Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Onderzoeksvoorstel kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) (Dossier 34256)
Onderzoeksvoorstel kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2015 Hierbij zend ik u – conform mijn toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van SZW en naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie van SZW van 8 december – ter kennisneming het voorstel voor het onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC’s)1. ...

Wijziging van de inwerkingstredingsdatum van het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches (OPC’s) (Dossier 34256)
Wijziging van de inwerkingstredingsdatum van het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches (OPC’s) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2015 Naar aanleiding van de brief van 21 september jl (Kamerstuk 34 300 XV, nr. ...

Onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) (Dossier 34256)
Onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2015 Met interesse heb ik kennis genomen van het verslag, dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 19 oktober jl. heeft vastgesteld, inzake de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (Kamerstuk 34 256). ...

Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s) (Dossier 34256)
Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2017 Om meer inzicht te verkrijgen in de pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèches (opc’s) heb ik opdracht gegeven aan het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van opc’s. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34256)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches. ...

Voorstel van wet (Dossier 34256)
Voorstel van wet Voorstel van wet gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34256)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34256)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 29 januari 2015 en het nader rapport d.d. 13 juli 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Toekomst ouderparticipatiecrèches (Dossier 34256)
Toekomst ouderparticipatiecrèches Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2016 Inleiding Het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches1 (opc’s) leidde vorig jaar tot politieke en maatschappelijke discussies. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger (Dossier 31862)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger Brief regering ontslag werk Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2013 Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75.000 of hoger (wetsvoorstel 31 862). ...

Nota van wijziging (Dossier 34617)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 februari 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het opschrift komt te luiden: Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen. 2 De considerans komt te luiden: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het recht op kraamverlof uit te breiden teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen aan te passen;. 3 In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Oa Aan het slot van de artikelen 3:1, derde lid, 3:8, derde lid, en 3:18, vierde lid, wordt toegevoegd: of, indien het een zwangerschap van meer dan een kind betreft, minder dan tien weken heeft bedragen. 4 Aan het slot van artikel VIII wordt toegevoegd: en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen. 5 Artikel IX komt te luiden: Artikel IX Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. ...

Meerlingenverlof (Dossier 34617)
Meerlingenverlof Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei 2017 Bij brief van 12 april 2017 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij verzocht met een voorstel te komen over de wijze waarop het onderdeel inzake het meerlingenverlof zodanig kan worden losgekoppeld van het voorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van het kraamverlof1, dat het onderdeel inzake het meerlingenverlof separaat verder kan worden behandeld. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34617)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 mei 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het opschrift komt te luiden: Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken. 2 De considerans komt te luiden: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het recht op kraamverlof uit te breiden teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken;. 3 Artikel I, onderdeel Oa, vervalt. 4 Aan het slot van artikel VIII vervalt «en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen». 5 Artikel IX komt te luiden: Artikel IX Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34617)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 februari 2017 Op 22 december 2016 heb ik het Verslag van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bovengenoemd wetsvoorstel ontvangen. ...

Toezegging om het onderdeel meerlingenverlof bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen te halen (Dossier 34617)
Toezegging om het onderdeel meerlingenverlof bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen te halen Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2017 Hierbij bied ik u de tweede nota van wijziging bij het Wetsvoorstel wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken (Kamerstuk 34 617, nr. 10) aan. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34617)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 november 2016 en het nader rapport d.d. 25 november 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Voorstel van wet (Dossier 34617)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34617)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34617)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Het kraamverlof is al lang onderwerp van discussie. ...