Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

296 resultaten

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 125VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 10 juli 2009De vaste commissie voor Defensie1 heeft op 10 juni 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Vries van Defensie over:– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 25 november 2008 ter aanbieding van de Defensie Duurzaamheidsnota 2009 (31 700 X, nr. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 120VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 14 juli 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 18 juni 2009 overleg gevoerd met minister Verhagen over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 augustus 2008 met nadere informatie over zijn appreciatie van (recente ontwikkelingen in) de mensenrechtensituatie in China en over de situatie in Tibet (31 263, nr. 23);– de brief van de minister-president d.d. 19 september 2008 over activiteiten van de regering tijdens de Olympische Spelen in Peking (31 200-III, nr. 18);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2008 over mensenrechten in China (31 700-V, nr. 21);– het verslag van een werkbezoek van de minister-president aan China d.d. 14 november 2008 (31 700-V, nr. 20);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 26 februari 2009 met een verslag op hoofdlijnen van de bilaterale mensenrechtenconsultaties met China, gehouden op 15 januari 2009 in Den Haag (31 700-V, nr. 81).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,OrmelDe griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,Van der Kolk-TimmermansVoorzitter: OrmelGriffier: Van der Kolk-TimmermansAanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Ormel, Haverkamp, Boekestijn, Van Bommel, Voordewind, Peters, De Roon, Van der Staaij en Van Dam,en minister Verhagen, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De heer Haverkamp (CDA): Voorzitter. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting dieren financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 189VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 27 juli 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit1 heeft op 1 juli 2009 overleg gevoerd met minister Verburg over:– de brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit d.d. 30 juni 2009 over de Natura 2000 gebieden (31 700 XIV, nr. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën ouderen sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 72VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 29 juli 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 25 juni 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juni 2009 met de AOW-notitie over verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd (31 700 XV, nr. ...

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg0 (Dossier 31700)
Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg0 Kamerstuk begroting financiën 31 700 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009nr. 20VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG0Vastgesteld 4 augustus 2009De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op 30 juni 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over:– de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 april 2009 inzake onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2009 (31 700-B, nr. 15);– de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12 mei 2009 inzake aanvullende bestuurlijke afspraken (31 700-B, nr. 16);– de brief van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) d.d. 21 april 2009 inzake aanbieding advies Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies (2009Z07656);– de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 mei 2009 inzake de uitspraak van de Raad van State inzake het KB van 10 november jongstleden over uitwinnen van gelden bij Landsbanki Islands hf (31 371, nr. 189);– de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 juni 2009 inzake aanbieding Toezichtverslag 2009 (31 700-B, nr. 17);– de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 juni 2009 inzake antwoord op verzoek van de commissie om toezending van het bestuursakkoord met IPO en VNG en de kabinetsreactie op het adviesrapport van de Rfv over de financiële verhouding tussen Rijk en provincies (31 700-B, nr. 18).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,LeerdamDe griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,Van LeidenVoorzitter: Leerdam Griffier: HendrickxAanwezig zijn leden der Kamer, te weten: Van Raak, Heijnen, De Pater-van der Meer, Van Beek en Leerdam,en staatssecretaris Bijleveld-Schouten, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.De voorzitter: Ik open de vergadering. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 200929 248Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)nr. 174VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 7 augustus 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 1juli 2009 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 juni 2009 over de budgettaire maatregel geneeskundige ggz (31 700-XVI, nr. 160);– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 juni 2009 over de voorhang aanwijzing indexatie inkomen vrije beroepsbeoefenaren (31 700-XVI, nr. 161);– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 juni 2009 over de voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2010 (29 248, nr. 83);– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 mei 2009 over de voorhang taakstelling ziekenhuizen 2010 (29 248, nr. 81);– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 juni 2009 met antwoorden op vragen van de commissie over een brief inzake budgettaire maatregel geneeskundige ggz (31 700-XVI, nr. 167);– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 juni 2009 met antwoorden op vragen over de brief betreffende de voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2010 (29 248, nr. 94);– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 juni 2009 met antwoorden op vragen over de brief inzake de voorgenomen uitwerking van de tranche 2010 van de taakstelling ziekenhuizen 2008–2011 (29 248, nr. 95);– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 juni 2009 met antwoorden op vragen van de commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreffende de voorhang aanwijzing indexatie inkomen vrije beroepsbeoefenaren (31 700-XVI, nr. 166).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,SmeetsDe griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,TeunissenVoorzitter: SmeetsGriffier: TeunissenAanwezig zijn 6 leden der Kamer, te weten: Smeets, Zijlstra, Van der Veen, Van Gerven, Sap en Smilde,en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Ik open de vergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.De heer Zijlstra (VVD): Voorzitter. ...

