Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Motie van het lid Mutluer over het introduceren van een ingebruiknameplicht van negen maanden voor de geselecteerde telers (Dossier 36279)
Motie van het lid Mutluer over het introduceren van een ingebruiknameplicht van negen maanden voor de geselecteerde telers Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID MUTLUER Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om een ingebruiknameplicht van negen maanden te introduceren voor de geselecteerde telers; verzoekt de regering om de aanwijzing van de telers die niet aan de voorwaarden van de ingebruiknameplicht voldoen in te trekken en de volgende teler op de wachtlijst te benaderen voor deelname aan het experiment, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker over per deelnemer monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar (Dossier 36279)
Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker over per deelnemer monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DANIËLLE JANSEN EN BIKKER Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat cannabis leidt tot gezondheidsproblemen en maatschappelijke problemen op zowel de korte als de lange termijn; overwegende dat de overheid wil dat kinderen en jongeren gezond opgroeien; overwegende dat de overheid vermijdbare gezondheidsverschillen wil aanpakken; verzoekt de regering om tussentijds per deelnemer te monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar; verzoekt de regering de Kamer per ommegaande te informeren indien ten tijde van het experiment blijkt dat het aantal jongeren onder de 24 jaar dat cannabis gebruikt significant is toegenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren (Dossier 36279)
Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van het lid Claassen over het on hold zetten van het gehele experiment gesloten coffeeshopketen (Dossier 36279)
Motie van het lid Claassen over het on hold zetten van het gehele experiment gesloten coffeeshopketen Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID CLAASSEN Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het gehele experiment gesloten coffeeshopketen on hold te zetten en verdere voorstellen c.q. besluiten hierover over te laten aan een nieuw kabinet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Michon-Derkzen en Bikker over een periodieke Bibob-toets en een richtlijn voor ingelote telers (Dossier 36279)
Motie van de leden Michon-Derkzen en Bikker over een periodieke Bibob-toets en een richtlijn voor ingelote telers Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN MICHON-DERKZEN EN BIKKER Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat telers in 2020 een aanvraag konden indienen om mee te doen aan de selectieprocedure voor het experiment gesloten coffeeshopketen, waarna hun aanvraag werd onderworpen aan een formele toets, een materiële toets, een bestuurlijk advies en, na inloting, aan een Bibob-toets; overwegende dat het hier gaat om sector die kwetsbaar is voor (georganiseerde) criminaliteit en dat er na het doorlopen van de selectieprocedure niet meer op integriteit getoetst wordt; constaterende dat er van de tien in 2020 ingelote partijen op dit moment drie daadwerkelijk wiet kunnen leveren; constaterende dat op de beoogde productielocatie van een van de aangewezen telers recentelijk een drugslaboratorium is opgerold; verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is een periodieke Bibob-toets in te voeren voor de aan het experiment gesloten coffeeshopketen deelnemende telers; verzoekt de regering voorts zo spoedig mogelijk een richtlijn te maken om in te kaderen binnen welke termijn een ingelote teler zijn productieproces en leveringsmogelijkheid op orde moet hebben en de consequenties van het niet halen van deze richtlijn in kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Diederik van Dijk over besluiten dat de Wet gesloten coffeeshopketen ingetrokken dient te worden (Dossier 36279)
Motie van het lid Diederik van Dijk over besluiten dat de Wet gesloten coffeeshopketen ingetrokken dient te worden Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het uitvoeren van het experiment gesloten coffeeshopketen volgens de regering juridisch en praktisch onverenigbaar is met de invoering van het initiatiefvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34 165); overwegende dat het aan de Tweede Kamer is om na afronding van het experiment te besluiten over eventuele wetgeving; constaterende dat de Tweede Kamer, conform artikel 86 van de Grondwet, formeel indiener is van het wetsvoorstel, en het ook mag intrekken; besluit dat het voorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34 165) dient te worden ingetrokken; verzoekt de Voorzitter de Eerste Kamer te berichten dat het voorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34 165) is ingetrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36279)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 juni 2023 Algemeen deel 1. ...

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over strenge handhaving van de artikelen waar lokaal beleid de handhaving van het experiment bepaalt (Dossier 36279)
Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over strenge handhaving van de artikelen waar lokaal beleid de handhaving van het experiment bepaalt Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...

Aanbieding nota van wijziging en verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Kamerstuk 36279) (Dossier 36279)
Aanbieding nota van wijziging en verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Kamerstuk 36279) Brief regering bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2023 Hierbij bied ik u een nota van wijziging bij voornoemd wetsvoorstel aan. ...

Nota van wijziging (Dossier 36279)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2023 In het voorstel van wet wordt voor artikel I een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL aI In artikel 4 wordt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid, een lid ingevoegd, luidende: 2. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 36279)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 januari 2024 In het voorstel van wet komt artikel aI te luiden: ARTIKEL aI Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 36279)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 36279)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 februari 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36279)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 juli 2022 en het nader rapport d.d. 13 december 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36279)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36279)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Motie van het lid Mutluer over onderzoeken waar alle toegelaten telers nu staan en of zij binnen negen maanden gereed kunnen zijn om te produceren (Dossier 36279)
Motie van het lid Mutluer over onderzoeken waar alle toegelaten telers nu staan en of zij binnen negen maanden gereed kunnen zijn om te produceren Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID MUTLUER Voorgesteld 28 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor het experiment gesloten coffeeshopketen cruciaal is dat voldoende telers op tijd aan de slag kunnen; verzoekt de regering te onderzoeken waar alle toegelaten telers nu staan en of zij binnen negen maanden gereed kunnen zijn om te produceren en waarmee telers kunnen worden ondersteund om knelpunten weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment (Dossier 36279)
Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...