Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

54 resultaten

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Motie; Motie Sap over onderzoek naar betere toegankelijkheid van verlofregelingen Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 15MOTIE VAN HET LID SAPVoorgesteld 17 februari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet zelf stelt dat «een recht op betaling er is om te verzekeren dat verlof altijd kan worden opgenomen»;verzoekt de regering, te onderzoeken hoe verlofregelingen in het kader van arbeid en zorg beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor de lage en de lage middeninkomens in het algemeen en mannen in het bijzonder,en gaat over tot de orde van de dag.Sap ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Motie; Motie-Smilde/Ortega-Martijn over voor 1 mei 2010 naar de Kamer sturen van het wetsvoorstel inzake meer flexibiliteit bij ouderschapsverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 16MOTIE VAN DE LEDEN SMILDE EN ORTEGA-MARTIJNVoorgesteld 17 februari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het voorgestelde babyverlof tot doel heeft om vaders te laten wennen aan de gezinssituatie en om hen in staat te stellen een goede balans te vinden tussen werk en de zorg voor het pasgeboren kind;overwegende, dat ouderschapsverlof voor hetzelfde doel gebruikt kan worden en er derhalve geen onderscheid hoeft te zijn tussen babyverlof en ouderschapsverlof;van oordeel, dat het van belang is dat vaders de eerste dagen na de geboorte van hun kind de gelegenheid krijgen om betrokken te worden bij de verzorging en dat de mogelijkheden daartoe in het bestaande ouderschapsverlof moeten worden uitgebreid;verzoekt de regering te bewerkstelligen dat het toegezegde wetsvoorstel waarin meer flexibiliteit wordt geregeld voor het opnemen van ouderschapsverlof, nog voor 1 mei 2010 naar de Kamer wordt gestuurd,en gaat over tot de orde van de dag.SmildeOrtega-Martijn ...

Motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners (#:-)
Motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners Motie bestuur gemeenten Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 7 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat onvoldoende draagvlak bij de gemeenten bestaat om de gemeente Weesp samen te voegen met de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden; overwegende, dat de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp dient gewaarborgd te zijn; van mening, dat de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp kan worden versterkt door middel van intensieve samenwerking, interbestuurlijke pools op het terrein van personeel of, indien gewenst, een ondersteunende rol van de provincie; verzoekt de regering in overleg te treden met de betrokken bestuurlijke partners om de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit (Dossier 34906)
Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit Motie financieel toezicht financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LINDE EN SNELLER Voorgesteld 24 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat excessen in de bankensector effectief voorkomen kunnen worden als klanten gemakkelijk kunnen opstappen naar een andere bank; overwegende dat het wisselen van bank wordt bemoeilijkt doordat een klant zijn eigen rekeningnummer niet mee kan nemen, en dat de toevoeging van de banknaam aan het IBAN de discussie over nummerportabiliteit verder heeft bemoeilijkt; constaterende dat de Kamer de afgelopen tien jaar verscheidene moties over dit onderwerp heeft aangenomen, die steeds breed werden gesteund; vraagt de regering, te bewerkstelligen dat uiterlijk per 1 januari 2021 de nummerportabiliteit zodanig is geregeld dat iedere klant van bank kan wisselen met behoud van rekeningnummer, bijvoorbeeld door automatische omleiding of door het irrelevant maken van de banknaam bij een binnenlandse overschrijving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over een moratorium op sloop totdat het woningtekort tot 2% is teruggebracht (Dossier 34974)
Motie van het lid Leijten over een moratorium op sloop totdat het woningtekort tot 2% is teruggebracht Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 7 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er jaarlijks 11.000 woningen gesloopt worden; constaterende dat de wooncrisis steeds verder toeneemt; overwegende dat nieuwbouw niet alleen een CO2-bom is maar ook enorm beperkt wordt door stikstofregels; verzoekt de regering om een moratorium in te stellen op de sloop totdat het woningtekort tot het gewenste niveau van 2% teruggebracht is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over de normering van 30% enkel gebruiken om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen (Dossier 34974)
