Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Toekomstige positie onderwijsrecht (Dossier 31700-VIII)
Toekomstige positie onderwijsrecht Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 116BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2008Conform mijn toezegging tijdens het wetgevingsoverleg over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel hoger onderwijs en onderzoek, informeer u hierbij over mijn voornemens met het oog op de toekomstige positie van het onderwijsrecht in de academische opleiding. ...

Motie Bosma over een onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer naar de bestedingen op het gebied van kunst (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over een onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer naar de bestedingen op het gebied van kunst Motie begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 26MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Amsterdamse Rekenkamer een vernietigend oordeel heeft over de besteding van kunstsubsidies door de gemeente Amsterdam in het bijzonder op het gebied van controle, doelmatigheid en transparantie;constaterende, dat in Rotterdam de commissie-Van Middelkoop ook al negatief was over de besteding van kunstsubsidies in die stad;constaterende, dat de Algemene Rekenkamer bij het beoordelen van de begroting OCW ook al vraagtekens plaatste bij de kunstbegroting;overwegende, dat de Nederlandse belastingbetaler gebaat is bij volledige transparantie als het aan komt op de besteding van overheidsgeld;verzoekt de regering te komen tot een gedegen onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer, waarin de bestedingen op het gebied van kunst worden beoordeeld op controle, doelmatigheid en transparantie,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 86MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,spreekt uit dat een school een leerling dient toe te laten indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Dibi over een afgeronde bacheloropleiding als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi over een afgeronde bacheloropleiding als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap werk werkgelegenheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 71MOTIE VAN HET LID DIBIVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre een afgeronde bacheloropleiding voldoet als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt,en gaat over tot de orde van de dag.Dibi ...

Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 56MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat onderzoeksjournalistiek past in een pluriform medialandschap en dat producten van onderzoeksjournalistiek passen in een democratische samenleving;verzoekt de regering onderzoek te doen naar:– het uitbreiden van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor onderzoeksjournalisten;– het instellen van een (revolving) fund voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire;– het instellen van geoormerkte matching grands voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikJasper van Dijk ...

Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ (Dossier 31700-VIII)
Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 130BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008Hierbij stuur ik u, mede namens staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het advies van de Onderwijsraad over het thema «Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen».1Centrale vraag waar het advies een antwoord op geeft is: Hoe kunnen scholen verstandig en selectief omgaan met verwachtingen en taken die vanuit de samenleving op hen afkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de basisfuncties (kwalificeren en socialiseren) van de school. ...

Thema-onderzoek islamitisch onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Thema-onderzoek islamitisch onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008InleidingOCW heeft onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij de schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. ...

Motie Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 66MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat invoering van een «harde knip» tussen bachelor en master tot gevolg heeft dat studenten niet verder mogen studeren als zij de bachelor niet volledig hebben afgerond;van mening, dat de harde knip een soepele doorstroming belemmert en leidt tot studievertraging, onder andere omdat niet alle opleidingen meerdere instroommomenten kennen;verzoekt de regering af te zien van de invoering van de harde knip tussen de universitaire bachelor- en masteropleiding,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 187BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 juni 2009Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2008 van de Inspectie van het Onderwijs aan.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 122BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2008In het Regeerakkoord is een passage opgenomen waarin de evaluatie van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) wordt aangekondigd:«De overheid draagt daadwerkelijk zorg voor behoud van (religieus-)cultureel erfgoed. ...

Toezeggingen cultuurbegroting (Dossier 31700-VIII)
Toezeggingen cultuurbegroting Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 40BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2008Op 27 oktober behandelde de Tweede Kamer de cultuurbegroting. ...

Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 Motie begroting financiën openbare orde en veiligheid staatsveiligheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 78MOTIE VAN HET LID BOSMA C.S.Voorgesteld 9 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de BVD in 2002 een lijvig rapport inzake islamitische scholen heeft geproduceerd dat is aangeboden aan de Tweede Kamer;constaterende, dat een zo compleet mogelijke informatievoorziening bijdraagt aan een afgewogen oordeel van de Kamer;overwegende, dat de staatssecretaris recentelijk wel een uitgebreide rapportage van de Onderwijsinspectie aan de Kamer heeft verstrekt, maar dat informatie zoals geproduceerd door de BVD in 2002 ontbreekt;verzoekt de regering een rapport van de AIVD aan de Kamer te verstrekken dat uitgebreid ingaat op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 en een vergelijkbare omvang heeft,en gaat over tot de orde van de dag.BosmaDibiDezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject (Dossier 31700-VIII)
Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject Motie begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 90MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor het behoud van ons nationaal erfgoed de restauratieopleidingen van groot belang zijn;constaterende, dat het restauratieopleidingenproject (ROP) tot doel heeft, deze opleidingen te behouden en te stimuleren, zodat kennis en vakmanschap overgedragen kunnen worden aan een nieuwe generatie vaklieden in de restauratie;constaterende, dat de bekostiging van het restauratieopleidingsproject deels door het Rijk en deels door provincie en branches wordt gerealiseerd;constaterende, dat jaarlijks bij de begroting middels amendering op het onderdeel Cultuur middelen vrijgemaakt worden ten behoeve van de continuering van de coördinatie van deze opleidingen;van mening, dat het belangrijk is dat dit structureel geregeld wordt en dat het voortbestaan van deze opleidingen gewaarborgd zal worden;verzoekt de regering om in overleg met provincies en branches structureel middelen binnen de eigen begroting beschikbaar te stellen ten behoeve van het restauratieopleidingsproject en de Kamer daar voor de voorjaarsnota over te berichten,en gaat over tot de orde van de dag.BiskopAnkerDeplaLeerdam ...

OV-kaart voor deelnemers in het mbo (Dossier 31700-VIII)
OV-kaart voor deelnemers in het mbo Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 146BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 maart 2009Op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeer ik u over de stand van zaken inzake de OV-kaart voor deelnemers in het mbo.Ik kan u melden dat de onderhandelingen met de OV bedrijven om tot een werkbare voorziening te komen in volle gang zijn. ...

Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs bestuur financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 september 2008Hierbij doe ik u het concept-Jaarwerkplan 2009 van de Inspectie van het onderwijs toekomen.1 Het Jaarwerkplan dient vóór 1 oktober door de Inspecteur Generaal van het Onderwijs te worden vastgesteld en vervolgens door mij te worden goedgekeurd.Over het Jaarwerkplan 2008 is met u in de vorm van een AO uitvoerig gesproken. ...

Motie Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 48MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media blijkt dat omroepen de sponsorregels overtreden;constaterende, dat commerciële invloed op publieke programma’s onwenselijk is en dat de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd dient te zijn;verzoekt de regering voorstellen te doen voor aanscherping van de (naleving van de) regels rond sponsoring van publieke programma’s,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek (Dossier 31700-VIII)
Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 195BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 juni 2009Hierbij informeer ik u over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek. ...

Motie Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen (Dossier 31700-VIII)
Motie Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen Motie begroting financiën jongeren netwerken recht ruimte en infrastructuur staatsrecht zorg en gezondheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 49MOTIE VAN HET LID ATSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat in Nederland door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) richtlijnen zijn opgesteld om de privacy van jongeren onder de zestien jaar op internet te beschermen;overwegende, dat het niet is toegestaan, persoonlijke informatie van jongeren onder de zestien jaar op internet te verwerken zonder expliciete toestemming van de ouders;constaterende, dat veel commerciële websites nog steeds persoonsgegevens van kinderen opslaan zonder te controleren of kinderen toestemming hebben gekregen;overwegende, dat de CBP-richtlijnen niet altijd eenduidig te interpreteren zijn waardoor veel onduidelijkheid bestaat over wat is toegestaan;verzoekt de regering een onderzoek te verrichten naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen en te onderzoeken of in Nederland wetgeving analoog aan de Amerikaanse COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) mogelijk is,en gaat over tot de orde van de dag.Atsma ...

Lijst vragen en antwoorden t.b.v. AO schoolkosten (Dossier 31700-VIII)
Lijst vragen en antwoorden t.b.v. AO schoolkosten Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 36LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 6 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over schoolkosten.De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 5 november 2008. ...

Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 57MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN REMKESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de implementatie van beleidregels gericht op het op een consistente wijze toekennen van zendtijd aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag op basis van artikel 39f Mediawet volgens de evaluatie van het Commissariaat voor de Media, door ECORYS niet zonder problemen is verlopen;verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen de operationele invulling van het artikel-39f-toewijzingsproces te heroverwegen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamRemkes ...