Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Brief van het lid Klein ter aanbieding van een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het initiatiefwetsvoorstel afschaffing kieskringen (Dossier 34247)
Brief van het lid Klein ter aanbieding van een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het initiatiefwetsvoorstel afschaffing kieskringen Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2016 Op 5 juli 2015 heb ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen aanhangig gemaakt (Kamerstuk 34 247). ...

Schriftelijke reactie van het lid Klein op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (Dossier 34247)
Schriftelijke reactie van het lid Klein op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2017 Hierbij doe ik u toekomen de schriftelijke reactie van de indiener op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 28 september 2016. ...

Nota van wijziging (Dossier 34247)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 april 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel H, komt te luiden: H Artikel H 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Geleidende brief (Dossier 34247)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Ontvangen 3 juli 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 3 juli 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34247)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 april 2016 Introductie Het lid Klein wil allereerst de fracties van VVD, PvdA, SP, CDA, D66 en SGP bedanken voor hun bijdrage. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34247)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Doel De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel te komen tot een kiesstelsel zonder kieskringen. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34247)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELNG ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (herdruk) (Dossier 34247)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34247)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 september 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel H, onder 2, komt te luiden: 2. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34247)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34247)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34247)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 januari 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I Artikel I, onderdeel J, komt te luiden: J In artikel H 9, eerste lid, vervalt «voor de kieskring of de kieskringen waarvoor zij is ingeleverd» en: of H 10a, eerste lid,. ...

Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen (Dossier 33354)
Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen Motie recht staatsrecht Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 26 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de mogelijkheid van experimenten aangaande elektronisch stemmen én het gebruik van een nieuw stembiljet momenteel worden overwogen; overwegende dat momenteel nog veel onduidelijk is over de technische realisering van elektronisch stemmen en stemmen tellen; overwegende dat beide voorgenomen experimenten tevens betekenen dat een beperkte groep kiesgerechtigden bij de uitoefening van hun actief kiesrecht onvrijwillig als proefkonijnen wordt ingezet; overwegende dat dit onwenselijk is; verzoekt de regering om, in overleg met de VNG proefopstellingen te ontwikkelen die vervolgens bij toekomstige verkiezingen in daarvoor overeengekomen gemeenten naast de reguliere stemhokjes worden geplaatst, zodat kiesgerechtigden aldaar op vrijwillige basis hun stem op zowel reguliere wijze alsmede binnen een proefopstelling kunnen uitbrengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34414)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 februari 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In het in artikel I, onder C, voorgestelde artikel 13c wordt in de laatste zin van het eerste lid, na «artikel 13b» ingevoegd: , eerste lid,. 2 In het in artikel I, onder E, voorgestelde artikel 16c, vijfde lid, wordt «vijf jaren» vervangen door: twee jaren. 3 Het in artikel I, onder K, voorgestelde artikel 64g vervalt. 4 Artikel IV komt te luiden: ARTIKEL IV. ...

Brief van het lid Klein inzake Wet flexibilisering ingangsdatum AOW (Dossier 34414)
Brief van het lid Klein inzake Wet flexibilisering ingangsdatum AOW Brief lid / fractie ouderen sociale zekerheid Nr. 12 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2017 Op 3 februari 2017 heb ik u de tweede nota van wijziging gestuurd (Kamerstuk 34 414, nr. 11) in het kader van mijn voorstel van wet inzake de flexibilisering van de AOW. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34414)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ouderen sociale zekerheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 september 2016 Het lid Klein wil allereerst de fracties van VVD, PvdA, SP, CDA, D66 en 50PLUS bedanken voor hun bijdrage. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34414)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34414)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34414)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 september 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel C, voorgestelde artikel 13b wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Geleidende brief (Dossier 34414)
Geleidende brief Geleidende brief ouderen sociale zekerheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 19 februari 2016 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW). ...