Motie van het lid Leijten over de normering van 30% enkel gebruiken om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 7 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet een norm van minimaal 30% sociale huur wil hanteren; constaterende dat er gemeenten zijn die nog steeds hun aandeel sociale huurwoningen verminderen; van mening dat in gemeenten met meer dan 30% aandeel sociale huurwoningen dat aandeel niet mag dalen; verzoekt de regering om de normering van 30% enkel te gebruiken om het aandeel sociaal te verhogen en niet te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Ginneken over een wettelijke definitie formuleren voor "deelmobiliteit" en "deelvoertuig" (Dossier 35519)
Motie van het lid Van Ginneken over een wettelijke definitie formuleren voor "deelmobiliteit" en "deelvoertuig" Motie bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN GINNEKEN Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat deelmobiliteit een vorm is van duurzaam vervoer en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verdelen van de schaarse ruimte in de bebouwde kom; constaterende dat er geen wettelijke definitie bestaat van het begrip «deelmobiliteit»; verzoekt de regering een wettelijke definitie te formuleren voor «deelmobiliteit» en «deelvoertuig», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle over het intrekken van het wetsvoorstel (Dossier 35519)
Motie van het lid Van Baarle over het intrekken van het wetsvoorstel Motie bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over een kerstbonus van €500 per gepensioneerde (Dossier 35681)
Motie van het lid Ephraim over een kerstbonus van €500 per gepensioneerde Motie arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 1 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het leven door de inflatie steeds duurder wordt en mensen met een pensioen al jaren geen indexatie gehad hebben; verzoekt de regering om in samenspraak met de pensioenfondsen te komen tot een eenmalige kerstbonus van € 500 per gepensioneerde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen realiseren (Dossier 35681)
Motie van het lid Ephraim over met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen realiseren Motie arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 9 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 1 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het leven door de inflatie steeds duurder wordt, maar mensen met een pensioen al jaren geen indexatie gehad hebben; verzoekt de regering om met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren over het energielabel (Dossier 33124)
Motie Van Tongeren over het energielabel Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het goed zou zijn als het energielabel niet alleen een momentopname van de energieprestatie zou zijn, maar tevens handvatten aan huiseigenaren en verhuurders zou geven voor het nemen van energiebesparende maatregelen; verzoekt de regering, in overleg met de energieprestatieadviseurs voorstellen uit te werken om bij toekenning van het energielabel standaard een advies op maat te geven voor het nemen van energiebesparende maatregelen; verzoekt de regering tevens, te bevorderen dat daarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de terugverdientijd van die maatregelen is, met hoeveel de energierekening kan dalen als gevolg van de maatregelen en op welke stimuleringsmaatregelen de bewoner aanspraak kan maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat thans voorligt het wetsvoorstel inzake de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33124); overwegende dat de uitvoering van de hiervoor genoemde wet gepaard gaat met voor burgers en instellingen grote administratieve lasten en uitvoeringskosten; van mening dat de administratieve lasten en uitvoeringskosten van de invoering van het energieprestatiecertificaat zo beperkt mogelijk moeten worden gehouden; verzoekt de regering, opties voor vereenvoudiging van het systeem van het energieprestatiecertificaat en de sanctionering daarvan te verkennen, een en ander binnen het kader van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, en de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat artikel 11b van de toekomstige Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen bepaalt dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften moeten worden gegeven omtrent de inhoud en de vormgeving van het energieprestatiecertificaat, de berekening van de energieprestatie van een gebouw, de wijze van totstandkoming van de referentiewaarden waarmee de energieprestatie kan worden vergeleken, en de aan de deskundigen te stellen kwaliteitseisen; verzoekt de regering, de ministeriële regeling zodanig vorm te geven dat de invoering van het energieprestatiecertificaat voor de burgers en instellingen met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp gepaard gaat en dat er niet meer wordt geregeld dan richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen daadwerkelijk voorschrijft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Paulus Jansen over een gratis energielabel bij gebreken (Dossier 33124)
