Bosma, Van de Camp, Dibi, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Van der Ham, Joldersma, Van der Vlies en Zijlstra,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:de lijst van vragen en antwoorden bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII, nr. 32);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 november 2008 over de ontwikkeling van de instellingsbekostiging hoger onderwijs (31288, nr. 43);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 november 2008 over de bijverdiengrens & terugbetalingsvoorwaarden bij studieleningen (31288, nr. 42);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 oktober 2008 inzake het advies van de Commissie kwaliteit en bekostiging in het hoger onderwijs (31288, nr. 41);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 december 2008 met een beleidsreactie op het advies van de Commissie kwaliteit en bekostiging in het hoger onderwijs (31288, nr. 48);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 8 oktober 2008 met de stand van zaken toezeggingen hoger onderwijs (31288, nr. 40);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 31 oktober 2008 met de notitie Naar een volwassen bachelor-masterstructuur (29281, nr. 10);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 december 2008 met de antwoorden op vragen van de commissie over de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (29281, nr. 11);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 december 2007 met een antwoord op een vraag van de commissie over de kwaliteit en intensiteit van het onderwijs (2008Z06641);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 november 2008 met de internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid "Grenzeloos Goed" (31288, nr. 44);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 oktober 2008 inzake studiefinanciering minderjarigen in het hoger onderwijs vanaf september (24724, nr. 81);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 oktober 2008 met een reactie op het AOb-onderzoek bezoldiging topbestuurders hoger onderwijs (30111, nr. 32);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 oktober 2008 met de feitelijke stand van zaken rond de positie van Iraanse studenten in het hoger onderwijs in Nederland (31700-VIII, nr. 10);het afschrift van een brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de commissie-Fernhout inzake de sanctieregeling Iran (2008Z04876);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 april 2008 inzake studerende moeders (24724, nr. 74);de brief van de minister voor WWI d.d. 10 oktober 2008 met de voortgangsrapportage Nederlandse imam- en islamopleidingen (31700-XVIII, nr. 6);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 december 2007 met de Studentenmonitor (31200-VIII, nr. 127);de brief van de minister d.d. 19 november 2008 inzake studiekeuze en studiesucces (31288, nr. 46);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 juni 2008 bij de aanbieding van het jaarverslag 2007 van TNO (29338, nr. 74);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 9 mei 2008 bij de aanbieding van het Evaluatierapport NWO van de evaluatiecommissie-Van der Vliet inzake de rol van NWO in het wetenschapsbestel (29338, nr. 73);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 november 2008 met de voortgangsrapportage "Het Hoogste Goed", onderdeel Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (31288, nr. 45);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 november 2008 met de Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten (27406, nr. 124).De voorzitter:Ik heet u allen hartelijk welkom, in het bijzonder de minister en de dames en heren die hem begeleiden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 136VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 8 december 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 3 december 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek OCW 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapWoensdag 3 december 2008 14.00 uurDe voorzitter: Van de CampAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Besselink, Biskop, Van de Camp, Dezentjé Hamming-Bluemink en Jasper van Dijk,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mevrouw Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 6 oktober 2008 over onderzoek naar beleefde regeldruk in het onderwijs (30853, nr. 14);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 november 2008 over de instelling van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen (31700-VIII, nr. 42).De voorzitter:Wij gaan vanmiddag het zogenaamde begrotingsonderzoek houden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 134VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 26 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 24 november 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampAdjunct-griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,La RoccaStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapMaandag 24 november 2008 13.00 uurDe voorzitter: BiskopAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten:Atsma, Biskop, Bosma, Van Dam, Jasper van Dijk, Van der Ham, Remkes, Slob en Vendrik,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 november 2008 met de mediabegroting 2009 (31700-VIII, nr. 37);het wetsvoorstel Vaststelling van het onderdeel Media van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 juli 2008 ter aanbieding van de evaluatie Commissariaat voor de Media (31200-VIII, nr. 201);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2008 over de versterking van de positie van de documentaire- en animatiefilm (25434, nr. 40);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 oktober 2008 over de satellietontvangst van de Nederlandse landelijke publieke omroep in het buitenland (2008Z04223);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juli 2008 over de peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen (31200-VIII, nr. 198);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 oktober 2008 bij het onderzoek Coproducties 2006 en 2007 (31700-III, nr. 10);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 27 oktober 2008 met een reactie op de brief van de Programmaraad Oost-Gelderland (31356, nr. 45);de lijst van vragen en antwoorden bij het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII, nr. 32);de brief van de Algemene Rekenkamer d.d. 11 september 2008 met het rapport Publieke omroep in beeld – financiering, bedrijfsvoering en toezicht (31557).De voorzitter:Dames en heren, hartelijk welkom bij het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2009, onderdeel Media. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009-2012) (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009-2012) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 30VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 29 oktober 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 27 oktober 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009, onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009–2012 (31 700 VIII).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapMaandag 27 oktober 2008 13.00 uurDe voorzitter: LeerdamAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Anker, Bosma, Ten Broeke, Halsema, Van der Ham, Leerdam, Van Leeuwen, Roefs, Van der Vlies en Van Vroonhoven-Kok,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; onderdeel Cultuur (31700-VIII);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 september 2008 over het subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012 (31482, nr. 16);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2008 over de stand van zaken rond het TAX-videoclipfonds (28989, nr. 85);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2008 over de versterking van de positie van de animatiefilm (25434, nr. 40);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 23 september 2008 ter aanbieding van het jaarverslag 2007 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW (31700-VIII, nr. 5).De voorzitter:Ik open de vergadering en heet de minister, de leden van de Kamer en alle aanwezigen welkom bij dit wetgevingsoverleg over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2009. ...

Gew motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 22) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 22) Motie (gewijzigd/nader) begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 59GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S. ...