Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

243 resultaten

Afschrift van de reactie aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland op hun advies over de bestuurlijke toekomst in de Gooi en Vechtstreek (Dossier 28750)
Gemeentelijke herindeling; Brief regering; Afschrift van de reactie aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland op hun advies over de bestuurlijke toekomst in de Gooi en Vechtstreek Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2013 Bijgaand stuur ik u een afschrift van mijn reactie aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland op hun advies over de bestuurlijke toekomst in de Gooi en Vechtstreek1. ...

Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Brief regering; Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2013 Bij brief van 13 februari heb ik de provincie Noord-Holland gevraagd mij voor 1 oktober 2013 te adviseren over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp. ...

Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Brief regering; Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer Kamerstuk bestuur gemeenten Nr.14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2013 Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer.1 Hiermee geef ik invulling aan de toezegging aan de heer Schouw (D66), zoals gedaan tijdens de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 20 december 2012 en het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 31 januari 2012. ...

Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Brief regering; Draagvlak gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2012 Op 7 maart 2012 heeft de behandeling van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) plaatsgevonden (Handelingen II 2011/12, nr. 60, item 3, blz. 3–23). ...

Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Brief regering; Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp van 7 maart (Handelingen II 2011/12, nr. ...

Motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Motie; Motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 7 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat onvoldoende draagvlak bij de gemeenten bestaat om de gemeente Weesp samen te voegen met de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden; overwegende, dat de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp dient gewaarborgd te zijn; van mening, dat de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp kan worden versterkt door middel van intensieve samenwerking, interbestuurlijke pools op het terrein van personeel of, indien gewenst, een ondersteunende rol van de provincie; verzoekt de regering in overleg te treden met de betrokken bestuurlijke partners om de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Amendement; Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. ...

Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed. (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Amendement; Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed. ...

Reactie op verzoek commissie inzake de financiële positie gemeenten Naardermeer (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de financiële positie gemeenten Naardermeer Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2012 De Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij per brief van 19 januari 2012 verzocht haar voor de behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32 280) nader te informeren over de financiële positie van de betrokken gemeenten en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de gemeente Muiden. ...

Nota van wijziging (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 8 komt te luiden: Artikel 8 In het gestelde onder «Gooi en Vechtstreek» in de bijlage bij artikel 8, van de Wet veiligheidsregio’s vervallen met ingang van de datum van herindeling «Bussum,», «Muiden,», «Naarden,» en «Weesp,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Naardermeer,. ...

Verslag (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 5 VERSLAG De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

officiële publicatie (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. ...

officiële publicatie (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage12 januari 2010Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

officiële publicatie (Dossier 32280)
Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp; Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport Kamerstuk bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 6 november 2009 en het nader rapport d.d. 22 december 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie (Dossier 33124)
Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen); Brief regering; Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie Kamerstuk bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 In vervolg op mijn brief van 14 november 2012 (Kamerstuk 33 124, nr. 18) treft u hierbij een overzicht aan van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie, inclusief de voor- en nadelen. ...

Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens (Dossier 33124)
Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen); Brief regering; Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens Kamerstuk bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2012 Hierbij stuur ik u nadere informatie naar aanleiding van de motie van de heer Jansen (SP) tijdens de tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen op 15 november jl (Kamerstuk 33 124, nr. 20). ...

Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen (Dossier 33124)
Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen); Brief regering; Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen Kamerstuk bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2012 Naar aanleiding van het verzoek van de leden Visser en Verhoeven om een brief te ontvangen waarin een overzicht wordt gegeven van de concrete toepassing van de sanctiebepaling dan wel de gehanteerde sanctiesystemen van de oude en de herziene EPBD-richtlijn in alle lidstaten inclusief de voor- en nadelen, bericht ik u als volgt. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen); Motie; Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat Kamerstuk bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat artikel 11b van de toekomstige Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen bepaalt dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften moeten worden gegeven omtrent de inhoud en de vormgeving van het energieprestatiecertificaat, de berekening van de energieprestatie van een gebouw, de wijze van totstandkoming van de referentiewaarden waarmee de energieprestatie kan worden vergeleken, en de aan de deskundigen te stellen kwaliteitseisen; verzoekt de regering, de ministeriële regeling zodanig vorm te geven dat de invoering van het energieprestatiecertificaat voor de burgers en instellingen met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp gepaard gaat en dat er niet meer wordt geregeld dan richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen daadwerkelijk voorschrijft, en gaat over tot de orde van de dag. ...