Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34974)
Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN HET LID NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2022 Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van het lid Smeulders uit de Kamer het lid Bromet de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt. ...

Appreciatie van het voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (Dossier 34974)
Appreciatie van het voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2022 Op 14 januari heeft u mij verzocht om een appreciatie van het initiatiefwetsvoorstel Wet voldoende betaalbare woningen van de leden Nijboer (PvdA), Beckerman (SP) en Bromet (GroenLinks) (Kamerstuk 34 974). ...

Nota van wijziging (Dossier 34974)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) huisvesting organisatie en beleid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 februari 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, komt te luiden: A Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Leijten over een moratorium op sloop totdat het woningtekort tot 2% is teruggebracht (Dossier 34974)
Motie van het lid Leijten over een moratorium op sloop totdat het woningtekort tot 2% is teruggebracht Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 7 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er jaarlijks 11.000 woningen gesloopt worden; constaterende dat de wooncrisis steeds verder toeneemt; overwegende dat nieuwbouw niet alleen een CO2-bom is maar ook enorm beperkt wordt door stikstofregels; verzoekt de regering om een moratorium in te stellen op de sloop totdat het woningtekort tot het gewenste niveau van 2% teruggebracht is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorstel van wet (Dossier 34974)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34974)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 10 januari 2022 De initiatiefnemers hebben met belangstelling kennisgenomen van het verslag over het onderhavige wetsvoorstel. ...

Geleidende brief (Dossier 34974)
Geleidende brief Geleidende brief huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 21 juni 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34974)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34974)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 augustus 2018, no. ...

Verslag (Dossier 34974)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 september 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Leijten over de normering van 30% enkel gebruiken om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen (Dossier 34974)
Motie van het lid Leijten over de normering van 30% enkel gebruiken om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 7 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet een norm van minimaal 30% sociale huur wil hanteren; constaterende dat er gemeenten zijn die nog steeds hun aandeel sociale huurwoningen verminderen; van mening dat in gemeenten met meer dan 30% aandeel sociale huurwoningen dat aandeel niet mag dalen; verzoekt de regering om de normering van 30% enkel te gebruiken om het aandeel sociaal te verhogen en niet te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...