Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35729)
Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 5 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2021 In verband met mijn vertrek uit de Kamer zal ik dit initiatiefvoorstel niet in tweede lezing kunnen verdedigen. ...

Voorstel van wet (Dossier 35729)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 35729)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2021 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum. ...

35729 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (Dossier 35729)
35729 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 februari 2021, No.W01.21.0035/I, en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 29 maart 2021, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35729)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 18 februari 2022 Inhoudsopgave 1. ...

Voorstel van wet I zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing (Dossier 35729)
Voorstel van wet I zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 16 VOORSTEL VAN WET I ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN OP 31 MEI AANGEBRACHTE SPLITSING Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35729)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021 (Stb. 2021, 58) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. ...

Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet (Dossier 35729)
Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 15 VOORSTEL VAN HET LID LEIJTEN TOT SPLITSING VAN HET WETSVOORSTEL 35 729 OP BASIS VAN ARTIKEL 137, VIJFDE LID, VAN DE GRONDWET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s Gravenhage, 30 mei 2022 De ondergetekende stelt aan de Kamer voor om op basis van artikel 137, vijfde lid, van de Grondwet het voorstel van wet 35 729 te splitsen in twee afzonderlijke voorstellen, zoals bij deze brief gevoegd. ...

Verslag (Dossier 35729)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 3 juni 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing (Dossier 35729)
Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 17 VOORSTEL VAN WET II ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN OP 31 MEI AANGEBRACHTE SPLITSING Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum (Dossier 35729)
Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum Motie recht staatsrecht Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen grondwetswijziging nodig is voor een raadgevend referendum; verzoekt de regering een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen voor het herinvoeren van het raadgevend referendum, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen (Dossier 35729)
Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen Motie recht staatsrecht Nr. 9 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, indien de grondwetswijziging wordt aangenomen, met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000 (Dossier 35729)
Motie van het lid Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000 Motie recht staatsrecht Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal op te halen handtekeningen om een referendum te kunnen initiëren per ministeriële regel zal worden geregeld; roept de regering op het aantal op te halen handtekeningen niet hoger te laten zijn dan 300.000, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen (Dossier 35729)
Motie van het lid Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen Motie recht staatsrecht Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het bindend referendum dat nu voorligt een te hoge uitkomstdrempel heeft, waardoor de kans minimaal is dat de Nederlandse regering de uitslag van het referendum als bindend volgens de wet moet beschouwen; roept de regering op de uitslag, hoe hoog die uitkomstdrempel ook is, niettemin als bindend te beschouwen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau (Dossier 35729)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau Motie recht staatsrecht Nr. 11 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn (Dossier 35729)
Motie van het lid Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn Motie recht staatsrecht Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn en dat uitslagen van referenda dus in beginsel gevolgd dienen te worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...