Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

154 resultaten

Motie-Thieme/Van Velzen over een ethisch toetsingskader (Dossier 31389)
Motie-Thieme/Van Velzen over een ethisch toetsingskader Motie 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 56MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN VELZENVoorgesteld 7 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat om de intrinsieke waarde van het dier te respecteren een ethisch toetsingskader nodig is;overwegende, dat ook voor het opstellen van dierenwelzijneisen en het vastleggen van te houden dieren een ethisch toetsingskader nodig is;van mening, dat het ethische afwegingskader dat is ontwikkeld naar aanleiding van de motie-Waalkens/Cramer (28 286, nr. 117) te weinig concreet is voor bovenstaande uitwerkingen;constaterende, dat uit niets blijkt dat een ethisch toetsingskader is meegenomen bij de ontwikkeling van de Wet dieren;verzoekt de regering voor het voorjaar van 2010 een ethisch toetsingskader te ontwikkelen en aan de Kamer voor te leggen;verzoekt de regering tevens de Kamer te informeren over de toepassing van dit toetsingskader op toekomstige besluiten die raken aan dieren,en gaat over tot de orde van de dag.ThiemeVan Velzen ...

Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten (Dossier 31389)
Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten Brief regering dieren landbouw Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2014 In mijn brief van 16 december 2013 (Kamerstuk 31 389, nr. 141) heb ik u geïnformeerd over de uitwerking van de positieflijst, en hoe het traject tot het moment van in werking treden van de positieflijst eruit ziet. ...

Voortgang positieflijst huis- en hobbydieren (Dossier 31389)
Voortgang positieflijst huis- en hobbydieren Brief regering dieren landbouw Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2018 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de start van de consultatie van het wetenschappelijk toetsingskader voor zoogdiersoorten ten behoeve van de Huis- en hobbydierenlijst1. ...

Motie van de leden Ouwehand en Schouw over een evaluatiebepaling voor de positieflijst (Dossier 31389)
Motie van de leden Ouwehand en Schouw over een evaluatiebepaling voor de positieflijst Motie dieren landbouw Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SCHOUW Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een evaluatiebepaling voor de positieflijst op te nemen in het Besluit houders van dieren en deze in te stellen op drie jaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitwerking Positieflijst (Dossier 31389)
Uitwerking Positieflijst Brief regering dieren landbouw Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Tijdens het Notaoverleg van 2 december jl. heb ik u, gelet op de vertraging die het tot stand komen van Besluit houders van dieren heeft opgelopen en de door de Raad voor Dierenaangelegenheden benodigde extra tijd voor het opstellen van de randvoorwaarden, geïnformeerd over mijn inzet de Positieflijst per 1 juli 2014 in werking te laten treden. ...

Amendement van het lid Thieme over het als dierenmishandeling aanmerken van het inkorten van staarten van dieren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Thieme over het als dierenmishandeling aanmerken van het inkorten van staarten van dieren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 46AMENDEMENT VAN HET LID THIEMEOntvangen 7 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Van Velzen inzake een handelsverbod van foie gras (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen inzake een handelsverbod van foie gras Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 35AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:3a. ...

Motie van het lid Van Gerven over hobbyfokkers (Dossier 31389)
Motie van het lid Van Gerven over hobbyfokkers Motie dieren landbouw Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat 92% van de fokkers onder de hobbydefinitie valt en juist bij hobbyfokkers veel erfelijk ziekelijke dieren worden gefokt; overwegende dat met de uitzonderingsbepaling voor hobbyfokkers, een gat in de regelgeving wordt gecreëerd, waar praktisch iedereen zich op kan beroepen; verzoekt de regering, de uitzonderingsbepaling voor hobbyfokkers met minder dan twintig jonge dieren per jaar uit het voorgestelde besluit te halen; verzoekt de regering tevens, een zorgplicht in te voeren die ook een gezond fokbeleid voor dieren behelst; verzoekt de regering voorts, de aansprakelijkheidsregelgeving aan te scherpen zodat foute fokkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het verkopen van een erfelijk ziekelijk dier door een verwijtbaar slecht fok- en gezondheidsbeleid; verzoekt de regering bovendien, de zinsnede «voor zover mogelijk» te schrappen uit artikel 19 betreffende het voorkomen van schade door fok; verzoekt de regering ten slotte, de maximale vrijheid van onder andere artikel 2.15 van de Wet dieren te benutten om tentoonstelling en reclame voor doorgefokte dieren te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een verbod op de verkoop van dieren buiten speciaalzaken (t.v.v. 31389, nr. 149) (Dossier 31389)
Nader gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een verbod op de verkoop van dieren buiten speciaalzaken (t.v.v. 31389, nr. 149) Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 150 NADER GEWIJZIGDE MOTIE HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 149 Voorgesteld 29 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een verbod in te stellen op de verkoop van dieren op internet, tentoonstellingen, beurzen, tuincentra en andere plaatsen dan gecertificeerde dierenspeciaalzaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Ormel over efficiënt en effectief toezicht op de voedselveiligheid (Dossier 31389)
Motie-Ormel over efficiënt en effectief toezicht op de voedselveiligheid Motie 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 50MOTIE VAN HET LID ORMELVoorgesteld 7 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat efficiënt en effectief toezicht op de voedselveiligheid van groot belang is voor consumenten en bedrijven;van mening, dat een geaudit privaat kwaliteitssysteem kan voorzien in de toezicht op toezicht controlesystematiek zodat overheidscontrole wordt vergemakkelijkt;overwegende, dat het opstellen, inrichten en auditen van private kwaliteitssystemen tijd vergt;constaterende, dat de minister aangeeft dat in nauw overleg met het bedrijfsleven de gewenste resultaten moeten worden bereikt;verzoekt de regering om het bedrijfsleven te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van toezicht op toezicht controlesystematiek binnen de EU-kaders, zodat op basis van een protocol met audits én resultaatverplichtingen voor het bedrijfsleven naar een op risico’s gericht toezicht op toezicht kan worden gewerkt,en gaat over tot de orde van de dag.Ormel ...

Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 31 over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 31 over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recht strafrecht 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 76GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. ...

Wijzigingen voorgesteld door de regering op de tweede lezing Wet dieren (31389) (Dossier 31389)
Wijzigingen voorgesteld door de regering op de tweede lezing Wet dieren (31389) Wijzigingen voorgesteld door de regering dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 88WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERINGOntvangen 14 december 2009Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 8 december 2009 aangebrachte wijzigingen (nr. 87), wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:a. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. over het invoeren van vergunningen voor biotechnologie (Dossier 31389)
Amendement van het lid Cramer c.s. over het invoeren van vergunningen voor biotechnologie Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 42AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 7 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 2.23 komt te luiden:Artikel 2.23 [Vergunning biotechnologie]1. ...

Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten (Dossier 31389)
Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten Brief regering dieren landbouw Nr. 148 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2015 In mijn brief van 2 juli 2014 (Kamerstuk 31 389, nr. 145) heb ik u geïnformeerd over de positieve resultaten van de op 10 juni 2014 uitgevoerde peer review toets die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van de Positieflijst («huisdierenlijst»). ...

Amendement van het lid Thieme over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie (Dossier 31389)
Amendement van het lid Thieme over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 40AMENDEMENT VAN HET LID THIEMEOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.23 wordt onder vernummering van de overige leden voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:1. ...

Motie van het lid Graus over verhogen van bestuurlijke boetes (Dossier 31389)
Motie van het lid Graus over verhogen van bestuurlijke boetes Motie dieren landbouw Nr. 117 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het toezicht door zowel de dierenpolitie als de NVWA de afgelopen tijd enorm is afgenomen; constaterende dat de handhaving momenteel ernstig tekortschiet; verzoekt de regering, de bestuurlijke boetes in de onderhavige wetgeving zodanig te verhogen dat deze beter in verhouding staan tot het gepleegde delict, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over richtlijnen voor dieren op de positieflijst (Dossier 31389)
Motie van het lid Van Gerven over richtlijnen voor dieren op de positieflijst Motie dieren landbouw Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, met spoed huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen op te stellen voor de dieren die op de positieflijst komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten (Dossier 31389)
Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten Brief regering dieren landbouw Nr. 153 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2017 Met deze brief voldoe ik aan het verzoek van de vaste commissie van Economische Zaken om u te informeren over de gevolgen van drie uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) over de positieflijst zoogdieren, waaronder ECLI:NLCBB:2017:70 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument? ...

Verslag van schriftelijk overleg over de Positieflijst voor te houden zoogdieren (Dossier 31389)
Verslag van schriftelijk overleg over de Positieflijst voor te houden zoogdieren Verslag van een schriftelijk overleg dieren landbouw Nr. 134 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2013 Binnen de vaste commissie voor Economische Zaken hebben enkele fracties de behoefte om enige vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de brief van 19 juni 2013 over de Positieflijst voor te houden zoogdieren (Kamerstuk 31 389, nr. 130). ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 45 over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie (Dossier 31389)
Nader gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 45 over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 62NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 45Ontvangen 20 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.23 wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:01. ...