Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

160 resultaten

Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag (Dossier 31700-VI)
Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag Brief regering begroting defensie financiën immigratie internationaal migratie en integratie recht staatsrecht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 oktober 2008Tijdens de eerste termijn van het Algemeen Overleg inzake artikel 1F Vluchtelingenverdrag en internationale misdrijven op 10 september 2008 hebben wij u nadere cijfermatige informatie toegezegd over de opsporing en vervolging van 1F-ers van 1998 tot heden. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het ongedaan maken van de geplande bezuinigingen op het gevangeniswezen (Dossier 31700-VI)
Amendement van het lid Van Velzen over het ongedaan maken van de geplande bezuinigingen op het gevangeniswezen Amendement begroting financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 3 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 000 (x € 1000).IIIn artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 000 (x € 1000).ToelichtingDit amendement beoogt de geplande bezuinigingen op het gevangeniswezen ongedaan te maken. ...

Aanbieidng kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel (Dossier 31700-VI)
Aanbieidng kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel Brief regering begroting financiën natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht verkeer weg 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 69BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 oktober 2008Hierbij zend ik u de kabinetsnota toe die ik heb toegezegd bij gelegenheid van de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen bestuurlijke boete overlast en bestuurlijke boete fout parkeren, en bij gelegenheid van de behandeling van verschillende andere wetsvoorstellen (Handelingen I 2007/2008, blz. 13–477, Kamerstukken I, 2007/2008, 30 928, E, blz. ...

Motie-De Roon/Teeven over het niet opleggen van een taakstraf aan een persoon die in de voorafgaande vijf jaren een vrijheidsstraf heeft ondergaan (Dossier 31700-VI)
Motie-De Roon/Teeven over het niet opleggen van een taakstraf aan een persoon die in de voorafgaande vijf jaren een vrijheidsstraf heeft ondergaan Motie begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 12MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN TEEVENVoorgesteld 28 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de overdadige toepassing van taakstraffen ongewenst is, omdat het bestraffende karakter van deze straffen vergeleken met vrijheidsstraffen door veel burgers en ook door veel bestraften als beduidend lichter wordt ervaren;overwegende, dat mitsdien het vergeldende element en de preventieve werking van taakstraffen tekort schieten en soms deze straffen ook geen recht doen aan de ernst van het misdrijf waarvoor zij worden opgelegd;van oordeel, dat taakstraffen alleen moeten kunnen worden opgelegd voor betrekkelijk geringe misdrijven, gepleegd door daders met geen of weinig zware recente criminele antecedenten;verzoekt de regering om te regelen dat een taakstraf niet mag worden opgelegd aan een persoon die in de voorafgaande vijf jaren een vrijheidsstraf heeft ondergaan of heeft opgelegd gekregen,en gaat over tot de orde van de dag.De RoonTeeven ...

Amendement van het lid De Wit over verhoging van het budget van de Raden voor rechtsbijstand (Dossier 31700-VI)
Amendement van het lid De Wit over verhoging van het budget van de Raden voor rechtsbijstand Amendement begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 26AMENDEMENT VAN HET LID DE WITOntvangen 4 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 12 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 400 (x € 1 000).IIIn artikel 91 Algemeen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 400 (x € 1 000).ToelichtingUit de antwoorden op vragen bij de Voorjaarsnota voor 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 061 VI, nr. 3) bleek dat het aantal inkomensafhankelijke toevoegingen met 2,5% zou stijgen wanneer het fiscaal jaarinkomen, op grond waarvan nog een toevoeging kan worden verkregen, met 10% wordt verhoogd voor zowel de alleenstaanden als de groep gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen. ...

Toegezegde informatie n.a.v. wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Justitie (Dossier 31700-VI)
Toegezegde informatie n.a.v. wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Justitie Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 71BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 november 2008Op 30 oktober jl. heb ik in het wetgevingsoverleg over de Justitiebegroting 2009 toegezegd de Kamer nader te informeren over een tweetal onderwerpen. ...

