Zoeken


Dossier
Status
Partij
D66 2
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
D66 2
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Amendement van het lid Leijten over het vervangen van de marginale toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) door een diepgaande inspectie. (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten over het vervangen van de marginale toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) door een diepgaande inspectie. ...

Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de ondernemingsraad ten aanzien van winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de ondernemingsraad ten aanzien van winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 14 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 16c, eerste lid, onder a «en 16f» vervangen door:, 16ea en 16f. ...

Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de raad van toezicht ten aanzien van winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de raad van toezicht ten aanzien van winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 14 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16c als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Leijten over onderzoek naar de handelwijze van bestuurders bij een faillissement van een ziekenhuis (Dossier 33168)
Motie van het lid Leijten over onderzoek naar de handelwijze van bestuurders bij een faillissement van een ziekenhuis Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een faillissement van een ziekenhuis een grote impact heeft op de bereikbaarheid van zorg, de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening aan patiënten en de banen van personeel; constaterende dat bestuurders bij een faillissement bijna altijd vrijuit gaan, al dan niet met een riante vertrekbonus; verzoekt de regering om, bij een faillissement van een ziekenhuis altijd een onderzoek in te stellen naar de handelwijze van bestuurders en te beoordelen of de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Leijten rondom het uitdrukkelijk in de wet opnemen dat risicoselectie voor ziekenhuizen met winstuitkering verboden is (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten rondom het uitdrukkelijk in de wet opnemen dat risicoselectie voor ziekenhuizen met winstuitkering verboden is Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 26 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16c als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Leijten over de functiewaardering gezondheidszorg (Dossier 33127)
Motie van het lid Leijten over de functiewaardering gezondheidszorg Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 48 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de huishoudelijke verzorging medewerkers geconfronteerd zijn met functie-uitholling en lagere inschaling in de functiewaardering gezondheidszorg (fwg); van mening dat bij de overheveling van de AWBZ-functie begeleiding niet eenzelfde uitholling van functies en lagere inschaling van de fwg mag plaatsvinden; verzoekt de regering, de gemeenten te informeren over de opbouw van de functiewaardering gezondheidszorg en hen te verzoeken, deze te respecteren bij het opdrachtgeverschap voor de nieuwe taak begeleiding, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Leijten over het doen van een specifieke uitkering ten aanzien van de gedecentraliseerde delen uit de Wmo (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten over het doen van een specifieke uitkering ten aanzien van de gedecentraliseerde delen uit de Wmo Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 17 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel G, een onderdeel toegevoegd, luidende: Ga Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 20a 1. ...

Amendement van het lid Leijten over het recht op compensatie en een zorgplicht voor het college van B&W (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten over het recht op compensatie en een zorgplicht voor het college van B&W Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 3 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3a Ieder persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5° en 6° die beperkingen ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie, heeft recht op compensatie van die beperkingen door het college van burgemeester en wethouders. ...

Amendement van het lid Leijten over het invoeren van een basistarief voor begeleiding (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten over het invoeren van een basistarief voor begeleiding Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 5 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende: Ga Voor artikel 22 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: § 8b. ...

Motie van het lid Leijten over het aanhouden van het wetsvoorstel (Dossier 33127)
Motie van het lid Leijten over het aanhouden van het wetsvoorstel Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 46 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog geen helderheid is over het verdeelmodel van de over te hevelen middelen in het kader van de decentralisatie van begeleiding naar gemeenten; van mening dat het niet past bij de goede relatie tussen overheden om financiële consequenties van nieuwe taken niet te weten wanneer er beslist wordt over wettelijke veranderingen; verzoekt de regering, het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in het kader van de overheveling van begeleiding aan te houden totdat zij de financiële gevolgen voor individuele gemeenten kan presenteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat personen die een indicatie voor verzorging en verpleging hebben én voor begeleiding, niet geconfronteerd worden knip in hun zorgverlening (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten dat regelt dat personen die een indicatie voor verzorging en verpleging hebben én voor begeleiding, niet geconfronteerd worden knip in hun zorgverlening Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 30 maart 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel IX, tweede lid, wordt «niet begeleiding en kortdurend verblijf» vervangen door: niet begeleiding, tenzij er tevens een aanspraak op zorg ter voorziening van de geneeskundige verpleging en verzorging van de verzekerde, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, is aangewezen ingevolge artikel 9a, eerste lid, van die wet, en kortdurend verblijf. ...

Amendement van het lid Leijten over de aanspraak van mantelzorgers op begeleiding (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten over de aanspraak van mantelzorgers op begeleiding Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 3 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, onder 4, wordt aan onderdeel j, onder vervanging van de dubbele punt aan het slot van onderdeel j door een komma, een zinsnede toegevoegd, luidende: en het geheel aan activiteiten waarmee een mantelzorger wordt ondersteund bij het uitvoeren van de mantelzorgactiviteiten;. ...

Amendement van het lid Leijten over het behouden van de term "huishoudelijke zorg" en het niet veranderen van de betekenis van "begeleiding" (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten over het behouden van de term "huishoudelijke zorg" en het niet veranderen van de betekenis van "begeleiding" Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 29 maart 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Leijten over uitval van huidige pgb-houders (Dossier 33127)
Motie van het lid Leijten over uitval van huidige pgb-houders Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 45 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij het macrobedrag dat hoort bij de decentralisatie van begeleiding 30% uitval van huidige pgb-houders begeleiding is verondersteld; van mening dat het onzeker is of er vraaguitval zal plaatsvinden en wanneer het plaatsvindt, dat dit inderdaad 30% zal zijn; constaterende dat wanneer er geen vraaguitval van pgb-houders begeleiding zal zijn, dit oploopt tot 500 mln. en het risico hiervan eenzijdig bij gemeenten wordt gelegd; verzoekt de regering, de uitval van mensen die per 1 januari 2014 hun pgb verliezen strak te volgen en gemeenten direct te compenseren voor meerkosten begeleiding als de vraaguitval lager is dan verondersteld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Leijten over toezicht van de IGZ op de organisaties die huishoudelijke verzorging en begeleiding verlenen in opdracht van de gemeenten (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten over toezicht van de IGZ op de organisaties die huishoudelijke verzorging en begeleiding verlenen in opdracht van de gemeenten Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 3 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, komt de aanhef te luiden: De artikelen 6 en 6a worden vervangen door:. ...

Motie van het lid Leijten over het verdeelmodel (Dossier 33127)
Motie van het lid Leijten over het verdeelmodel Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 47 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het verdeelmodel in het kader van de decentralisatie van begeleiding naar gemeenten redelijk en billijk moet zijn; verzoekt de regering, het verdeelmodel zodanig vorm te geven dat er geen nadeelgemeenten ontstaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 6 over het beschermen van het medisch beroepsgeheim (Dossier 33980)
Amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 6 over het beschermen van het medisch beroepsgeheim Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het beschermen van het medisch beroepsgeheim (Dossier 33980)
Amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het beschermen van het medisch beroepsgeheim Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN Ontvangen 10 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel L, onderdeel 3, vervalt. ...

Amendement van het lid Pia Dijkstra c.s. over het vooraf informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier (Dossier 33980)
Amendement van het lid Pia Dijkstra c.s. over het vooraf informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S. ...

Amendement van het lid Leijten c.s. over onafhankelijke medisch adviseurs (Dossier 33980)
Amendement van het lid Leijten c.s. over onafhankelijke medisch adviseurs Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...