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën organisatie en beleid verkeer 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 122VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 13 augustus 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft op 23 juni 2009 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en staatssecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat over:– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 7 april 2009 over de stand van zaken Overeenkomst W 4 (een verlengde verdiepte aanleg van de A4 tussen Leiden en Leiderdorp als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling) (31 700 A, nr.90);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 24 april 2009 met een afschrift van het antwoord aan TASK over de ontwikkelingen rondom Muiden en Weesp, vanwege de ontwikkelingen in het project OV-SAAL (2009Z08091);– de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 18 mei 2009 over de Raakvlakken van het project Noord-Zuidlijn met andere projecten waar Verkeer en Waterstaat bij betrokken is en over de afspraken over projecten die mede afhankelijk zijn van de realisering van de Noord-Zuidlijn (31 700 A, nr. 94);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 11 mei 2009 over het uitstel van de beantwoording aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de startnotitie Ring Utrecht, de Rijnlandroute, de doortrekking van de A15 en het project A4 Midden Delfland (31 700 A, nr. 95);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 2 juni 2009 over de Voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding (29 385, nr. 44);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 14 april 2009 over de aanbieding van de tweede voortgangsrapportage over de Kabinetsambities Spoor (29 984, nr. 175);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 26 mei 2009 houdende een reactie op SP Plan «Voor beter vervoer per trein» (29 984, nr. 181);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 17 juni 2009 over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2009 (31 700-A, nr. 98);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 18 juni 2009 over de aanvullende afspraken Bestuurlijk Overleg MIRT over de Zuidoostvleugel Brabantstad (31 700-A, nr. 98);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2009 houdende de antwoorden op vragen van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de Startnotitie Ring Utrecht, de A4 Midden Delfland, de Rijnlandroute, de doortrekking van de A15 en enkele algemene vragen (31 700-A, nr. 114);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2009 over de voortgang bij stationsprojecten in Arnhem (29 984, nr. 183);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 23 juni 2009 over de gevolgen die het prioriteit geven aan de 30 projecten uit de spoedaanpak wegen heeft voor andere wegaanlegprojecten (31 700-A, nr. 115);– de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 6 juni 2009 over besluitvorming in het kader van decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds t.b.v. spoorse doorsnijdingen 2de tranche (31 700-A, nr. 97).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerDe griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,SneepVoorzitter: JagerGriffier: SneepAanwezig zijn 8 leden der Kamer, te weten: Jager (CDA), Koopmans (CDA), Aptroot (VVD), Roefs (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Linhard (PvdA), Roemer (SP) en Cramer (ChristenUnie),en minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en staatssecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat, die vergezeld zijn van enkele ambtenaren van hun ministerie.De voorzitter: Ik heet iedereen hartelijk welkom bij dit algemeen overleg. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 78VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 17 augustus 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 en de vaste commissie voor Economische Zaken2 hebben op 30 juni 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat en minister Van der Hoeven van Economische Zaken over:– de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat betreffende de gevolgen van de economische crisis voor de binnenvaart d.d. 06 mei 2009 (31 700-XII, nr. 65);– de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat betreffende het rapport Overgangsmaatregelen m.b.t. de Rijnvaart d.d. 23 februari 2009 (30 523, nr. 34);– de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de beantwoording van vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de invoering van concessies voor het personenvervoer van en naar de Waddeneilanden d.d. 28 april 2009 (23 645, nr. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en Waddenfonds 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en Waddenfonds 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting bouwnijverheid economie financiën organisatie en beleid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 101VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 18 augustus 2009De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1, de vaste commissie voor Financiën2 en de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat3 hebben op 2 juli 2009 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Bos van Financiën over:– de brief d.d. 1 juli 2008 van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake het Publiek-Private Project Zuidas (31 200-XI, nr. 134);– de brief d.d. 19 december 2008 van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de benoeming van een rijksvertegenwoordiger voor het project Zuidas (31 700-XI, nr. 64);– de brief d.d. 29 mei 2009 van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de stand van zaken van het project Zuidas (31 700-XI, nr. 86).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerDe voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,Van der LeedenVoorzitter: KoopmansGriffier: Van der LeedenAanwezig zijn 7 leden der Kamer, te weten Koopmans, Van der Ham, Haverkamp, Van Leeuwen, Linhard, Neppérus en Vendrik,en de ministers Cramer, Eurlings en Bos, vergezeld van ambtenaren van hun ministeries.De voorzitter: Ik heet alle aanwezigen welkom. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting dieren financiën landbouw organisatie en beleid planten 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 190VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 18 augustus 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu2 en de vaste commissie voor Economische Zaken3 hebben op 1 juli 2009 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over:– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 11 mei 2009 over voornemens uit troonrede in relatie tot verduurzaming glastuinbouw (31 700-XIV, nr. 150);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 20 april 2009 over aanbieding beantwoording vragen inzake toepassing van aardwarmte in de glastuinbouw en de MEI-regeling (31 700-XIV, nr. 147);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 16 december 2008 inzake onderzoeksrapport m.b.t. de optredende bijensterfte (31 700-XIV, nr. 119);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 26 juni 2009 inzake antwoorden op vragen van de commissies van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over verspreid liggend glas (31 700-XIV, nr. 177);– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 juni 2009 inzake antwoorden op vragen van de commissie voor van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de koeling van groenten (31 700-XIV, nr. 178);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 30 juni 2009 inzake Artikelen over MEI-regeling en aardwarmte (31 700-XIV, nr.179).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit,AtsmaDe voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit,DortmansVoorzitter: Schreijer-PierikGriffier: DortmansAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten: Thieme, Mastwijk, Cramer, Sterk, Jacobi, Snijder-Hazelhoff, Polderman, Van der Vlies en Schreijer-Pierik,en minister Verburg, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.De voorzitter: Ik heet u allemaal welkom in deze kleine, warme zaal: het publiek, de pers, de minister, die vanmorgen nog in de plenaire zaal aanwezig was, de verschillende ambtenaren en Kamerleden. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 5VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 22 september 2008De vaste commissie voor Defensie1 en de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken2 hebben op 10 september 2008 overleg gevoerd met minister Van Middelkoop van Defensie over:– de brief van de minister van Defensie, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), d.d. 26 maart 2008 inzake het Activiteiten Plan en Begroting (APB) 2009–2013 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (31 200-X, nr. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 3VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 18 september 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 4 september 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over:– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 7 mei 2008 over de stand van zaken moties en toezeggingen begrotingsbehandeling LNV (31 200-XIV, nr. 216);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 23 april 2008 met de reactie op de aangenomen moties naar aanleiding van de behandeling van het burgerinitiatief «Stop fout vlees» (31 060, nr. 25);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 6 juni 2008 over de stand van zaken aangenomen moties VAO sojateelt van 29 januari 2008 (31 200-XIV, nr. 223);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 16 juni 2008 met het overzicht openstaande moties en toezeggingen vanaf de begrotingsbehandeling LNV voor 2008 (31 200-XIV, nr. 225);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Economische Zaken d.d. 27 juni 2008 inzake uitvoering motie-Van Geel (31 200, nr. 16) en motie-Atsma (31 200-XIV, nr. 110) over bevordering van de leefbaarheid van het platteland (29 576, nr. 55);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 1 juli 2008 over de stand van zaken met betrekking tot het voorgestelde verbod op de handel in vossen- en chinchillabont (28 286, nr. 222);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 9 juli 2008 over ganzenopvang (29 446, nr. 60).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Vragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Dit AO gaat over heel veel onderwerpen en heel veel verschillende moties. