Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij (Dossier 34247)
Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij Amendement recht staatsrecht Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID MARTIN BOSMA Ontvangen 28 september 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «kieskringen» toegevoegd: en in verband met het wijzigen van de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten voor de verkiezing van de Tweede Kamer. ...

Brief van het lid Klein ter aanbieding van een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het initiatiefwetsvoorstel afschaffing kieskringen (Dossier 34247)
Brief van het lid Klein ter aanbieding van een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het initiatiefwetsvoorstel afschaffing kieskringen Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2016 Op 5 juli 2015 heb ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen aanhangig gemaakt (Kamerstuk 34 247). ...

Schriftelijke reactie van het lid Klein op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (Dossier 34247)
Schriftelijke reactie van het lid Klein op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2017 Hierbij doe ik u toekomen de schriftelijke reactie van de indiener op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 28 september 2016. ...

Nota van wijziging (Dossier 34247)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 april 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel H, komt te luiden: H Artikel H 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Geleidende brief (Dossier 34247)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Ontvangen 3 juli 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 3 juli 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34247)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 april 2016 Introductie Het lid Klein wil allereerst de fracties van VVD, PvdA, SP, CDA, D66 en SGP bedanken voor hun bijdrage. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34247)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Doel De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel te komen tot een kiesstelsel zonder kieskringen. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34247)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELNG ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (herdruk) (Dossier 34247)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34247)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 september 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel H, onder 2, komt te luiden: 2. ...

Verslag (Dossier 34247)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 15 februari 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34247)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34247)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34247)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 januari 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I Artikel I, onderdeel J, komt te luiden: J In artikel H 9, eerste lid, vervalt «voor de kieskring of de kieskringen waarvoor zij is ingeleverd» en: of H 10a, eerste lid,. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Tweede nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 11TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Brief minister met reactie op een aantal vragen die zijn gesteld tijdens eerste termijn plenaire behandeling op 27 oktober 2009 van deze wetsvoorstellen Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel ondernemen werk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet31 728Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeentenr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen die in de eerste termijn van de plenaire behandeling op 27 oktober jl. van de zijde van Uw Kamer gesteld zijn over bovenvermelde wetsvoorstellen.Gelet op de hoeveelheid en complexiteit van de vragen leek het mij raadzaam om, vooruitlopend op de verdere behandeling van de wetsvoorstellen volgende week, Uw Kamer alvast een schriftelijke reactie op een aantal van deze vragen te doen toekomen. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Nota van wijziging Kamerstuk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 9NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 21 september 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:In artikel I, onderdeel 2, wordt «aantrekkingskracht is» vervangen door: aantrekkingskracht geheel of nagenoeg geheel is.ToelichtingNaar aanleiding van opmerkingen in het verslag hebben de indieners besloten de zinsnede «geheel of nagenoeg geheel» uit de bestaande toerismebepaling alsnog op te nemen.Van der VliesGesthuizen ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 8NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 21 september 2009INLEIDINGDe indieners hebben met dankbaarheid kennis genomen van de reacties op het voorliggende wetsvoorstel, dat beoogt de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet te verduidelijken. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet; Verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 7VERSLAGVastgesteld 26 januari 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt nader verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de initiatiefnemers de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet; Advies Raad van State en Reactie van de Indieners Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERSHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 14 februari 2007 en de reactie van de indieners d.d. 3 november 2008, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...