Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Kabinetsappreciatie van het voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (Kamerstuk 35914) (Dossier 35914)
Kabinetsappreciatie van het voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (Kamerstuk 35914) Brief regering huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2022 Het lid Kops (PVV) heeft een voorstel van wet ingediend tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders). ...

Motie van het lid Jansen over onderzoeken in hoeverre het herzien van de verblijfsvergunning kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort (Dossier 35914)
Motie van het lid Jansen over onderzoeken in hoeverre het herzien van de verblijfsvergunning kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID JANSEN Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland kampt met een ongeëvenaard woningtekort; constaterende dat Nederland meer dan 600.000 verblijfsvergunningen heeft afgegeven voor asiel en gezinshereniging in de afgelopen vijftien jaar; verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre het herzien van deze verblijfsvergunningen kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot over onderzoeken welke voorraad nodig is voor het huisvesten van statushouders (Dossier 35914)
Motie van het lid Peter de Groot over onderzoeken welke voorraad nodig is voor het huisvesten van statushouders Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 15 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op dit moment onvoldoende tijdelijke huisvesting beschikbaar is voor het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals statushouders en spoedzoekers; constaterende dat statushouders hierdoor langer in azc's verblijven; overwegende dat er voor het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen voldoende voorraad beschikbaar moet zijn; verzoekt de regering om binnen afzienbare tijd te onderzoeken welke voorraad nodig is voor het huisvesten van statushouders; verzoekt de regering deze tijdelijke huisvesting zo snel als mogelijk te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jansen over een voorstel om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te schaffen (Dossier 35914)
Motie van het lid Jansen over een voorstel om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te schaffen Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 9 MOTIE VAN HET LID JANSEN Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het verlenen van asiel gericht moet zijn op terugkeer indien de omstandigheden dat toelaten; constaterende dat statushouders met een tijdelijke verblijfsvergunning na vijf jaar automatisch recht hebben op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd; roept de regering op met een voorstel te komen om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Eerdmans over de verplichting voor gemeenten om statushouders te huisvesten en de bijbehorende taakstellingen afschaffen (Dossier 35914)
Motie van het lid Eerdmans over de verplichting voor gemeenten om statushouders te huisvesten en de bijbehorende taakstellingen afschaffen Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland een tekort van ruim 300.000 woningen kent; constaterende dat de regering gemeenten op grond van de Huisvestingswet 2014 verplicht statushouders te huisvesten op basis van halfjaarlijkse taakstellingen; overwegende dat dit een onaanvaardbare druk op de woningmarkt legt; verzoekt de regering de verplichting voor gemeenten om statushouders te huisvesten en de bijbehorende taakstellingen af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35914)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 26 april 2022 Inhoudsopgave blz. ...

Motie van het lid Geurts over het huidige juridisch instrumentarium benutten (Dossier 35914)
Motie van het lid Geurts over het huidige juridisch instrumentarium benutten Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat inmiddels 14.000 statushouders niet weg kunnen uit asielzoekerscentra vanwege het tekort aan woonruimte, waardoor de Nederlandse asielopvang vastloopt; constaterende dat het aannemen van het voorliggende initiatiefwetsvoorstel tot gevolg heeft dat statushouders langer in de reeds overvolle azc's moeten blijven of dat er extra azc's gebouwd moeten worden; constaterende dat het kabinet inmiddels spreekt over een asielcrisis waarvan het zegt dat er geen taboes zijn om hiervoor oplossingen te vinden, maar dat voorliggend initiatiefwetsvoorstel de asielcrisis alleen maar verlengt; overwegende dat het Rijk meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de huisvesting van statushouders door met regionale afspraken over tijdelijke woningen de druk op gemeenten te verlichten; constaterende dat de Crisis-en herstelwet kortere procedures mogelijk maakt voor een omgevingsvergunning voor tijdelijke flexwoningen; verzoekt de regering proactief met gemeenten aan de slag te gaan om het huidige juridische instrumentarium, zoals Crisis- en herstelwet, te benutten en nieuw juridisch instrumentarium te verkennen ter versnelling van procedures om tijdelijke woningen te plaatsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35914)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet (Dossier 35914)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 35914)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 2 december 2021 no. ...

Verslag (Dossier 35914)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 februari 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Geleidende brief (Dossier 35914)
Geleidende brief Geleidende brief huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2021 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders). ...

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat een asielstop nodig is (Dossier 35914)
Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat een asielstop nodig is Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland te maken heeft met een zeer hoge asielinstroom die de opvangcapaciteit ver te boven gaat; constaterende dat in het verlengde hiervan de druk op de woningmarkt door grote aantallen statushouders steeds verder toeneemt; overwegende dat Nederland dit niet aankan; spreekt uit dat een asielstop nodig is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Eerdmans over gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te vangen (Dossier 35914)
Motie van het lid Eerdmans over gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te vangen Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering in overleg is met de veiligheidsregio's over de gevolgen van de asielcrisis en de opvang van asielzoekers; verzoekt de regering op geen enkele wijze over te gaan tot dwang richting gemeenten om asielzoekers op te vangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot over de Huisvestingswet 2014 pas in werking laten treden nadat er voldoende voorraad is van tijdelijke huisvesting (Dossier 35914)
Motie van het lid Peter de Groot over de Huisvestingswet 2014 pas in werking laten treden nadat er voldoende voorraad is van tijdelijke huisvesting Motie huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT Voorgesteld 22 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op dit moment onvoldoende tijdelijke huisvesting beschikbaar is voor het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals statushouders; constaterende dat statushouders hierdoor langer in azc's verblijven; overwegende dat het niet geven van voorrang aan statushouders pas in kan gaan wanneer er voldoende beschikbare tijdelijke voorraad is, gelet op de taakstelling van gemeenten; verzoekt de regering de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn, pas in werking te laten treden nadat er voldoende voorraad is van tijdelijke huisvesting, en gaat over tot de orde van de dag. ...