Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Motie Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 113MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de invulling van de kwaliteitseisen een primaire verantwoordelijkheid is van de sociale partners (brief staatssecretaris Dijksma, 3 december 2008 «Aanpak opbrengstgericht leiderschap», pagina 7) in het onderwijsveld;overwegende, dat sociale partners in het primair onderwijs hebben aangegeven, met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteitseisen voor schoolleiders in het kader van de cao primair onderwijs;van mening, dat het principe van verplichte registratie bijdraagt aan het waarborgen van de onderwijskwaliteit en dat dit een kerntaak van de overheid is;verzoekt de regering het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders wettelijk voor te schrijven,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Amendement van het lid Anker om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Anker om restauratieopleidingsprojecten (ROP) te steunen Amendement begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 14AMENDEMENT VAN HET LID ANKEROntvangen 27 oktober 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1000).IIIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1000).ToelichtingVoor het behoud van ons nationaal erfgoed zijn de restauratieopleidingsprojecten (ROP) van groot belang. ...

Stand van zaken Engels op de pabo (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken Engels op de pabo Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 186BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg op 8 april 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLO) 2010-2011 (Dossier 31700-VIII)
Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLO) 2010-2011 Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 181BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 mei 2009Hierbij bied ik u ter kennisneming aan de Hoofdlijnenbrief 2010–2011 met de voorstellen voor de onderwijsondersteunende activiteiten die in het kader van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden uitgevoerd. ...

Het vertrek van basisschoolleerlingen van Egyptische afkomst van Amsterdamse basisscholen (Dossier 31700-VIII)
Het vertrek van basisschoolleerlingen van Egyptische afkomst van Amsterdamse basisscholen Brief regering basisonderwijs begroting financiën integratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 153BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 april 2009Najaar 2008 verschenen in de media berichten over het vertrek van basisschoolleerlingen van Egyptische afkomst van Amsterdamse basisscholen. ...

Stand van zaken handhaving bij bekostigde vergaand vernieuwende basisscholen (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken handhaving bij bekostigde vergaand vernieuwende basisscholen Brief regering 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 228BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 september 2009In mijn brief van 16 maart 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Amendement van het lid Remkes om ondersteuning van programma- of kabelraden uit de begroting te halen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Remkes om ondersteuning van programma- of kabelraden uit de begroting te halen Amendement begroting cultuur en recreatie financiën media netwerken ruimte en infrastructuur 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 85AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 11 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 191 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement haalt de ondersteuning van de programma- of kabelraden in de tweede helft van 2009 uit de begroting. ...

Nadere uiteenzetting te geven over het verschil tussen het project EarlyBird en de pilots met vroeg vreemdetalenonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Nadere uiteenzetting te geven over het verschil tussen het project EarlyBird en de pilots met vroeg vreemdetalenonderwijs Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 172BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2009In het voortgezet algemeen overleg met uw Kamer op 15 april 2009 is aan mij gevraagd een nadere uiteenzetting te geven over het verschil tussen het project EarlyBird en de pilots met vroeg vreemdetalenonderwijs waarvoor ik ruimte wil bieden.Het project EarlyBird krijgt hierbij bijzondere aandacht van uw Kamer, maar de aanpak binnen dit project verschilt in essentie niet van het overige aanbod vroeg vreemdetalenonderwijs in het Nederlandse primair onderwijs. ...

Motie Jan Jacob van Dijk over gevolgen van de onderdompelingsmethode voor minder sterke leerlingen (Dossier 31700-VIII)
Motie Jan Jacob van Dijk over gevolgen van de onderdompelingsmethode voor minder sterke leerlingen Motie basisonderwijs begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 159MOTIE VAN HET LID JAN JACOB VAN DIJKVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het kabinet terecht de topprioriteit legt bij verhoging van de kwaliteit van het Nederlands en rekenen in het primair onderwijs;overwegende, dat het kabinet de conclusies van het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen uit 2005 nader wil onderbouwen door een experiment;overwegende, dat er zorgen bestaan over de gevolgen voor minder sterke leerlingen in het primair onderwijs als gebruik wordt gemaakt van de onderdompelingsmethode voor het aanleren van een vreemde taal;overwegende, dat de Kamer meent dat de uitkomsten van dit experiment eerst beschikbaar moeten zijn voordat scholen op grote schaal de onderdompelingsmethode zouden mogen toepassen;verzoekt de regering om het experiment met maximaal 30 scholen te laten plaatsvinden voor een periode van drie jaar en bij de evaluatie vooral aandacht te besteden aan de gevolgen van deze methode voor de minder sterke leerlingen (lager dan het havo-niveau) voor de kennis van de vreemde taal, het niveau van het Nederlands en de resultaten van de andere vakken,en gaat over tot de orde van de dag.Jan Jacob van Dijk ...

Mededeling inzake toezending van de resultaten van het onderzoek van de commissie Don over vermogenspositie van scholen (toezegging wetgevingsoverleg van 3 december 2008) (Dossier 31700-VIII)
Mededeling inzake toezending van de resultaten van het onderzoek van de commissie Don over vermogenspositie van scholen (toezegging wetgevingsoverleg van 3 december 2008) Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 224BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 augustus 2009Tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2008 met de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (kamerstuk 31 700 VIII, nr. 136) heb ik uw Kamer toegezegd in juli 2009 de resultaten van de commissie Don over vermogenspositie van scholen toe te sturen.Hierbij deel ik u mede dat de door mij gecommuniceerde planning helaas niet haalbaar is. ...

