Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie van het lid Van Ginneken over een wettelijke definitie formuleren voor "deelmobiliteit" en "deelvoertuig" (Dossier 35519)
Motie van het lid Van Ginneken over een wettelijke definitie formuleren voor "deelmobiliteit" en "deelvoertuig" Motie bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN GINNEKEN Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat deelmobiliteit een vorm is van duurzaam vervoer en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verdelen van de schaarse ruimte in de bebouwde kom; constaterende dat er geen wettelijke definitie bestaat van het begrip «deelmobiliteit»; verzoekt de regering een wettelijke definitie te formuleren voor «deelmobiliteit» en «deelvoertuig», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35519)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 17 juni 2022 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 23 september 2020 over het wetsvoorstel heeft uitgebracht. ...

Verslag (Dossier 35519)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 september 2020 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35519)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 oktober 2019 en het nader rapport d.d. 8 juni 2020, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35519)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 35519)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35519)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 225, achtste lid, onderdeel b, na «emissieloos voertuig» ingevoegd «of een voertuig met ten minste twee verschillende energie-omzetters en ten minste twee verschillende energie-opslagsystemen aan boord ten behoeve van de mechanische aandrijving van het voertuig, waarbij in ieder geval energie wordt geput uit een opslagvoorziening voor elektrische energie of kracht welke voorziening ook door middel van een externe bron oplaadbaar is». ...

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen (Dossier 35519)
Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 225, achtste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet na «emissieloos voertuig» ingevoegd «of emissieloos deelvoertuig». ...

Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IA Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Motie van het lid Van Baarle over het intrekken van het wetsvoorstel (Dossier 35519)
Motie van het lid Van Baarle over het intrekken van het wetsvoorstel Motie bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven (Dossier 35519)
Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig» vervangen door «een grondslag voor de maximering van parkeertarieven». ...