Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 januari 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I wordt aan het voorgestelde achtste lid een zin toegevoegd, luidende: Bij ministeriële regeling worden hierover nadere regels gesteld. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 30 november 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 september 2017 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 4 december 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (#:-)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (#:-)
Advies Afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 oktober 2017 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 6 november 2017, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Amendement van het lid Moorlag over het vervallen van de gasaansluitplicht voor alle gebouwen (#:-)
Amendement van het lid Moorlag over het vervallen van de gasaansluitplicht voor alle gebouwen Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID MOORLAG Ontvangen 25 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I vervalt in het voorgestelde zevende lid «van een gebouw of gedeelte daarvan met woonfunctie». ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 6 november 2009 en het nader rapport d.d. 22 december 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 8 komt te luiden: Artikel 8 In het gestelde onder «Gooi en Vechtstreek» in de bijlage bij artikel 8, van de Wet veiligheidsregio’s vervallen met ingang van de datum van herindeling «Bussum,», «Muiden,», «Naarden,» en «Weesp,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Naardermeer,. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 5 VERSLAG De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage12 januari 2010Beatrix ...

Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek (#:-)
Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp van 7 maart (Handelingen II 2011/12, nr. ...

Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer (#:-)
Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer Brief regering bestuur gemeenten Nr.14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2013 Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer.1 Hiermee geef ik invulling aan de toezegging aan de heer Schouw (D66), zoals gedaan tijdens de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 20 december 2012 en het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 31 januari 2012. ...

Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek (#:-)
Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2012 Op 7 maart 2012 heeft de behandeling van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) plaatsgevonden (Handelingen II 2011/12, nr. 60, item 3, blz. 3–23). ...

Reactie op verzoek commissie inzake de financiële positie gemeenten Naardermeer (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake de financiële positie gemeenten Naardermeer Brief regering bestuur gemeenten Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2012 De Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij per brief van 19 januari 2012 verzocht haar voor de behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) nader te informeren over de financiële positie van de betrokken gemeenten en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de gemeente Muiden. ...