Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34906)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 februari 2019 Inleiding De initiatiefnemers danken de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP voor hun vragen over het voorliggende wetsvoorstel. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34906)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 34906)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 maart 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL Inleiding Er is veel maatschappelijk debat over de toename van ongelijkheid en meer specifiek over beloningsverhoudingen binnen grote ondernemingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34906)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 april 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 5 juli 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34906)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inleiding De afgelopen jaren is er zowel op nationaal als op Europees niveau veel wet- en regelgeving tot stand gekomen om de risico’s in de financiële sector te verminderen. ...

Motie van het lid Leijten over een moratorium op sloop totdat het woningtekort tot 2% is teruggebracht (Dossier 34974)
Motie van het lid Leijten over een moratorium op sloop totdat het woningtekort tot 2% is teruggebracht Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 7 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er jaarlijks 11.000 woningen gesloopt worden; constaterende dat de wooncrisis steeds verder toeneemt; overwegende dat nieuwbouw niet alleen een CO2-bom is maar ook enorm beperkt wordt door stikstofregels; verzoekt de regering om een moratorium in te stellen op de sloop totdat het woningtekort tot het gewenste niveau van 2% teruggebracht is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over de normering van 30% enkel gebruiken om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen (Dossier 34974)
Motie van het lid Leijten over de normering van 30% enkel gebruiken om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 7 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet een norm van minimaal 30% sociale huur wil hanteren; constaterende dat er gemeenten zijn die nog steeds hun aandeel sociale huurwoningen verminderen; van mening dat in gemeenten met meer dan 30% aandeel sociale huurwoningen dat aandeel niet mag dalen; verzoekt de regering om de normering van 30% enkel te gebruiken om het aandeel sociaal te verhogen en niet te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorstel van wet (Dossier 35729)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35729)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 18 februari 2022 Inhoudsopgave 1. ...

Voorstel van wet I zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing (Dossier 35729)
Voorstel van wet I zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 16 VOORSTEL VAN WET I ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN OP 31 MEI AANGEBRACHTE SPLITSING Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet (Dossier 35729)
Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 15 VOORSTEL VAN HET LID LEIJTEN TOT SPLITSING VAN HET WETSVOORSTEL 35 729 OP BASIS VAN ARTIKEL 137, VIJFDE LID, VAN DE GRONDWET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s Gravenhage, 30 mei 2022 De ondergetekende stelt aan de Kamer voor om op basis van artikel 137, vijfde lid, van de Grondwet het voorstel van wet 35 729 te splitsen in twee afzonderlijke voorstellen, zoals bij deze brief gevoegd. ...

Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing (Dossier 35729)
Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 17 VOORSTEL VAN WET II ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN OP 31 MEI AANGEBRACHTE SPLITSING Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...