Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap (Dossier 34288)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) recht staatsrecht Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34288)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 januari 2016 Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van de opmerkingen en vragen die door de verschillende fracties zijn gemaakt en gesteld. ...

Afschrift adviesaanvraag aan de Kiesraad over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Afschrift adviesaanvraag aan de Kiesraad over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Brief regering recht staatsrecht Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2016 Zoals ik op verzoek van Uw Kamer heb toegezegd bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal (Handelingen II 2015/16, nr. 86, behandeling Tijdelijke experimentenwet stembiljetten), heb ik de Kiesraad verzocht om advies uit te brengen1 over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot.2 In verband met de verdere voortgang van het wetsvoorstel heb ik de Kiesraad verzocht een reactie zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk 14 juni aanstaande – te mogen ontvangen. ...

Nota van wijziging (Dossier 34288)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 mei 2016 In het voorstel van wet vervallen de artikelen I, onderdeel D, en II. ...

Nieuw model stembiljet voor blinden en slechtzienden (Dossier 34288)
Nieuw model stembiljet voor blinden en slechtzienden Brief regering recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2016 In het debat op 24 mei jl. over het voorstel tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (Handelingen II 2015/16, nr. 86, Tijdelijke experimentenwet stembiljetten) is door verschillende woordvoerders geïnformeerd naar de hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden die gebruikt zouden kunnen worden in combinatie met het nieuwe model stembiljet. ...

Motie van het lid Voortman over onderzoek naar de mogelijkheden van digitaal stemmen (Dossier 34288)
Motie van het lid Voortman over onderzoek naar de mogelijkheden van digitaal stemmen Motie recht staatsrecht Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 24 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat momenteel gewerkt wordt aan Idensys, een nieuw digitaal systeem voor het digitaal zakendoen met de overheid; overwegende dat, mede gelet op de toegankelijkheid van het stemproces voor mensen met een handicap, het van belang is dat wordt toegewerkt naar de mogelijkheid van het uitbrengen van een stem bij verkiezingen via de digitale weg; verzoekt de regering, de mogelijkheden voor digitaal stemmen te onderzoeken en te betrekken bij de lopende pilot voor Idensys, en de Kamer bij de begroting voor 2017 hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Advies van de Kiesraad op het amendement van het lid Martin Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Advies van de Kiesraad op het amendement van het lid Martin Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Brief regering recht staatsrecht Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2016 Bij brief van 24 mei 2016 (Kamerstuk 34 288, nr. 12) heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn verzoek aan de Kiesraad om uiterlijk 14 juni 2016 advies uit te brengen over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Kamerstuk 34 288, nr. 9). ...

Verslag (Dossier 34288)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 27 november 2015 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34288)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 juli 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Voorstel van wet (Dossier 34288)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34288)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34288)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Amendement recht staatsrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BOSMA Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «in het stemlokaal» ingevoegd: en van de Kieswet teneinde de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten te wijzigen. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap (Dossier 34288)
Amendement van het lid Voortman waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap Amendement recht staatsrecht Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt in onderdeel c «het zelfstandig stemmen wordt bevorderd» vervangen door: het zelfstandig stemmen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt gefaciliteerd. ...