Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer (#:-)
Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer Brief regering bestuur gemeenten Nr.14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2013 Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer.1 Hiermee geef ik invulling aan de toezegging aan de heer Schouw (D66), zoals gedaan tijdens de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 20 december 2012 en het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 31 januari 2012. ...

Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek (#:-)
Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2013 Bij brief van 13 februari heb ik de provincie Noord-Holland gevraagd mij voor 1 oktober 2013 te adviseren over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34288)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 januari 2016 Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van de opmerkingen en vragen die door de verschillende fracties zijn gemaakt en gesteld. ...

Afschrift adviesaanvraag aan de Kiesraad over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Afschrift adviesaanvraag aan de Kiesraad over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Brief regering recht staatsrecht Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2016 Zoals ik op verzoek van Uw Kamer heb toegezegd bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal (Handelingen II 2015/16, nr. 86, behandeling Tijdelijke experimentenwet stembiljetten), heb ik de Kiesraad verzocht om advies uit te brengen1 over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot.2 In verband met de verdere voortgang van het wetsvoorstel heb ik de Kiesraad verzocht een reactie zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk 14 juni aanstaande – te mogen ontvangen. ...

Nota van wijziging (Dossier 34288)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 mei 2016 In het voorstel van wet vervallen de artikelen I, onderdeel D, en II. ...

Nieuw model stembiljet voor blinden en slechtzienden (Dossier 34288)
Nieuw model stembiljet voor blinden en slechtzienden Brief regering recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2016 In het debat op 24 mei jl. over het voorstel tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (Handelingen II 2015/16, nr. 86, Tijdelijke experimentenwet stembiljetten) is door verschillende woordvoerders geïnformeerd naar de hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden die gebruikt zouden kunnen worden in combinatie met het nieuwe model stembiljet. ...

Advies van de Kiesraad op het amendement van het lid Martin Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Advies van de Kiesraad op het amendement van het lid Martin Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Brief regering recht staatsrecht Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2016 Bij brief van 24 mei 2016 (Kamerstuk 34 288, nr. 12) heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn verzoek aan de Kiesraad om uiterlijk 14 juni 2016 advies uit te brengen over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Kamerstuk 34 288, nr. 9). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34288)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 juli 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Voorstel van wet (Dossier 34288)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34288)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34288)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...