Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

27 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33124)
Nota naar aanleiding van het verslag Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 april 2012 Met belangstelling heeft de regering kennisgenomen van de vragen die de leden van de fracties van VVD, PvdA, PVV, CDA, D66 en SGP hebben gesteld over het onderhavige wetsvoorstel. ...

Motie Van Tongeren over het energielabel (Dossier 33124)
Motie Van Tongeren over het energielabel Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het goed zou zijn als het energielabel niet alleen een momentopname van de energieprestatie zou zijn, maar tevens handvatten aan huiseigenaren en verhuurders zou geven voor het nemen van energiebesparende maatregelen; verzoekt de regering, in overleg met de energieprestatieadviseurs voorstellen uit te werken om bij toekenning van het energielabel standaard een advies op maat te geven voor het nemen van energiebesparende maatregelen; verzoekt de regering tevens, te bevorderen dat daarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de terugverdientijd van die maatregelen is, met hoeveel de energierekening kan dalen als gevolg van de maatregelen en op welke stimuleringsmaatregelen de bewoner aanspraak kan maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verzoek plenaire behandeling voorstel van wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen voor het zomerreces (Dossier 33124)
Verzoek plenaire behandeling voorstel van wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen voor het zomerreces Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2012 In verband met een dreigende overschrijding van de implementatietermijn van de richtlijn vraag ik u hierbij om het voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) (33 124) nog voor het zomerreces te behandelen. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat thans voorligt het wetsvoorstel inzake de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33124); overwegende dat de uitvoering van de hiervoor genoemde wet gepaard gaat met voor burgers en instellingen grote administratieve lasten en uitvoeringskosten; van mening dat de administratieve lasten en uitvoeringskosten van de invoering van het energieprestatiecertificaat zo beperkt mogelijk moeten worden gehouden; verzoekt de regering, opties voor vereenvoudiging van het systeem van het energieprestatiecertificaat en de sanctionering daarvan te verkennen, een en ander binnen het kader van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, en de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie van de minister n.a.v. de voorlichting van de Raad van State over amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake kenbaarheid energieprestatie gebouwen (Dossier 33124)
Reactie van de minister n.a.v. de voorlichting van de Raad van State over amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake kenbaarheid energieprestatie gebouwen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2012 In overleg met de Tweede Kamer heb ik bij brief van 5 juli 2012 op grond van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd om voorlichting over twee amendementen op het wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33 124) over de vraag of de ingediende amendementen verenigbaar zijn met de eisen van de richtlijn. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat artikel 11b van de toekomstige Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen bepaalt dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften moeten worden gegeven omtrent de inhoud en de vormgeving van het energieprestatiecertificaat, de berekening van de energieprestatie van een gebouw, de wijze van totstandkoming van de referentiewaarden waarmee de energieprestatie kan worden vergeleken, en de aan de deskundigen te stellen kwaliteitseisen; verzoekt de regering, de ministeriële regeling zodanig vorm te geven dat de invoering van het energieprestatiecertificaat voor de burgers en instellingen met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp gepaard gaat en dat er niet meer wordt geregeld dan richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen daadwerkelijk voorschrijft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 33124)
Nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 april 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: H Artikel 120, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Motie Paulus Jansen over een gratis energielabel bij gebreken (Dossier 33124)
Motie Paulus Jansen over een gratis energielabel bij gebreken Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 19 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de kwaliteit van energielabels de afgelopen jaren verbeterd is; overwegende dat desondanks bij steekproefsgewijze controle een klein deel van de labels wordt afgekeurd; van mening dat het vertrouwen van de consument staat of valt bij de kwaliteit; verzoekt de regering om, wettelijk te verankeren dat de leverancier van een label te allen tijde verplicht is om gratis een verbeterd label ter beschikking te stellen bij gebleken gebreken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk (Dossier 33124)
Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VISSER Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de voorliggende wet een extra administratieve last wordt toegevoegd aan het verkoopproces van onroerend goed; overwegende dat men het binnen de gehele Europese Unie eens is over de doelstelling de lastendruk te verminderen en dat voor dat doel een speciale commissie is ingesteld; verzoekt de regering om, namens de lidstaat Nederland deze commissie-Stoiber een brandbrief te sturen met het verzoek om de betreffende richtlijn door te lichten op administratieve lasten en de totstandkoming te evalueren zodat hieruit lessen voor de toekomst worden getrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 11b, eerste lid, onderdeel b «artikel 11c, eerste lid» vervangen door: artikel 11c. ...

Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geƫvalueerd (Dossier 33124)
Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geĆ«valueerd Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KNOPS EN VISSER Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VI wordt «vier jaar» vervangen door: twee jaar. ...

Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen (Dossier 33124)
Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2012 Naar aanleiding van het verzoek van de leden Visser en Verhoeven om een brief te ontvangen waarin een overzicht wordt gegeven van de concrete toepassing van de sanctiebepaling dan wel de gehanteerde sanctiesystemen van de oude en de herziene EPBD-richtlijn in alle lidstaten inclusief de voor- en nadelen, bericht ik u als volgt. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 11a een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 11ab 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33124)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 oktober 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 11d, derde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De huurder past dat in mindering brengen niet eerder toe dan bij de betaling van de huurprijs die hij is verschuldigd met ingang van de kalendermaand, volgend op die waarin hij toepassing heeft gegeven aan de eerste volzin. ...

Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen (Dossier 33124)
Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 13 VOORLICHTING VAN DE RAAD VAN STATE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2012 Bij brief van brief van 5 juli 2012, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de voet van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd haar van voorlichting te dienen inzake amendementen op het wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33124). ...

Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens (Dossier 33124)
Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2012 Hierbij stuur ik u nadere informatie naar aanleiding van de motie van de heer Jansen (SP) tijdens de tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen op 15 november jl (Kamerstuk 33 124, nr. 20). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33124)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 juni 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, komt artikel 11c, tweede lid, te luiden: 2. ...

Motie Paulus Jansen over een regeling voor de opslag van opnamegegevens (Dossier 33124)
Motie Paulus Jansen over een regeling voor de opslag van opnamegegevens Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het eigendom en de centrale opslag van opnamegegevens voor het energielabel niet zijn geregeld in de wet; overwegende dat deze twee factoren van grote invloed zijn op de kosten voor de gebouweigenaar bij toekomstige aanpassingen; verzoekt de regering om, te waarborgen dat de opnamegegevens van het energielabel eigendom zijn van de opdrachtgever en een bindende regeling uit te werken voor de centrale, uniforme opslag van opnamegegevens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie (Dossier 33124)
Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 In vervolg op mijn brief van 14 november 2012 (Kamerstuk 33 124, nr. 18) treft u hierbij een overzicht aan van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie, inclusief de voor- en nadelen. ...

Amendement van het lid Fritsma dat ervoor zorgt dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper (Dossier 33124)
Amendement van het lid Fritsma dat ervoor zorgt dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID FRITSMA Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11b, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...