Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34906)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 februari 2019 Inleiding De initiatiefnemers danken de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP voor hun vragen over het voorliggende wetsvoorstel. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34906)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 34906)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 maart 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL Inleiding Er is veel maatschappelijk debat over de toename van ongelijkheid en meer specifiek over beloningsverhoudingen binnen grote ondernemingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34906)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 april 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 5 juli 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34906)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inleiding De afgelopen jaren is er zowel op nationaal als op Europees niveau veel wet- en regelgeving tot stand gekomen om de risico’s in de financiële sector te verminderen. ...

Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34974)
Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN HET LID NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2022 Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van het lid Smeulders uit de Kamer het lid Bromet de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt. ...

Nota van wijziging (Dossier 34974)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) huisvesting organisatie en beleid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 februari 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, komt te luiden: A Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34974)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34974)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 10 januari 2022 De initiatiefnemers hebben met belangstelling kennisgenomen van het verslag over het onderhavige wetsvoorstel. ...

Geleidende brief (Dossier 34974)
Geleidende brief Geleidende brief huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 21 juni 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34974)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34974)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 augustus 2018, no. ...

Motie van het lid Nijboer over overleg met de ACM over meer controle (Herdruk) (Dossier 34291)
Motie van het lid Nijboer over overleg met de ACM over meer controle (Herdruk) Motie burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 12 HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID NIJBOER Voorgesteld 15 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat huidige wetgeving niet toestaat dat meer in rekening wordt gebracht dan de daadwerkelijke kosten; constaterende dat er voorbeelden zijn van ontoelaatbaar hoge toeslagen; verzoekt de regering om, met de Autoriteit Consument & Markt in overleg te treden om te bereiken dat deze autoriteit meer controleert en dat bij overtreding van deze wetgeving ook een sanctie volgt, en gaat over tot de orde van de dag. ...