Motie Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid (Dossier 31700-VIII)
Motie Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 72MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering met de internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid «Grenzeloos Goed» de internationalisering van het hoger onderwijs en onderzoek wil stimuleren;overwegende, dat voor een steviger internationale concurrentiepositie van het Nederlandse hoger onderwijs ook maatregelen nodig zijn op andere beleidsterreinen dan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;van mening, dat samenwerking tussen verschillende ministeries een grote winst kan betekenen in het streven naar een stevige internationale positie van de Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstituten;verzoekt de regering een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid te maken en deze voor 1 juni 2009 aan de Kamer te sturen,en gaat over tot de orde van de dag.AnkerJan Jacob van DijkBesselinkVan der Ham ...

Stappenplan toezicht zeer zwakke scholen (Dossier 31700-VIII)
Stappenplan toezicht zeer zwakke scholen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 211BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juli 2009Tijdens een Algemeen Overleg van 3 juni 2009 met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de «Kwaliteit van onderwijs in stedelijk en regionaal gebied» is de toezegging gedaan een escalatielader toe te sturen die de inspectie hanteert bij het toezicht op (zeer) zwakke scholen in het primair en voortgezet onderwijs: een stappenplan met een aanduiding van tijdsbestekken per fase. ...

Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen (Dossier 31700-VIII)
Motie Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 106MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet in het kader van het behoud van keuzevrijheid voor ouders de mogelijkheid onderzoekt om de stichtingsnormen voor scholen te verlagen;constaterende, dat op dit moment een aantal nieuw gestichte scholen binnen de nu fungerende wettelijke periode van vijf jaar nog niet kan voldoen aan de huidige stichtingsnormen;tevens constaterende, dat dit het ongewenst effect kan hebben dat deze scholen onder de vlag van een groter schoolbestuur zullen verdergaan;verzoekt de regering:– inzichtelijk te maken om hoeveel scholen het hier gaat en in het onderzoek naar de verlaging van de stichtingsnormen een uitbreiding van de periode om aan de stichtingsnormen te voldoen naar acht jaar mee te nemen en– de Kamer over zowel het verlagen van de stichtingsnormen als de uitbreiding van de periode om daaraan te voldoen in het voorjaar van 2009 te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.SlobDeplaJan Jacob van DijkVan der VliesVerdonk ...

Rapport ‘Duurzame geesteswetenschappen’ van de Commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen vergezeld de beleidsreactie (Dossier 31700-VIII)
Rapport ‘Duurzame geesteswetenschappen’ van de Commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen vergezeld de beleidsreactie Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 175BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 april 2009Hierbij zend ik u het rapport «Duurzame geesteswetenschappen» van de Commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen,1 vergezeld van mijn beleidsreactie.InleidingDe geesteswetenschappen, ook wel aangeduid als alfawetenschappen of humaniora, bestuderen wezenlijke aspecten en uitingen van de beschaving als taal, geschiedenis, kunst, godsdienst en filosofie. ...

Motie Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder startkwalificatie (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder startkwalificatie Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 114MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat leerlingen die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie vaak een slechte startpositie in de maatschappij hebben;overwegende, dat veel uitvallers na het opdoen van levens- en werkervaring zich alsnog via een opleiding verder kunnen ontwikkelen;van mening, dat de overheid uitvallers een voortdurende prikkel moet geven tot verdere ontwikkeling via het onderwijs;verzoekt de regering onderzoek te doen naar een systeem waarbij uitvallers zonder startkwalificatie een «rugzak» met rechten op onderwijs meekrijgen die zij in overleg met een werkgever kunnen besteden,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Politiek oordeel motie Atsma en amendementen Van Dam en Remkes (Dossier 31700-VIII)
Politiek oordeel motie Atsma en amendementen Van Dam en Remkes Brief regering begroting financiën jongeren netwerken recht ruimte en infrastructuur staatsrecht zorg en gezondheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 120BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 december 2008Op 24 november jl. heeft Kamerlid Atsma (CDA) tijdens de begrotingsbehandeling Media een motie ingediend over de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op internet (31 700 VIII nr 49). ...

Gewijzigd amendement van het lid Ten Broeke ter vervanging van nr. 60 om de middelen voor een sterke cultuursector effectief te besteden (Dossier 31700-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Ten Broeke ter vervanging van nr. 60 om de middelen voor een sterke cultuursector effectief te besteden Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 83GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TEN BROEKE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 60Ontvangen 10 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 51 700 (x € 1000).IIIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 48 600 (x € 1000).IIIIn artikel 14 Cultuur wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 22 900 (x € 1000).ToelichtingDit amendement ziet toe op een effectievere besteding van de middelen voor een sterke cultuursector. ...

Jaarverslag 2007 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie minister van OCW. (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2007 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie minister van OCW. Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 5BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 september 2008Hierbij bied ik u het jaarverslag 2007 van de Erfgoedinspectie aan1, inclusief mijn beleidsreactie op dit rapport.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Toezegging AO Vreemde Talen inzake Engels op de pabo. Toezending van de quick scan zal op een later tijdstip plaatsvinden (Dossier 31700-VIII)
Toezegging AO Vreemde Talen inzake Engels op de pabo. Toezending van de quick scan zal op een later tijdstip plaatsvinden Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 183BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 mei 2009In de brief van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2009D23363) van 14 mei 2009 (onderwerp: Toezegging Vreemde Talen) verzoekt u mij voor 16 mei mijn toezegging inzake Engels op de pabo gestand te doen. ...

Vertraging toezending kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid (Dossier 31700-VIII)
Vertraging toezending kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid Brief regering 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 230BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2009Met deze brief informeer ik u over de overschrijding van het tijdspad van een toezegging op het terrein van hoger onderwijs. ...