Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 33200)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33200)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder. ...

Voorstel van wet (Dossier 33200)
Voorstel van wet Voorstel van wet beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33200)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 februari 2012 en het nader rapport d.d. 9 maart 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Financiën. ...

Nota van verbetering (#:-)
Nota van verbetering Nota van verbetering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 28 juni 2010In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel I, artikel 29a, eerste lid, in artikel II, artikel 29a, eerste lid, in artikel III, artikel 32b2, eerste lid, en in artikel IV, artikel 4.1.1b, eerste lid, wordt de passage «beleiden het beleid met betrekking totde» telkens vervangen door: beleid en het beleid met betrekking tot de. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 18 januari 2010 en het nader rapport d.d. 21 mei 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 32857)
Nota van wijziging Nota van wijziging onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 maart 2012 In het voorstel van wet worden na artikel VII een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL VIIA SAMENLOOP MET ANDERE WETTEN 1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32857)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 1 oktober 2010 en het nader rapport d.d. 11 juli 2011, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32857)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 maart 2012 Graag wil ik de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap danken voor hun inbreng en voor de vragen die ze hebben gesteld en de opmerkingen die zijn gemaakt. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32857)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met de registratie van incidenten. ...

Voorstel van wet (Dossier 32857)
Voorstel van wet Voorstel van wet onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van verbetering (Dossier 32857)
Nota van verbetering Nota van verbetering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 5 oktober 2011 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht: In de considerans vervalt: dat daartoe de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES dienen te worden gewijzigd; ...

Memorie van toelichting (Dossier 32857)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33141)
Nota van wijziging Nota van wijziging onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidend: ARTIKEL IIA. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33141)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 8 juni 2012 Graag wil ik de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap danken voor hun inbreng en voor de vragen die ze hebben gesteld en de opmerkingen die zijn gemaakt. ...

Voorstel van wet (Dossier 33141)
Voorstel van wet Voorstel van wet onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33141)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/ uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...