Motie Paulus Jansen over een gratis energielabel bij gebreken Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 19 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de kwaliteit van energielabels de afgelopen jaren verbeterd is; overwegende dat desondanks bij steekproefsgewijze controle een klein deel van de labels wordt afgekeurd; van mening dat het vertrouwen van de consument staat of valt bij de kwaliteit; verzoekt de regering om, wettelijk te verankeren dat de leverancier van een label te allen tijde verplicht is om gratis een verbeterd label ter beschikking te stellen bij gebleken gebreken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk (Dossier 33124)
Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VISSER Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de voorliggende wet een extra administratieve last wordt toegevoegd aan het verkoopproces van onroerend goed; overwegende dat men het binnen de gehele Europese Unie eens is over de doelstelling de lastendruk te verminderen en dat voor dat doel een speciale commissie is ingesteld; verzoekt de regering om, namens de lidstaat Nederland deze commissie-Stoiber een brandbrief te sturen met het verzoek om de betreffende richtlijn door te lichten op administratieve lasten en de totstandkoming te evalueren zodat hieruit lessen voor de toekomst worden getrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Paulus Jansen over een regeling voor de opslag van opnamegegevens (Dossier 33124)
Motie Paulus Jansen over een regeling voor de opslag van opnamegegevens Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het eigendom en de centrale opslag van opnamegegevens voor het energielabel niet zijn geregeld in de wet; overwegende dat deze twee factoren van grote invloed zijn op de kosten voor de gebouweigenaar bij toekomstige aanpassingen; verzoekt de regering om, te waarborgen dat de opnamegegevens van het energielabel eigendom zijn van de opdrachtgever en een bindende regeling uit te werken voor de centrale, uniforme opslag van opnamegegevens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen (Dossier 33354)
Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen Motie recht staatsrecht Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 26 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de mogelijkheid van experimenten aangaande elektronisch stemmen én het gebruik van een nieuw stembiljet momenteel worden overwogen; overwegende dat momenteel nog veel onduidelijk is over de technische realisering van elektronisch stemmen en stemmen tellen; overwegende dat beide voorgenomen experimenten tevens betekenen dat een beperkte groep kiesgerechtigden bij de uitoefening van hun actief kiesrecht onvrijwillig als proefkonijnen wordt ingezet; overwegende dat dit onwenselijk is; verzoekt de regering om, in overleg met de VNG proefopstellingen te ontwikkelen die vervolgens bij toekomstige verkiezingen in daarvoor overeengekomen gemeenten naast de reguliere stemhokjes worden geplaatst, zodat kiesgerechtigden aldaar op vrijwillige basis hun stem op zowel reguliere wijze alsmede binnen een proefopstelling kunnen uitbrengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Amhaouch over voorstellen voor wijziging van het verkiezingsproces (Dossier 33354)
Motie van het lid Amhaouch over voorstellen voor wijziging van het verkiezingsproces Motie recht staatsrecht Nr. 12 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH Voorgesteld 26 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de twee voorstellen tot wijziging van het verkiezingsproces die bij de Kamer aanhangig zijn, te weten de Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal (34 288) en voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33 354), onvoldoende samenhang en richting vertonen; overwegende dat voorstellen tot wijziging van het verkiezingsproces dienen te voldoen aan de waarborgen die de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces heeft geformuleerd, de band tussen kiezer en gekozene dienen te versterken, de mogelijkheden dienen te onderzoeken van elektronisch stemmen en tellen, en inzicht dienen te verschaffen in de daarmee gemoeide kosten; verzoekt de regering, voorstellen te doen voor wijziging van het verkiezingsproces, bestaande uit wetsvoorstellen met bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur, waarmee het stemmen en het tellen van de stemmen efficiënter verloopt, de toegankelijkheid wordt vergroot en de kiezers een persoon kiezen, en de Kamer vóór 1 september 2016 over de voortgang en de planning te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum (Dossier 35729)
Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum Motie recht staatsrecht Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen grondwetswijziging nodig is voor een raadgevend referendum; verzoekt de regering een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen voor het herinvoeren van het raadgevend referendum, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen (Dossier 35729)
Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen Motie recht staatsrecht Nr. 9 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, indien de grondwetswijziging wordt aangenomen, met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...