Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 34414)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 februari 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In het in artikel I, onder C, voorgestelde artikel 13c wordt in de laatste zin van het eerste lid, na «artikel 13b» ingevoegd: , eerste lid,. 2 In het in artikel I, onder E, voorgestelde artikel 16c, vijfde lid, wordt «vijf jaren» vervangen door: twee jaren. 3 Het in artikel I, onder K, voorgestelde artikel 64g vervalt. 4 Artikel IV komt te luiden: ARTIKEL IV. ...

Motie van het lid Kerstens over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een flexibele AOW (Dossier 34414)
Motie van het lid Kerstens over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een flexibele AOW Motie ouderen sociale zekerheid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KERSTENS Voorgesteld 25 januari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de AOW als solide en solidaire oudedagsvoorziening ook voor toekomstige generaties behouden moet worden; overwegende dat mensen gemiddeld steeds langer doorwerken, maar dat langer doorwerken niet voor iedereen mogelijk is en niet in iedere situatie als wenselijk wordt ervaren; overwegende dat keuzevrijheid ten aanzien van de datum van pensionering mensen in staat moet stellen om in hun individuele situatie tot een goede overgang tussen werk en pensioen te komen; constaterende dat aanvullende pensioenen al de mogelijkheid bieden om op basis van een actuariële verrekening te kiezen voor een individuele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen; overwegende dat mensen zonder aanvullend pensioen of een klein aanvullend pensioen deze keuzemogelijkheid ten aanzien van de datum van pensionering of deeltijdpensioen niet hebben, en dat keuzevrijheid er niet toe mag leiden dat mensen een beroep op de bijstand moeten doen; verzoekt de regering, te onderzoeken voor welke groepen in de samenleving en onder welke voorwaarden een flexibele AOW of een meer specifieke regeling van toegevoegde waarde zou kunnen zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief van het lid Klein inzake Wet flexibilisering ingangsdatum AOW (Dossier 34414)
Brief van het lid Klein inzake Wet flexibilisering ingangsdatum AOW Brief lid / fractie ouderen sociale zekerheid Nr. 12 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2017 Op 3 februari 2017 heb ik u de tweede nota van wijziging gestuurd (Kamerstuk 34 414, nr. 11) in het kader van mijn voorstel van wet inzake de flexibilisering van de AOW. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34414)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ouderen sociale zekerheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 september 2016 Het lid Klein wil allereerst de fracties van VVD, PvdA, SP, CDA, D66 en 50PLUS bedanken voor hun bijdrage. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34414)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34414)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34414)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 september 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel C, voorgestelde artikel 13b wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Geleidende brief (Dossier 34414)
Geleidende brief Geleidende brief ouderen sociale zekerheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 19 februari 2016 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW). ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 34414)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34414)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ouderen sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder is opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 april 2016 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 7 juni 2016, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Verslag (Dossier 34414)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 21 juli 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Voorstel van wet (Dossier 34414)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...