Amendement van het lid De Roon om de voorgestelde verhogingen van boeten en transacties ten bedrage van € 40 miljoen niet plaats te laten vinden (Dossier 31700-VI)
Amendement van het lid De Roon om de voorgestelde verhogingen van boeten en transacties ten bedrage van € 40 miljoen niet plaats te laten vinden Amendement begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 68AMENDEMENT VAN HET LID DE ROONOntvangen 6 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 82 666 (x € 1 000).IIIn artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 63 600 (x € 1 000).IIIIn artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het ontvangstenbedrag verlaagd met € 40 000 (x € 1 000).IVIn artikel 14 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 48 000 (x € 1 000).VIn artikel 14 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 27 066 (x € 1 000).ToelichtingDe voorgestelde verhogingen van boeten en transacties ten bedrage van € 40 miljoen vormen een onwenselijke extra belasting voor de burgers. ...

Motie Heerts en Teeven over een landelijk projectteam lading- en winkeldiefstal bij de politie (Dossier 31700-VI)
Motie Heerts en Teeven over een landelijk projectteam lading- en winkeldiefstal bij de politie Motie begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 48MOTIE VAN DE LEDEN HEERTS EN TEEVENVoorgesteld 5 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ondernemers veel schade ondervinden van criminelen die de lading uit vrachtwagens stelen en van criminelen die winkeldiefstallen plegen al dan niet in georganiseerde vorm;van mening, dat er meer samengewerkt moet worden tussen betrokken ketenpartners om deze vorm van criminaliteit te bestrijden;van mening, dat deze samenwerking tot uiting moet komen in een landelijk projectteam ladingdiefstal bij de politie, een speciale officier van justitie en een rechter die zich heeft gespecialiseerd in lading- en winkeldiefstal;van mening, dat ondernemers zich rechtstreeks moeten kunnen wenden tot een vast aanspreekpunt bij de politie om zo te komen tot een snelle en gerichte aanpak van ladingdiefstal en (georganiseerde) winkelcriminaliteit;verzoekt de regering om te komen met voorstellen die moeten leiden tot een landelijk projectteam lading- en winkeldiefstal bij de politie, een speciale officier van justitie en een speciale rechter op deze vorm van criminaliteit,en gaat over tot de orde van de dag.HeertsTeeven ...

Wob-beslissing openbaarmaking stukken brand in het Catshuis (Dossier 31700-VI)
Wob-beslissing openbaarmaking stukken brand in het Catshuis Brief regering begroting bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten recht rijksoverheid staatsrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 149BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 juni 2009Bij brief van 11 juni jongstleden, kamerstuk 31 700 VI, nr. ...

Jaarbericht Openbaar Ministerie over het jaar 2008 (Dossier 31700-VI)
Jaarbericht Openbaar Ministerie over het jaar 2008 Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 143BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 juni 2009Hierbij ontvangt u het Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2008.1 Het Openbaar Ministerie bericht over de geleverde prestaties in het licht van de ambities voor de toekomst. ...

Motie Heerts c.s. over arbeid en onderwijs in detentie (Dossier 31700-VI)
Motie Heerts c.s. over arbeid en onderwijs in detentie Motie begroting financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 49MOTIE VAN HET LID HEERTS C.S.Voorgesteld 5 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat gedetineerden na het beëindigen van hun detentieperiode voorbereid dienen te zijn op terugkeer naar de samenleving;van mening, dat zinvolle arbeid en benodigde opleiding daaraan kunnen bijdragen;overwegende, dat in het buitenland, waaronder Duitsland, goede voorbeelden zijn van zinvolle en kostendekkende arbeid in detentie;verzoekt de regering de Kamer te informeren op welke manier er voldoende onderwijs en arbeid in detentie (kostendekkend) kunnen worden ingevoerd en welke rol werkgevers daarbij kunnen spelen,en gaat over tot de orde van de dag.HeertsBouwmeesterPechtoldJoldersmaTeevenAzoughAnkerVan Velzen ...

Subsidieregeling Uitstapprograma’s Prostituees (Dossier 31700-VI)
Subsidieregeling Uitstapprograma’s Prostituees Brief regering begroting economie financiën ondernemen organisatie en beleid werk 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 89BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 december 20081. ...

