Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 6 november 2009 en het nader rapport d.d. 22 december 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 8 komt te luiden: Artikel 8 In het gestelde onder «Gooi en Vechtstreek» in de bijlage bij artikel 8, van de Wet veiligheidsregio’s vervallen met ingang van de datum van herindeling «Bussum,», «Muiden,», «Naarden,» en «Weesp,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Naardermeer,. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 5 VERSLAG De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage12 januari 2010Beatrix ...

Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek (#:-)
Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp van 7 maart (Handelingen II 2011/12, nr. ...

Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer (#:-)
Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer Brief regering bestuur gemeenten Nr.14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2013 Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer.1 Hiermee geef ik invulling aan de toezegging aan de heer Schouw (D66), zoals gedaan tijdens de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 20 december 2012 en het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 31 januari 2012. ...

Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek (#:-)
Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2012 Op 7 maart 2012 heeft de behandeling van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) plaatsgevonden (Handelingen II 2011/12, nr. 60, item 3, blz. 3–23). ...

Reactie op verzoek commissie inzake de financiƫle positie gemeenten Naardermeer (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake de financiĆ«le positie gemeenten Naardermeer Brief regering bestuur gemeenten Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2012 De Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij per brief van 19 januari 2012 verzocht haar voor de behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) nader te informeren over de financiële positie van de betrokken gemeenten en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de gemeente Muiden. ...

Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek (#:-)
Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2013 Bij brief van 13 februari heb ik de provincie Noord-Holland gevraagd mij voor 1 oktober 2013 te adviseren over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp. ...

Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden Amendement bestuur gemeenten Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «, Naarden en Weesp» vervangen door: en Naarden. ...

Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed Amendement bestuur gemeenten Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5a 1. ...

Motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners (#:-)
Motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners Motie bestuur gemeenten Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 7 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat onvoldoende draagvlak bij de gemeenten bestaat om de gemeente Weesp samen te voegen met de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden; overwegende, dat de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp dient gewaarborgd te zijn; van mening, dat de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp kan worden versterkt door middel van intensieve samenwerking, interbestuurlijke pools op het terrein van personeel of, indien gewenst, een ondersteunende rol van de provincie; verzoekt de regering in overleg te treden met de betrokken bestuurlijke partners om de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...