Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Antwoorden op resterende vragen uit de eerste termijn van het plenaire debat van 14 maart 2018 over de Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (Dossier 34606)
Antwoorden op resterende vragen uit de eerste termijn van het plenaire debat van 14 maart 2018 over de Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 10 BRIEF VAN HET LID VAN ROOIJEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2018 Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van der Linde (VVD), Omtzigt (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Van Kent (SP) en Van Weyenberg (D66) met betrekking tot de behandeling van het initiatief wetsvoorstel van het lid van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (Kamerstuk 34 606) (Handelingen II 2017/18, nr. 61, debat over Aanpassing disconteringsvoet). ...

Motie van het lid Van Kent over onderzoek naar mogelijke wijzigingen van de rekenrente (Dossier 34606)
Motie van het lid Van Kent over onderzoek naar mogelijke wijzigingen van de rekenrente Motie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 22 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niemand in de Kamer gelukkig is met het feit dat pensioenfondsen niet kunnen indexeren; verzoekt de regering, om te (laten) onderzoeken welke wijzigingen van de rekenrente mogelijk zijn en de gevolgen daarvan in kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief van het lid Krol inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34606)
Brief van het lid Krol inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KROL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2017 Hierbij deel ik u mede dat het lid Van Rooijen de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel van mij overneemt. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34606)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34606)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE INHOUDSOPGAVE blz. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34606)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 34606)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 12 mei 2017 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Geleidende brief (Dossier 34606)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Wet aanpassing disconteringsvoet). ...

Voorstel van wet (Dossier 34606)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34606)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden werk Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 september 2017 INHOUDSOPGAVE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34606)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 februari 2017 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 7 maart 2017, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. ...

Motie van het lid Grashoff over het ftk laten evalueren door een commissie van deskundigen (Dossier 34606)
Motie van het lid Grashoff over het ftk laten evalueren door een commissie van deskundigen Motie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 12 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF Voorgesteld 22 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer het van groot belang vindt dat we onszelf ten aanzien van de financiële positie van pensioenfondsen niet rijk en niet arm rekenen; overwegende dat het financieel toetsingskader nu een complex geheel is van criteria, zoals het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV), het vereist eigen vermogen (VEV), de te hanteren disconteringsvoet en rekenrentesystematiek, de hersteltermijnen en de regels voor de premiedekkingsgraad; overwegende dat hiermee enerzijds een stapeling van zekerheden optreedt en anderzijds ook een prikkel ingebouwd is om niet-kostendekkende premies vast te stellen; overwegende dat het ftk niet los gezien kan worden van de discussie over de aard van het pensioencontract, maar desalniettemin ook bij andere contractvormen een rol zal blijven spelen; verzoekt de regering, om het financieel toetsingskader nader te laten evalueren door een commissie van deskundigen uit de pensioenwereld, sociale partners en de wetenschap, en met opties te komen voor mogelijke aanpassingen van het ftk; en gaat over tot de orde van de dag. ...