Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33354)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 25 april 2016 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag en van de daarin door de verschillende fracties gestelde vragen. ...

Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen (Dossier 33354)
Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen Motie recht staatsrecht Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 26 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de mogelijkheid van experimenten aangaande elektronisch stemmen én het gebruik van een nieuw stembiljet momenteel worden overwogen; overwegende dat momenteel nog veel onduidelijk is over de technische realisering van elektronisch stemmen en stemmen tellen; overwegende dat beide voorgenomen experimenten tevens betekenen dat een beperkte groep kiesgerechtigden bij de uitoefening van hun actief kiesrecht onvrijwillig als proefkonijnen wordt ingezet; overwegende dat dit onwenselijk is; verzoekt de regering om, in overleg met de VNG proefopstellingen te ontwikkelen die vervolgens bij toekomstige verkiezingen in daarvoor overeengekomen gemeenten naast de reguliere stemhokjes worden geplaatst, zodat kiesgerechtigden aldaar op vrijwillige basis hun stem op zowel reguliere wijze alsmede binnen een proefopstelling kunnen uitbrengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 33354)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 april 2016 Artikel 3, tweede lid, van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33354)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33354)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33354)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERINGVAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL 1. ...

Geleidende brief (Dossier 33354)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 29 augustus 2012 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren die stemmen via het internet voor kiezers buiten Nederland alsmede het uitbrengen van een stem anders dan doormiddel van een stembiljet, mogelijk maken. ...

Advies van de Kiesraad (Dossier 33354)
Advies van de Kiesraad Advies van andere adviesorganen recht staatsrecht Nr. 7 BRIEF VAN DE KIESRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2016 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 33354)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 oktober 2012 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 14 maart 2016, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 33354)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Verslag (Dossier 33354)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Amhaouch over voorstellen voor wijziging van het verkiezingsproces (Dossier 33354)
Motie van het lid Amhaouch over voorstellen voor wijziging van het verkiezingsproces Motie recht staatsrecht Nr. 12 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH Voorgesteld 26 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de twee voorstellen tot wijziging van het verkiezingsproces die bij de Kamer aanhangig zijn, te weten de Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal (34 288) en voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33 354), onvoldoende samenhang en richting vertonen; overwegende dat voorstellen tot wijziging van het verkiezingsproces dienen te voldoen aan de waarborgen die de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces heeft geformuleerd, de band tussen kiezer en gekozene dienen te versterken, de mogelijkheden dienen te onderzoeken van elektronisch stemmen en tellen, en inzicht dienen te verschaffen in de daarmee gemoeide kosten; verzoekt de regering, voorstellen te doen voor wijziging van het verkiezingsproces, bestaande uit wetsvoorstellen met bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur, waarmee het stemmen en het tellen van de stemmen efficiënter verloopt, de toegankelijkheid wordt vergroot en de kiezers een persoon kiezen, en de Kamer vóór 1 september 2016 over de voortgang en de planning te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...