Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

235 resultaten

Eigendom van agrarische gronden Fortis (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009; Brief regering; Eigendom van agrarische gronden Fortis Kamerstuk begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2008 Tijdens het begrotingsonderzoek is mij gebleken dat één antwoord op de schriftelijke kamervragen naar aanleiding van de VROM-begroting niet bij u is aangekomen. ...

Visie op ondersteuning van moeders en kinderen tijdens en na detentie, inclusief kindcheck (herdruk) (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009; Brief regering; Visie op ondersteuning van moeders en kinderen tijdens en na detentie, inclusief kindcheck (herdruk) Kamerstuk begroting financiën Nr. 53 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2009 Met deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Justitie over de uitvoering van de motie van de leden Bouwmeester (PvdA), Langkamp (SP), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Voordewind (CU) en Sterk (CDA), (Kamerstukken II, 2008/09, 31 700 XVII, nr. 19), inzake de ondersteuning van moeders en minderjarige kinderen tijdens en na detentie. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Brief minister ter aanbieding rapport van ICES (Interntional Council for the Exploration of the Sea) inzake beoordeling Nederlandse aalbeheerplan Kamerstuk nr. 193BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 september 2009Op uw verzoek bied ik u het rapport aan van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) betreffende de beoordeling van het aanvankelijk ingediende Nederlandse Aalbeheerplan.1 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, en maakt onderdeel uit van een beoordeling van alle aalbeheerplannen van de Europese lidstaten. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009; Brief minister over de stand van zaken m.b.t. de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van begroting op 11 november 2008 Kamerstuk nr. 55BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2009De algemene commissie voor Jeugd en Gezin heeft mij verzocht om aan te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van mijn begroting op 11 november 2008.Hierbij doe ik u de gevraagde informatie toekomen.Motie van mevrouw Sterk c.s. (31 700 XVII, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009; Brief minister over adviesvoornemens van kabinet voor komende jaar m.b.t. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009; Brief staatssecretaris over het tegenhouden van medicijnen voor ontwikkelingslanden door de douane Kamerstuk nr. 67BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 september 2009Tijdens het vragenuur van 23 juni jl. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009; Brief staatssecretaris over onderzoek naar mogelijkheden van een opleiding met 24-uurs opvang Kamerstuk nr. 132BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 september 2009Eind 2007 is door de Ministeries van Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het verhogen van de arbeidsparticipatie van jongeren en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; Brief minister inzake aanbieding visitatierapport over functioneren van Radio Nederland Wereldomroep Kamerstuk nr. 231BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2009Op 9 september jl. heeft de visitatiecommissie van de Wereldomroep haar rapport uitgebracht aan de opdrachtgever, de raad van toezicht van Radio Nederland Wereldomroep. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; Brief minister over overschrijding tijdpad toezending internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid Kamerstuk nr. 230BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2009Met deze brief informeer ik u over de overschrijding van het tijdspad van een toezegging op het terrein van hoger onderwijs. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009; Verslag schriftelijk overleg over de VWA-rapportage 'Zo doende 2007' (Kamerstuk 31700 XVI, nr. 123) Kamerstuk nr. 175VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 4 september 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 7 januari 2009 inzake de VWA-rapportage «Zo doende 2007» (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009; Brief minister over rapport commissie-Lemstra Kamerstuk nr. 176BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 september 2009Op 1 september jl. is het rapport openbaar geworden van de externe onderzoekscommissie die in opdracht van het Medisch Spectrum Twente (MST) de casus van de disfunctionerende neuroloog nader heeft onderzocht («Commissie Lemstra»).1 Met deze brief reageer ik op dit rapport, waarbij ik ook de verbinding leg met de eerdere rapportage van de IGZ over deze kwestie (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 XVI, nr. 130) en het onafhankelijke «advies Legemaate» daarover (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 XVI, nr. 173).Korte samenvatting rapport Commissie LemstraIn haar rapport «En waar was de patiënt ...? ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Brief minister over uitstel publicatie regeling vangstverbod (schier)aal Kamerstuk nr. 192BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 september 2009Op 27 augustus 2009 (2009Z15 180/2009D39 447) heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van uw Kamer mij verzocht de publicatie van de ministeriële regeling, waarin onder andere het vangstverbod (schier)aal is opgenomen en die voorzien was voor 1 september, uit te stellen tot na het Algemeen Overleg Aalbeheerplan, dat op 10 september gepland staat.Ik wil u hierbij mededelen, dat ik instem met het verzoek.De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,G. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009; Brief minister over nieuwe begrotingsindeling ministerie van Financiën Kamerstuk nr. 30BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 september 2009Op 6 juli reageerde de commissie voor de Rijksuitgaven per brief op de voorgestelde nieuwe begrotingsindeling van Financiën en BZK (kenmerk 09-RU-B-012). ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009; Lijst van vragen en antwoorden over brief aan het Overleg Orgaan Goederenvervoer inzake de overgangsbepalingen ADN(R) Kamerstuk nr. 79LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 september 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bij brief van 9 juli 2009 (2009Z13646/2009D35492) over de brief van 2 juli 2009 houdende een afschrift van een brief aan het Overleg Orgaan Goederenvervoer inzake de overgangsbepalingen ADN(R).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 2 september 2009. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009; Brief minister over onderzoeken naar onderbenutting ondernemingsraden en naar naleving WOR Kamerstuk nr. 75BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 september 2009Hierbij zend ik u ter kennisname de eindrapportages van twee onderzoeken die in opdracht van SZW zijn verricht. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009; Lijst van vragen en antwoorden over shariarechtbanken Kamerstuk nr. 160LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 2 september 2009De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de ministers van Justitie en voor Wonen, Wijken en Integratie naar aanleiding van de brief van 2 juli 2009 inzake Shariarechtbanken (Kamerstuk 31 700 VI, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009; Brief minister over uitzettingen met chartermaatschappijen Kamerstuk nr. 80BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 september 2009Bij brief van 2 september 2009 (31 700-XII-74/2009D40342) vraagt de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat mij om de schriftelijke vragen van de leden Roemer en Van Velzen, over uitzettingen met chartermaatschappijen, uiterlijk 4 september 12.00 uur te beantwoorden. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; Brief minister ter aanbieding rapport 'Education at a Glance' Kamerstuk nr. 229BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 september 2009Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Education at a Glance 2009, de nieuwe editie van dit jaarlijkse rapport. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Brief minister over uitvoering motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk (kamerstuk 31700 XIV, nr. 163) Kamerstuk nr. 191BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 september 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoekt mij de motie Snijder-Hazelhoff/Mastwijk (31 700 XIV, nr 163) uit te voeren en de Kamer daar uiterlijk dinsdag 8 september 2009 om 12.00 uur over te informeren.In het Algemeen Overleg van 1 juli 2009 (kamerstuk 31 700 XIV, nr. 190) over de verduurzaming van de glastuinbouw, heb ik de Kamer toegezegd om serieus met de sector en de banken te kijken naar een faciliteit voor liquiditeitsoverbrugging. ...

officiële publicatie (Dossier 31700)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; Brief staatssecretaris over vervolgstappen ten aanzien van bekostigde scholen die een vergaand vernieuwend onderwijsconcept hanteren Kamerstuk nr. 228BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 september 2009In mijn brief van 16 maart 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...