Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34291)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In artikel I, onderdeel B, komt artikel 230k, lid 1, te luiden: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34291)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In het opschrift wordt na «Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek» ingevoegd: , de Wet handhaving consumentenbescherming. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34291)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 februari 2016 De initiatiefnemer heeft kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Financiën inzake het voorliggende wetsvoorstel. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34291)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In het opschrift vervalt «Boek 6 en » en: bij consumenten. ...

Brief van het lid Van Vliet over een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van het initiatiefvoorstel (Dossier 34291)
Brief van het lid Van Vliet over een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN VLIET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2016 Naar aanleiding van het vervolgdebat (Handelingen II 2015/16, nr. 96, debat over toeslag gebruik betaalkaarten) over mijn initiatiefwetsvoorstel om te komen tot een verbod op toeslagen bij het gebruik van betaalmiddelen voor consumenten (Kamerstuk 34 291) vroeg de Kamer bij monde van het lid Ronnes om een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van mijn voorstel: wat valt er wel onder straks en wat niet? ...

Memorie van toelichting (Dossier 34291)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34291)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 34291)
Geleidende brief Geleidende brief burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 24 september 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten). ...

Voorstel van wet (Dossier 34291)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34291)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34291)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 november 2015 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 6 januari 2016, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...