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 5VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 september 2008De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 11 september 2008 overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 28 augustus 2008 inzake betalingen aan mevrouw Herfkens (31 200-V, nr. 154);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2008 inzake de aanbieding van een brief van UNDP over onderzoek naar aanleiding van de vergoedingen die door Nederland aan mevrouw Herfkens zijn uitgekeerd (31 200-V, nr. 120).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand woordelijk geredigeerd verslag uit.Voorzitter: HaverkampGriffier: Timmermans-van der KolkVragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Boekestijn (VVD): Voorzitter. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën immigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht staatsrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 3VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 23 september 2008De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 10 september 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris Albayrak van Justitie en minister Hirsch Ballin van Justitie:– de brief d.d. 9 juni 2008 van de minister en de staatssecretaris van Justitie over een specifieke groep vreemdelingen die niet kan worden uitgezet (31 200-VI, nr. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 8VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 8 oktober 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 25 september 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over:– de rechterlijke uitspraak over private laboratoria in relatie tot fytosanitair onderzoek d.d. 14 juli 2008 (31 200-XIV, nr. 228);– de brief van de minister van LNV d.d. 23 september 2008 over de gevolgen van de gerechtelijke uitspraak en stand van zaken Plantkeur (31 700-XIV, nr. 4).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Van der VliesAdjunct-griffier: PeenVragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Dames en heren, ik open het algemeen overleg dat de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert met de minister van dat departement, die ik bij dezen hartelijk verwelkom en daarbij betrek ik graag degenen die haar bijstaan. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ouderen politie, brandweer en hulpdiensten zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 14VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 13 oktober 2008De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 23 september 2008 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 september 2008 over reanimatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (31 200-XVI, nr. 187).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: TimmerGriffier: TeunissenVragen en opmerkingen uit de commissieMevrouw Van Miltenburg (VVD): In augustus verschenen er alarmerende berichten in de krant over een verzorgingshuis in Amersfoort. ...

Vaststelling begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 5VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 16 oktober 2008De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft op 25 september 2008 overleg gevoerd met minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie over:– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 28 april 2008 inzake de indicatieve onderhoudsrichtlijn voor verenigingen van eigenaren (31 200-XVIII, nr. 60);– een reactie op de brief van de vereniging van eigenaren «Groenhoven» over het innen van een vordering d.d. 3 juni 2008 (WWI0800132);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 19 juni 2008 inzake een voorstel om bij problematisch functionerende verenigingen van eigenaren in te kunnen grijpen via het zogeheten machtigingsmodel (31 200-XVIII, nr. 71).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand woordelijk geredigeerd verslag uit.Voorzitter: Van Gent Griffier: LemaierVragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Jansen (SP): Voorzitter. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting bestuur defensie financiën internationaal organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 13VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 16 oktober 2008De vaste commissie voor Defensie1 heeft op 25 september 2008 overleg gevoerd met minister Van Middelkoop van Defensie over:– de brief van de minister van Defensie naar aanleiding van het interview in Vrij Nederland (31 700-X, nr. 9).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand woordelijk geredigeerd verslag uit.Voorzitter: BlomAdjunct-griffier: Van der BijlVragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Het is 14.00 uur geweest, dus het lijkt mij verstandig dat wij gaan beginnen. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 29VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 oktober 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 8 oktober 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van de minister van OCW d.d. 29 september 2008 over het concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs (31 700 VIII, nr. ...

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31700)
Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 19VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 3 november 2008De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 2 oktober 2008 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over:– de brief van de minister van Justitie d.d. 10 april 2008 met de reactie op het jaarverslag van de Toegangscommissie Evaluatie Afgedane Strafzaken 2007 (31 200 VI, nr. ...