Motie De Wit over het strafbaar stellen van het dragen van een roofjas of rooftas (Dossier 31700-VI)
Motie De Wit over het strafbaar stellen van het dragen van een roofjas of rooftas Motie begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 36MOTIE VAN HET LID DE WITVoorgesteld 5 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat winkelcriminaliteit een groot probleem is en dat ondernemers jaarlijks miljoenen schade lijden door winkeldiefstal;overwegende, dat er rooftassen en roofjassen in omloop zijn die geen enkel ander doel dienen dan het omzeilen van de beveiligingspoortjes in winkels;verzoekt de regering het op de weg of in de nabijheid van winkels bij zich hebben of vervoeren van tassen en kledingstukken die er kennelijk toe zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken, zoals de rooftas en de roofjas, strafbaar te stellen,en gaat over tot de orde van de dag.De Wit ...

Toekomst van het forensisch onderzoek (Dossier 31700-VI)
Toekomst van het forensisch onderzoek Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 150BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Bij verschillende gelegenheden heeft u aandacht gevraagd voor de capaciteit en de financiering van forensische opsporing. ...

Motie Azough over staking van het experiment met bodyscans op Schiphol (Dossier 31700-VI)
Motie Azough over staking van het experiment met bodyscans op Schiphol Motie begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 59MOTIE VAN HET LID AZOUGHVoorgesteld 5 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het Europees Parlement besloten heeft om de invoering van bodyscans op Europese luchthavens te blokkeren, totdat duidelijkheid ontstaat over de rechtsbescherming van burgers;overwegende, dat Nederland vooroploopt in het streven van de Europese Commissie om in 2010 op alle Europese luchthavens bodyscans te installeren;overwegende, dat van wezenlijk belang is dat het gebruik van de bodyscan te allen tijde, dus ook op lange termijn, een vrijwillige optie blijft en dat daarover nog geen duidelijkheid is;verzoekt de regering om het experiment met de bodyscans op luchthaven Schiphol te staken, in afwachting van nadere besluitvorming waarbij privacybescherming en vrijwilligheid voor burgers geregeld worden,en gaat over tot de orde van de dag.Azough ...

Onderzoek zoekgeraakt strafdossier Amsterdam (Dossier 31700-VI)
Onderzoek zoekgeraakt strafdossier Amsterdam Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 100BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 januari 2009Met verwijzing naar mijn brief van 3 november jl. (2008D21686 en 2008D23356) en in antwoord op de brieven van de vaste commissie voor Justitie d.d. 12 en 19 december jl. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2   B.De begrotingstoelichting3   1Leeswijzer3   2Beleidsagenda7   3Beleidsartikelen2511Nederlandse rechtsorde2512Rechtspleging en rechtsbijstand3413Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding4414Jeugd6615Vreemdelingen7517Internationale rechtsorde88   4Niet beleidsartikelen92 91.1 Algemeen92 92.1 Nominaal en onvoorzien93 93.1 Geheim94   5De bedrijfsvoeringsparagraaf95   6De Baten-Lastendiensten971.Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)972.Dienst Justitiële Instellingen (DJI)1023.Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)1114.Nederlands Forensisch Instituut (NFI)1165.Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)1216.Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT(GDI)127   7De Raad voor de rechtspraak133   8Verdiepingshoofdstuk142   9Moties en Toezeggingen157   10Overzicht ZBO’s en RWT’s187   11PMJ bijlage188   12Wetgevingsprogramma193   13Lijst met afkortingen199   14Trefwoordenregister205DEEL A. ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-VI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 25NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 3 november 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (TK 31 700 VI, nr 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (in € 1 000).Art.OmschrijvingStand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingStand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten TOTAAL5 738 4185 739 0991 253 3385 730 1975 730 8781 253 33892Nominaal en onvoorzien– 2 455– 2 4550– 10 676– 10 6760De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.TOELICHTINGAlgemeenAanleiding voor deze Nota van Wijziging is de uitvoering van de bij de Algemene Politieke Beschouwingen door de leden Van Geel, Slob en Hamer cs ingediende moties (resp. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 10VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 24 oktober 2008De vaste commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,De Pater-van der MeerDe griffier van de commissie,Nava1Is er naar aanleiding van de toezeggingen bij de behandeling van de begroting 2008 onderzoek gedaan naar de opdringerige aanwezigheid van porno in de schappen van benzinestations? ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-VI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...