Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 8 komt te luiden: Artikel 8 In het gestelde onder «Gooi en Vechtstreek» in de bijlage bij artikel 8, van de Wet veiligheidsregio’s vervallen met ingang van de datum van herindeling «Bussum,», «Muiden,», «Naarden,» en «Weesp,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Naardermeer,. ...

Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek (#:-)
Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp van 7 maart (Handelingen II 2011/12, nr. ...

Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek (#:-)
Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2012 Op 7 maart 2012 heeft de behandeling van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) plaatsgevonden (Handelingen II 2011/12, nr. 60, item 3, blz. 3–23). ...

Reactie op verzoek commissie inzake de financiƫle positie gemeenten Naardermeer (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake de financiĆ«le positie gemeenten Naardermeer Brief regering bestuur gemeenten Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2012 De Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij per brief van 19 januari 2012 verzocht haar voor de behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) nader te informeren over de financiële positie van de betrokken gemeenten en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de gemeente Muiden. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33124)
Nota naar aanleiding van het verslag Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 april 2012 Met belangstelling heeft de regering kennisgenomen van de vragen die de leden van de fracties van VVD, PvdA, PVV, CDA, D66 en SGP hebben gesteld over het onderhavige wetsvoorstel. ...

Verzoek plenaire behandeling voorstel van wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen voor het zomerreces (Dossier 33124)
Verzoek plenaire behandeling voorstel van wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen voor het zomerreces Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2012 In verband met een dreigende overschrijding van de implementatietermijn van de richtlijn vraag ik u hierbij om het voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) (33 124) nog voor het zomerreces te behandelen. ...

Reactie van de minister n.a.v. de voorlichting van de Raad van State over amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake kenbaarheid energieprestatie gebouwen (Dossier 33124)
Reactie van de minister n.a.v. de voorlichting van de Raad van State over amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake kenbaarheid energieprestatie gebouwen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2012 In overleg met de Tweede Kamer heb ik bij brief van 5 juli 2012 op grond van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd om voorlichting over twee amendementen op het wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33 124) over de vraag of de ingediende amendementen verenigbaar zijn met de eisen van de richtlijn. ...

Nota van wijziging (Dossier 33124)
Nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 april 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: H Artikel 120, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33124)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 oktober 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 11d, derde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De huurder past dat in mindering brengen niet eerder toe dan bij de betaling van de huurprijs die hij is verschuldigd met ingang van de kalendermaand, volgend op die waarin hij toepassing heeft gegeven aan de eerste volzin. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33124)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 juni 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, komt artikel 11c, tweede lid, te luiden: 2. ...