Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Amendement van het lid Visser waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Amendement van het lid Visser waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement verkeer weg Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER Ontvangen 22 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Motie van het lid Visser over de ondergrens voor ongeldig verklaren rijbewijs bij recidive alcoholgebruik (Dossier 34397)
Motie van het lid Visser over de ondergrens voor ongeldig verklaren rijbewijs bij recidive alcoholgebruik Motie verkeer weg Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VISSER Voorgesteld 7 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat rijden onder invloed de verkeersveiligheid in gevaar brengt; overwegende dat er al bij een promillage van 0,8 promille een verhoogd risico op ernstig letsel is en bij 1,2 promille een extreem verhoogd risico; constaterende dat de huidige recidiveregeling uitgaat van een norm die 0,1 promille boven de ondergrens van de categorie extreem verhoogd risico ligt, namelijk op 1,3 promille; van mening dat hiermee onvoldoende recht wordt gedaan aan de ernst en bijbehorende risico's van alcoholgebruik in het verkeer en de doelstelling om de verkeersveiligheid te vergroten door rijden onder invloed aan te pakken; verzoekt de regering om, de wettelijke ondergrens om het rijbewijs ongeldig te kunnen verklaren bij recidive, te verlagen naar 0,8 promille en hiervoor zo spoedig mogelijk aanpassing van wet- en regelgeving in gang te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd (Dossier 34397)
Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd Amendement verkeer weg Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VISSER EN VAN HELVERT Ontvangen 6 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «Wegenverkeerswet 1994» ingevoegd «en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften» en wordt toegevoegd: en in verband met aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd. ...

Motie van het lid Van Helvert over het ontwikkelen van een plan voor de aanleg van "landbouwpaden" (Dossier 34397)
Motie van het lid Van Helvert over het ontwikkelen van een plan voor de aanleg van "landbouwpaden" Motie verkeer weg Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT Voorgesteld 7 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de verkeersveiligheid met betrekking tot trekkers verbeterd kan worden door aanpassing van kavelontsluiting en logistieke landbouwroutes zoals het «landbouwpad» in Friesland en Zeeland; overwegende dat de provincies Zeeland en Friesland het idee van zogenoemde logistieke landbouwroutes hebben uitgewerkt, hetgeen resulteert in een (regionaal) kwaliteitsnetwerk voor de vlotte en veilige afwikkeling van landbouwverkeer; verzoekt de regering om, naar het voorbeeld van de «landbouwpaden» in Friesland en Zeeland een plan te ontwikkelen om landelijk de aanleg van dergelijke paden te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Helvert over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (Dossier 34397)
Amendement van het lid Van Helvert over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers Amendement verkeer weg Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT Ontvangen 7 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «kentekenplicht» vervangen door «registratieplicht» en wordt de komma na «landbouw- en bosbouwtrekkers» vervangen door: en daardoor voortbewogen aanhangwagens en een kentekenplicht voor. ...

Amendement van het lid Visser waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed (Dossier 34397)
Amendement van het lid Visser waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed Amendement verkeer weg Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER Ontvangen 27 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd: alsmede in verband met het verlagen van de wettelijke ondergrens voor het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs bij het bij herhaling begaan van ernstige verkeersdelicten. ...

Amendement van het lid Van Helvert waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Amendement van het lid Van Helvert waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement verkeer weg Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT Ontvangen 22 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers met een hogere maximumsnelheid, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 9 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 9 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VISSER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 24 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Amendement van het lid Hoogland waarmee een getrapte recidiveregeling wordt geïntroduceerd voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed (Dossier 34397)
Amendement van het lid Hoogland waarmee een getrapte recidiveregeling wordt ge├»ntroduceerd voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed Amendement verkeer weg Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID HOOGLAND Ontvangen 24 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt na «Wegenverkeerswet 1994» ingevoegd «en het Wetboek van Strafvordering» en wordt toegevoegd: en het invoeren van een getrapte recidiveregeling voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed. ...

Reactie op vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg en op amendementen bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Kamerstuk 34 397) (Dossier 34397)
Reactie op vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg en op amendementen bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Kamerstuk 34 397) Brief regering verkeer weg Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2016 In het wetgevingsdebat van maandag 27 juni 2016 over de kentekening van tractoren en landbouwvoertuigen lag het wetsvoorstel voor waar uw Kamer bij motie Kuiken (Kamerstuk 29 398, nr. 356) om heeft gevraagd. ...

Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 14 waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig worden van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 14 waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig worden van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VISSER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 21 over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 21 over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34397)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag verkeer weg Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 mei 2016 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 2 maart 2016. ...

Amendement van het lid Bisschop waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht (Dossier 34397)
Amendement van het lid Bisschop waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht Amendement verkeer weg Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 27 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° als volgt te luiden: 2°. landbouw- en bosbouwtrekkers die met inbegrip van een of meer verwisselbare uitrustingsstukken niet breder zijn dan 1,3 meter, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers die breder zijn dan 1,3 meter, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34397)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging verkeer weg Nr. 19 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Visser over snelheidsverhoging voor trekkers (Dossier 34397)
Motie van het lid Visser over snelheidsverhoging voor trekkers Motie verkeer weg Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VISSER Voorgesteld 7 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de maximaal toegestane snelheid voor trekkers op dit moment 25 km/u bedraagt; constaterende dat hierdoor cruciale wegen zijn afgesloten voor landbouwverkeer en dat deze wegen veelal toebehoren aan lokale en provinciale wegbeheerders; verzoekt de regering om, de snelheidsverhoging voor trekkers mogelijk te maken en zo spoedig met de wegbeheerders, met name gemeenten en provincies, afspraken te maken over openstelling van de wegen voor landbouwverkeer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Kosten systeem kentekening landbouwvoertuigen (Dossier 34397)
Kosten systeem kentekening landbouwvoertuigen Brief regering verkeer weg Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2016 Tijdens het debat over de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT’s) (Kamerstuk 34 397) van 7 december jongstleden heeft uw Kamer mij gevraagd schriftelijk in te gaan op de kosten die zijn gemoeid met het ontwikkelen van een systeem voor het registreren en kentekenen van LBT’s (Handelingen II 2016/17, nr. 32, behandeling kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34397)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting verkeer weg Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1 Inleiding 1.1 Strekking van het voorstel Dit wetsvoorstel voorziet in wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) en enkele andere wetten in verband met de invoering van de kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtractoren (hierna: LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (hierna: MMBS’en), mobiele machines (hierna: MM’s) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken1 achter LBT’s en MMBS’en (hierna: LBTA’s). ...

Voorstel van wet (Dossier 34397)
Voorstel van wet Voorstel van wet verkeer weg Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...