Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

130 resultaten

Motie De Roon over het niet ter beschikking stellen van ontwikkelingsgelden aan landen die lid zijn van de OIC (Dossier 31700-V)
Motie De Roon over het niet ter beschikking stellen van ontwikkelingsgelden aan landen die lid zijn van de OIC Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 44MOTIE VAN HET LID DE ROONVoorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) in haar Declaratie over de Mensenrechten in de Islam heeft opgenomen dat alle rechten en vrijheden van mensen onderworpen zijn aan de sharia;verzoekt het kabinet geen ontwikkelingsgelden aan landen die lid zijn van de OIC ter beschikking te stellen en waar dat thans het geval is, deze ontwikkelingsrelatie onmiddellijk te beëindigen,en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Ontmoeting met de Dalai Lama (Dossier 31700-V)
Ontmoeting met de Dalai Lama Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 105BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 juni 2009Graag informeer ik uw Kamer over mijn ontmoeting met de Dalai Lama op 5 juni jl. ...

Opvolging toezeggingen in algemeen overleg over IOB (Dossier 31700-V)
Opvolging toezeggingen in algemeen overleg over IOB Brief regering begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 oktober 2008Graag wil ik u hierbij informeren over de wijze waarop mijn collega Verhagen en ikzelf opvolging geven aan twee specifieke toezeggingen die gedaan zijn tijdens het Algemeen Overleg van 29 mei 2008 over de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) (Kamerstuk 31 200 V, nr. 136). ...

Motie De Roon over het opheffen van de permanente vertegenwoordiging bij de VN van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (Dossier 31700-V)
Motie De Roon over het opheffen van de permanente vertegenwoordiging bij de VN van de Organisatie van de Islamitische Conferentie Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 43MOTIE VAN HET LID DE ROONVoorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) van oordeel is dat alle rechten en vrijheden van mensen onderworpen zijn aan de sharia en dat alle mensen verenigd zijn in hun ondergeschiktheid aan Allah;van oordeel, dat een dergelijke organisatie geen plaats behoort te hebben bij de Verenigde Naties;verzoekt de regering er alles aan te doen om de permanente vertegenwoordiging van de OIC bij de VN opgeheven te krijgen,en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie De Roon over het horen van kandidaat-ambassadeurs vóór hun benoeming (Dossier 31700-V)
Motie De Roon over het horen van kandidaat-ambassadeurs vóór hun benoeming Motie begroting financiën internationaal organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 45MOTIE VAN HET LID DE ROONVoorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ambassadeurs als vertegenwoordigers van ons land bij buitenlandse mogendheden een zeer belangrijke functie vervullen;verzoekt de regering te bevorderen dat kandidaat-ambassadeurs voor hun benoeming door de Kamer gehoord kunnen worden,en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie De Roon over een verbod tot verkoop, vervoer en aflevering van geraffineerde petroleumproducten aan afnemers voor of in Iran (Dossier 31700-V)
Motie De Roon over een verbod tot verkoop, vervoer en aflevering van geraffineerde petroleumproducten aan afnemers voor of in Iran Motie begroting economie financiën handel internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 109MOTIE VAN HET LID DE ROONVoorgesteld 2 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering om – zo mogelijk in internationaal verband – over te gaan tot het opleggen van een verbod tot verkoop, vervoer en aflevering van geraffineerde petroleumproducten aan afnemers voor of in Iran, zolang de repressie van de oppositie in Iran voortduurt en er geen vrije en democratische verkiezingen onder toezicht van de VN in dat land hebben plaatsgevonden,en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie Van Dam en Peters over ter beschikking stellen van gelden aan organisaties die het veilige en vrije gebruik van nieuwe media in Iran bevorderen (Dossier 31700-V)
Motie Van Dam en Peters over ter beschikking stellen van gelden aan organisaties die het veilige en vrije gebruik van nieuwe media in Iran bevorderen Motie begroting economie financiën handel internationaal internationale samenwerking netwerken recht ruimte en infrastructuur staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 114MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN PETERSVoorgesteld 2 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat een consortium van Siemens AG en Nokia Corporation in 2008 geavanceerde technologie voor internetfiltering encontrole aan Iran heeft geleverd;constaterende, dat de oppositie in Iran veelvuldig van het internet gebruik maakt;overwegende, dat het Iraanse regime de controle op en het censureren van het internet in de laatste maand heeft opgevoerd, waardoor de oppositie in Iran ernstig wordt beperkt in haar vrijheden van meningsuiting en vrijheid van pers;van mening, dat in dit licht de levering van technologie voor internetfiltering en -controle door Siemens AG en Nokia Corporation aan het Iraanse regime zeer onwenselijk was;verzoekt de regering om in EU-verband te pleiten voor het toevoegen van een verbod op de levering van technologie voor internetfiltering en -controle aan het EU-sanctiepakket voor Iran;roept het consortium van Siemens AG en Nokia Corporation op om de gelden die verdiend zijn met de levering van de betreffende technologie aan Iran ter beschikking te stellen aan lokale of internationale organisaties die het veilig en vrije gebruik van nieuwe media in Iran bevorderen,en gaat over tot de orde van de dag.Van DamPeters ...

