Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat thans voorligt het wetsvoorstel inzake de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33124); overwegende dat de uitvoering van de hiervoor genoemde wet gepaard gaat met voor burgers en instellingen grote administratieve lasten en uitvoeringskosten; van mening dat de administratieve lasten en uitvoeringskosten van de invoering van het energieprestatiecertificaat zo beperkt mogelijk moeten worden gehouden; verzoekt de regering, opties voor vereenvoudiging van het systeem van het energieprestatiecertificaat en de sanctionering daarvan te verkennen, een en ander binnen het kader van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, en de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat artikel 11b van de toekomstige Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen bepaalt dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften moeten worden gegeven omtrent de inhoud en de vormgeving van het energieprestatiecertificaat, de berekening van de energieprestatie van een gebouw, de wijze van totstandkoming van de referentiewaarden waarmee de energieprestatie kan worden vergeleken, en de aan de deskundigen te stellen kwaliteitseisen; verzoekt de regering, de ministeriële regeling zodanig vorm te geven dat de invoering van het energieprestatiecertificaat voor de burgers en instellingen met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp gepaard gaat en dat er niet meer wordt geregeld dan richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen daadwerkelijk voorschrijft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk (Dossier 33124)
Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VISSER Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de voorliggende wet een extra administratieve last wordt toegevoegd aan het verkoopproces van onroerend goed; overwegende dat men het binnen de gehele Europese Unie eens is over de doelstelling de lastendruk te verminderen en dat voor dat doel een speciale commissie is ingesteld; verzoekt de regering om, namens de lidstaat Nederland deze commissie-Stoiber een brandbrief te sturen met het verzoek om de betreffende richtlijn door te lichten op administratieve lasten en de totstandkoming te evalueren zodat hieruit lessen voor de toekomst worden getrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geëvalueerd (Dossier 33124)
Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geëvalueerd Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KNOPS EN VISSER Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VI wordt «vier jaar» vervangen door: twee jaar. ...

Verslag (Dossier 34618)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financiën organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 27 juni 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Amendement van het lid Visser waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Amendement van het lid Visser waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement verkeer weg Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER Ontvangen 22 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Motie van het lid Visser over de ondergrens voor ongeldig verklaren rijbewijs bij recidive alcoholgebruik (Dossier 34397)
Motie van het lid Visser over de ondergrens voor ongeldig verklaren rijbewijs bij recidive alcoholgebruik Motie verkeer weg Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VISSER Voorgesteld 7 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat rijden onder invloed de verkeersveiligheid in gevaar brengt; overwegende dat er al bij een promillage van 0,8 promille een verhoogd risico op ernstig letsel is en bij 1,2 promille een extreem verhoogd risico; constaterende dat de huidige recidiveregeling uitgaat van een norm die 0,1 promille boven de ondergrens van de categorie extreem verhoogd risico ligt, namelijk op 1,3 promille; van mening dat hiermee onvoldoende recht wordt gedaan aan de ernst en bijbehorende risico's van alcoholgebruik in het verkeer en de doelstelling om de verkeersveiligheid te vergroten door rijden onder invloed aan te pakken; verzoekt de regering om, de wettelijke ondergrens om het rijbewijs ongeldig te kunnen verklaren bij recidive, te verlagen naar 0,8 promille en hiervoor zo spoedig mogelijk aanpassing van wet- en regelgeving in gang te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd (Dossier 34397)
Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd Amendement verkeer weg Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VISSER EN VAN HELVERT Ontvangen 6 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «Wegenverkeerswet 1994» ingevoegd «en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften» en wordt toegevoegd: en in verband met aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd. ...

Amendement van het lid Visser waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed (Dossier 34397)
Amendement van het lid Visser waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed Amendement verkeer weg Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER Ontvangen 27 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd: alsmede in verband met het verlagen van de wettelijke ondergrens voor het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs bij het bij herhaling begaan van ernstige verkeersdelicten. ...

Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 9 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 9 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VISSER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 24 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 14 waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig worden van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 14 waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig worden van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VISSER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Visser over snelheidsverhoging voor trekkers (Dossier 34397)
Motie van het lid Visser over snelheidsverhoging voor trekkers Motie verkeer weg Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VISSER Voorgesteld 7 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de maximaal toegestane snelheid voor trekkers op dit moment 25 km/u bedraagt; constaterende dat hierdoor cruciale wegen zijn afgesloten voor landbouwverkeer en dat deze wegen veelal toebehoren aan lokale en provinciale wegbeheerders; verzoekt de regering om, de snelheidsverhoging voor trekkers mogelijk te maken en zo spoedig met de wegbeheerders, met name gemeenten en provincies, afspraken te maken over openstelling van de wegen voor landbouwverkeer, en gaat over tot de orde van de dag. ...