Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 8NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 21 september 2009INLEIDINGDe indieners hebben met dankbaarheid kennis genomen van de reacties op het voorliggende wetsvoorstel, dat beoogt de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet te verduidelijken. ...

Amendement van het lid Bisschop over het uitzonderen van de verplichting tot een energielabel bij gedwongen verkoop (Dossier 33124)
Amendement van het lid Bisschop over het uitzonderen van de verplichting tot een energielabel bij gedwongen verkoop Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11a, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren (Dossier 36279)
Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van het lid Diederik van Dijk over besluiten dat de Wet gesloten coffeeshopketen ingetrokken dient te worden (Dossier 36279)
Motie van het lid Diederik van Dijk over besluiten dat de Wet gesloten coffeeshopketen ingetrokken dient te worden Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het uitvoeren van het experiment gesloten coffeeshopketen volgens de regering juridisch en praktisch onverenigbaar is met de invoering van het initiatiefvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34 165); overwegende dat het aan de Tweede Kamer is om na afronding van het experiment te besluiten over eventuele wetgeving; constaterende dat de Tweede Kamer, conform artikel 86 van de Grondwet, formeel indiener is van het wetsvoorstel, en het ook mag intrekken; besluit dat het voorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34 165) dient te worden ingetrokken; verzoekt de Voorzitter de Eerste Kamer te berichten dat het voorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34 165) is ingetrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over strenge handhaving van de artikelen waar lokaal beleid de handhaving van het experiment bepaalt (Dossier 36279)
Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over strenge handhaving van de artikelen waar lokaal beleid de handhaving van het experiment bepaalt Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment (Dossier 36279)
Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van het lid Bisschop over een evaluatie van de herindeling van de gemeente Haren door een onafhankelijke instantie zoals de Noordelijke Rekenkamer (Dossier 36052)
Motie van het lid Bisschop over een evaluatie van de herindeling van de gemeente Haren door een onafhankelijke instantie zoals de Noordelijke Rekenkamer Motie bestuur gemeenten Nr. 8 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 16 maart 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog steeds onvrede bestaat over de wijze waarop de gemeente Haren in een herindeling is betrokken; overwegende dat een onafhankelijke evaluatie van de herindeling van de gemeente Haren niet heeft plaatsgevonden en dat een dergelijke evaluatie nuttige lessen voor de toekomst kan opleveren; verzoekt de regering in overleg te treden met een onafhankelijke instantie, zoals de Noordelijke Rekenkamer, met het doel een evaluatie te verrichten van de herindeling van de gemeente Haren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bisschop over altijd een evaluatiebepaling opnemen in een wetsvoorstel voor een gedwongen gemeentelijke herindeling (Dossier 36052)
Motie van het lid Bisschop over altijd een evaluatiebepaling opnemen in een wetsvoorstel voor een gedwongen gemeentelijke herindeling Motie bestuur gemeenten Nr. 7 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 16 maart 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de wetgever bij een gedwongen herindeling een belangrijke verantwoordelijkheid op zich neemt en dat bij die verantwoordelijkheid ook een kritische zelfreflectie en evaluatie passen; constaterende dat een herindeling grote invloed kan hebben op de directe leefomgeving van burgers en dat daarom als uitgangspunt geldt dat het besluit tot herindeling zo veel mogelijk aan gemeenten zelf moet worden overgelaten; verzoekt de regering om in de situatie van een gedwongen herindeling altijd een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel op te nemen die een onafhankelijke evaluatie regelt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bisschop waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht (Dossier 34397)
Amendement van het lid Bisschop waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht Amendement verkeer weg Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 27 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° als volgt te luiden: 2°. landbouw- en bosbouwtrekkers die met inbegrip van een of meer verwisselbare uitrustingsstukken niet breder zijn dan 1,3 meter, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers die breder zijn dan 1,3 meter, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...