Amendement van het lid Van der Staaij over een uitstapprogramma voor vrouwen en meisjes die zich onvrijwillig of noodgedwongen in de prostitutie bevinden (Dossier 31700-V)
Amendement van het lid Van der Staaij over een uitstapprogramma voor vrouwen en meisjes die zich onvrijwillig of noodgedwongen in de prostitutie bevinden Amendement begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 23AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJOntvangen 12 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 000 (x € 1000).IIIn artikel 10 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1000).ToelichtingTerecht wordt in de begroting door de minister veel aandacht besteed aan het bestrijden van (seksueel) geweld tegen of het (seksueel) misbruiken van vrouwen en meisjes. ...

Motie Diks en Vendrik over het opstellen van "Koenders-ontwikkelingscriteria" (Dossier 31700-V)
Motie Diks en Vendrik over het opstellen van "Koenders-ontwikkelingscriteria" Motie begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 55MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN VENDRIKVoorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het succes van de inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking nauw samenhangt met beleid op de gebieden handel, landbouw, milieu en financiën;van mening, dat het van belang is om ontwikkelingssamenwerking effectiever te maken en dat daartoe de coherentie met voornoemde beleidsterreinen maximaal dient te worden bevorderd;verzoekt de regering om:1. ...

AIV-advies “Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects (Dossier 31700-V)
AIV-advies “Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 67BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2008Graag bied ik u hierbij het AIV-advies «Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects» aan1.Ik zend dit advies eveneens aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Ontbieden van de Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde op 22 juni m.b.t. de actuele situatie in Iran (Dossier 31700-V)
Ontbieden van de Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde op 22 juni m.b.t. de actuele situatie in Iran Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 106BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 juni 2009Hierbij informeer ik u dat op 22 juni op mijn verzoek de Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde wederom is ontboden, ditmaal op hoogambtelijk niveau. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA. ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-V)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 66NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 2 december 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (kamerstuk, 31 700 V) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000)Art.Omschrijving Stand van ontwerpbegroting voor Nota van wijziging Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging  verplichtingenuitgaven ontvangsten verplichtingen uitgavenontvangsten  TOTAAL 9 929 534836 375 9 928 454836 375         Niet-beleidsartikelen 800 96951 647 799 88951 64711 Algemeen 713 526744 853 51 647 712 446 743 773 51 647De (Sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.TOELICHTINGAlgemeenDe ontwerpbegroting van 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Memorie van Toelichting daarop dienen op een aantal punten gewijzigd te worden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 14VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 november 2008De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,OrmelDe adjunct-griffier van de commissie,Van Toor1Kunt u een reactie op hoofdlijnen geven op het recente advies van de Teldersstichting «Rechtstaat in ontwikkelingslanden»? ...

Motie Voordewind c.s. over monitoren van de behandeling van oppositieleden (Dossier 31700-V)
Motie Voordewind c.s. over monitoren van de behandeling van oppositieleden Motie begroting financiën internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 116MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.Voorgesteld 2 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het geweld tegen de demonstranten in Iran aanhoudt;verzoekt de regering de behandeling van oppositieleden te monitoren en roept de regering op, indien daartoe wordt verzocht, in nood verkerende oppositieleiders onderdak te verlenen in de ambassade, zoals ook is gebeurd in Zimbabwe,en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindHaverkampVan Dam ...

Programma viering New York 400 (Dossier 31700-V)
Programma viering New York 400 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 79BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 januari 2009Graag bieden wij u hierbij het programma aan van de viering van New York 400, zoals eerder is toegezegd in de Kamerbrief van 30 oktober 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Verslag van bezoek aan Japan en Zuid-Korea (Dossier 31700-V)
Verslag van bezoek aan Japan en Zuid-Korea Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 59BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2008Aansluitend aan mijn bezoek aan China heb ik van 26 t/m 29 oktober een bezoek gebracht aan Japan en Zuid-Korea. ...

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Baha’i Gemeenschap Nederland van 9 maart 2009 (Dossier 31700-V)
Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Baha’i Gemeenschap Nederland van 9 maart 2009 Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 93BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 24 maart 2009 met kenmerk 2009Z04702/ 2009D14 108 inzake de brief van de Baha’i Gemeenschap Nederland van 9 maart jl. ...

Motie Pechtold en Diks over een eerlijke procesgang voor verdachten van terrorisme (Dossier 31700-V)
Motie Pechtold en Diks over een eerlijke procesgang voor verdachten van terrorisme Motie begroting financiën internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht strafrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 58MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DIKSVoorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Nederlandse regering wenst dat terrorismeverdachten een eerlijk proces krijgen;verzoekt de regering indien de Verenigde Staten nalaten, een eerlijke procesgang voor verdachten van terrorisme uit te voeren of hen in vrijheid te stellen, hierover samen met partners binnen de EU initiatieven op te stellen die ondersteuning bieden om dit mogelijk te maken,en gaat over tot de orde van de dag.PechtoldDiks ...