Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

41 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Tweede nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 11TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Nota van wijziging Kamerstuk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 9NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 21 september 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:In artikel I, onderdeel 2, wordt «aantrekkingskracht is» vervangen door: aantrekkingskracht geheel of nagenoeg geheel is.ToelichtingNaar aanleiding van opmerkingen in het verslag hebben de indieners besloten de zinsnede «geheel of nagenoeg geheel» uit de bestaande toerismebepaling alsnog op te nemen.Van der VliesGesthuizen ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 8NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 21 september 2009INLEIDINGDe indieners hebben met dankbaarheid kennis genomen van de reacties op het voorliggende wetsvoorstel, dat beoogt de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet te verduidelijken. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Brief lid / fractie; Nadere toelichting over de financiering van initiatiefwetsvoorstel (31071)Halsema en Van Gent inzake Babyverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 17BRIEF VAN DE LEDEN HALSEMA EN VAN GENTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010Hierbij doen wij u, zoals toegezegd, de brief toekomen waarin wij de financiering van ons initiatiefwetsvoorstel Babyverlof nader toelichten.Uit de toelichting op onze Nota van Wijziging blijkt dat de uitbreiding van het kraamverlof naar vijf dagen € 61,5 miljoen kost. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Motie; Motie Sap over onderzoek naar betere toegankelijkheid van verlofregelingen Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 15MOTIE VAN HET LID SAPVoorgesteld 17 februari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet zelf stelt dat «een recht op betaling er is om te verzekeren dat verlof altijd kan worden opgenomen»;verzoekt de regering, te onderzoeken hoe verlofregelingen in het kader van arbeid en zorg beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor de lage en de lage middeninkomens in het algemeen en mannen in het bijzonder,en gaat over tot de orde van de dag.Sap ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 18TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 18 februari 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:Artikel I, onderdeel C, artikel 4:2b, wordt als volgt gewijzigd:AIn het tweede lid wordt «de werknemer, bedoeld in artikel 4:2,» vervangen door: een werknemer als bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, onderdeel a,.BIn het derde lid wordt «de werknemer, bedoeld in artikel 4:2,» vervangen door: een werknemer als bedoeld in artikel 3:6, tweede lid, onderdeel a,.CIn het derde lid wordt «artikel 71, onderdeel d,» vervangen door: artikel 71, onderdeel c.ToelichtingDeze nota van wijziging voorziet in enkele wettechnische wijzigingen.HalsemaVan Gent ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 14NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 12 februari 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn het opschrift wordt «(Vaderverlof)» vervangen door: (Babyverlof).BArtikel I komt te luiden:ARTIKEL IDe Wet arbeid en zorg wordt als volgt gewijzigd:ANa artikel 4:1 wordt een nieuw paragraafopschrift ingevoegd, luidende:§ 1A. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 januari 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I wordt aan het voorgestelde achtste lid een zin toegevoegd, luidende: Bij ministeriële regeling worden hierover nadere regels gesteld. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 30 november 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 september 2017 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 4 december 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (#:-)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (#:-)
Advies Afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 oktober 2017 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 6 november 2017, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34906)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 februari 2019 Inleiding De initiatiefnemers danken de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP voor hun vragen over het voorliggende wetsvoorstel. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34906)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 34906)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 maart 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL Inleiding Er is veel maatschappelijk debat over de toename van ongelijkheid en meer specifiek over beloningsverhoudingen binnen grote ondernemingen. ...