Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Motie van het lid Ephraim over een kerstbonus van €500 per gepensioneerde (Dossier 35681)
Motie van het lid Ephraim over een kerstbonus van €500 per gepensioneerde Motie arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 1 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het leven door de inflatie steeds duurder wordt en mensen met een pensioen al jaren geen indexatie gehad hebben; verzoekt de regering om in samenspraak met de pensioenfondsen te komen tot een eenmalige kerstbonus van € 500 per gepensioneerde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen realiseren (Dossier 35681)
Motie van het lid Ephraim over met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen realiseren Motie arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 9 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 1 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het leven door de inflatie steeds duurder wordt, maar mensen met een pensioen al jaren geen indexatie gehad hebben; verzoekt de regering om met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum (Dossier 35729)
Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum Motie recht staatsrecht Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen grondwetswijziging nodig is voor een raadgevend referendum; verzoekt de regering een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen voor het herinvoeren van het raadgevend referendum, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen (Dossier 35729)
Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen Motie recht staatsrecht Nr. 9 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, indien de grondwetswijziging wordt aangenomen, met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000 (Dossier 35729)
Motie van het lid Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000 Motie recht staatsrecht Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal op te halen handtekeningen om een referendum te kunnen initiëren per ministeriële regel zal worden geregeld; roept de regering op het aantal op te halen handtekeningen niet hoger te laten zijn dan 300.000, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen (Dossier 35729)
Motie van het lid Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen Motie recht staatsrecht Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het bindend referendum dat nu voorligt een te hoge uitkomstdrempel heeft, waardoor de kans minimaal is dat de Nederlandse regering de uitslag van het referendum als bindend volgens de wet moet beschouwen; roept de regering op de uitslag, hoe hoog die uitkomstdrempel ook is, niettemin als bindend te beschouwen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn (Dossier 35729)
Motie van het lid Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn Motie recht staatsrecht Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn en dat uitslagen van referenda dus in beginsel gevolgd dienen te worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jansen over onderzoeken in hoeverre het herzien van de verblijfsvergunning kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort (Dossier 35914)
Motie van het lid Jansen over onderzoeken in hoeverre het herzien van de verblijfsvergunning kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID JANSEN Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland kampt met een ongeëvenaard woningtekort; constaterende dat Nederland meer dan 600.000 verblijfsvergunningen heeft afgegeven voor asiel en gezinshereniging in de afgelopen vijftien jaar; verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre het herzien van deze verblijfsvergunningen kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jansen over een voorstel om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te schaffen (Dossier 35914)
Motie van het lid Jansen over een voorstel om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te schaffen Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 9 MOTIE VAN HET LID JANSEN Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het verlenen van asiel gericht moet zijn op terugkeer indien de omstandigheden dat toelaten; constaterende dat statushouders met een tijdelijke verblijfsvergunning na vijf jaar automatisch recht hebben op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd; roept de regering op met een voorstel te komen om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36161)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur parlement Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 juni 2023 Inhoudsopgave blz. ...

Geleidende brief (Dossier 36161)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur parlement Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2022 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model). ...

Voorstel van wet (Dossier 36161)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur parlement Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36161)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur parlement Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 36161)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur parlement Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 december 2022 W04.22.0121/I en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 13 maart 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Nota van wijziging (Dossier 36161)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur parlement Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 juni 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 41, eerste lid, wordt «de referendumcommissie» vervangen door «het centraal stembureau». ...

Voorstel van wet (Dossier 36052)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 36052)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur gemeenten Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 15 juni 2022 W04.22.0041/I en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 29 juli 2022, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36052)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Geleidende brief (Dossier 36052)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur gemeenten Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2022 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36052)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 4 november 2022 Inhoudsopgave blz. ...