Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

76 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 33900)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 december 2013 en het nader rapport d.d. 18 maart 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) (Dossier 32241)
Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) Brief regering ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Bij nader rapport van 6 oktober 2011 heb ik Hare Majesteit de Koningin verzocht bij Uw Kamer in te dienen het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW). ...

officiƫle publicatie (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief minister over gezamelijke behandeling met wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009U verzoekt ons uw Kamer te informeren hoe wetsvoorstel 31 7741 zich verhoudt tot het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd te verhogen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 34344)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33672)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 juni 2013 en het nader rapport d.d. 21 juni 2013, aangeboden aan de Koning door de staatssecretaris van Financiën, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelgenheid. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ouderen sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 september 2017 en het nader rapport d.d. 29 september 2017, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging inzake de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (#:-)
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging inzake de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen Voorlichting Afdeling advisering Raad van State ouderen sociale zekerheid Nr. 10 VOORLICHTING VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2018 Bij brief van 19 december 2017 heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op voorstel van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op de voet van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd haar van voorlichting te dienen inzake de nota van wijziging bij de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 juli 2017 en het nader rapport d.d. 5 oktober 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 februari 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 6 april 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk 32 287Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkersnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeenAls gevolg van het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid) (Kamerstukken II 2008/09, 32 052 nr 2) (hierna: wetsvoorstel modern migratiebeleid) dient ook de Wet arbeid Vreemdelingen (hierna: Wav) gewijzigd te worden.Een eerste wijziging draagt via ketensamenwerking bij aan de handhaving van het migratiebeleid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 april 2010Inhoudsopgave1. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk 32 287Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkersnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk 32 287Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkersnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttijd voor seizoenswerkers.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage15 januari 2010Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk 32 287Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkersnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 20 november 2009 en het nader rapport d.d. 11 januari 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 januari 2011I ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35099-(R2114))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 23 augustus 2017 en het nader rapport d.d. 27 november 2018, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Algemene Zaken. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds (Dossier 22594-(R1434))
Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 oktober 2010 In 1995 is in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een grondslag opgenomen voor het instellen bij Rijkswet van een fonds ten behoeve van het handhaven van een behoorlijk bestuursniveau in de eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius van de Nederlandse Antillen. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33200)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 februari 2012 en het nader rapport d.d. 9 maart 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Financiën. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 december 2016 en het nader rapport d.d. 31 januari 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...