Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Amendement van het lid Remkes over het regelen dat “stief”kinderen van samenwonende partners op dezelfde wijze worden behandeld als stiefkinderen van gehuwden (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het regelen dat “stief”kinderen van samenwonende partners op dezelfde wijze worden behandeld als stiefkinderen van gehuwden Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 32AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Amendement van het lid Remkes over het introduceren van een tegenbewijsregeling voor de waardering van woningen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het introduceren van een tegenbewijsregeling voor de waardering van woningen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 30AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel S, onder 4, wordt aan het vijfde lid (nieuw) toegevoegd: Indien de verkrijger aannemelijk maakt dat de waarde van de onroerende zaak of het gedeelte van de onroerende zaak lager is dan de volgens hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor die onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt, wordt die onroerende zaak of het gedeelte van die onroerende zaak in aanmerking genomen voor die lagere waarde.ToelichtingDit amendement beoogt een tegenbewijsregeling te introduceren voor de waardering van woningen. ...

Amendement van het lid Remkes over het niet doorvoeren van een verhoging in het schenkingsrecht (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het niet doorvoeren van een verhoging in het schenkingsrecht Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 22AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partner of afstammeling1II. in overige gevallen  erf-belastingschenkbelasting € 0€ 125 00010%5%30%€ 125 000 en hoger 20%20%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging zal bij belaste verkrijgingen tot € 125 000 in tariefgroep I schenkbelasting zijn verschuldigd naar een tarief van 5% (dan wel – voor afstammelingen in de tweede of verdere graad – 9%) in plaats van naar een tarief van 10% (dan wel – voor afstammelingen in de tweede of verdere graad – 18%).Remkes ...

Amendement van het lid Remkes over de inwerkingtreding van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over de inwerkingtreding van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 45AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel XII, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, komt te luiden:1°. ...

Amendement van het lid Remkes over de verkrijging van een partner volledig vrij te stellen van erfschapsbelasting (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over de verkrijging van een partner volledig vrij te stellen van erfschapsbelasting Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 29AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel I, onderdeel AC, onder 3, opgenomen artikel 32, eerste lid, onder 4°, onderdeel a, komt te luiden:a. ...

Amendement van het lid Remkes over gelijkstelling van achterkleinkinderen aan kleinkinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over gelijkstelling van achterkleinkinderen aan kleinkinderen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 20AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes over een eenmalige vrijstelling bij schenking aan (klein)kinderen van € 50000 bij aanwending voor aankoop woning (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over een eenmalige vrijstelling bij schenking aan (klein)kinderen van € 50000 bij aanwending voor aankoop woning Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 39AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 15 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Motie Koser Kaya c.s. over betrekken van de positie van alleenstaanden in het onderzoek van de belastingscommissie (Dossier 31930)
Motie Koser Kaya c.s. over betrekken van de positie van alleenstaanden in het onderzoek van de belastingscommissie Motie belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 74MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S.Voorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de samenlevingsvormen in de samenleving veranderen en dat hiermee rekening dient te worden gehouden;verzoekt de regering de positie van de alleenstaanden en andere moderne samenlevingsvormen expliciet mee te nemen in het onderzoek van de belastingcommissie onder voorzitterschap van prof. ...

Amendement van het lid Remkes over het toepassen van tariefgroep I bij overlijden van (klein)kinderen bij opgaande lijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het toepassen van tariefgroep I bij overlijden van (klein)kinderen bij opgaande lijn Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. voor de toepassing van de schenkbelasting indien verkregen door partner of afstammeling en voor de toepassing van de erfbelasting indien verkregen door partner of bloedverwant in de rechte lijn1)II. in overige gevallen € 0€ 125 00010%30% € 125 000 en hoger 20%40%1 Voor bloedverwanten in de rechte lijn in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging vallen ouders, grootouders, overgrootouders etc. voor de toepassing van de erfbelasting in de tariefgroep I. ...

Amendement van het lid Remkes over de gelijkstelling van kwalificatie van partner aan huwelijk (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over de gelijkstelling van kwalificatie van partner aan huwelijk Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 25AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Amendement van het lid Remkes over handhaving van de vrijstelling voor gehandicapte kinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over handhaving van de vrijstelling voor gehandicapte kinderen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 23AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes betreffende het verval van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes betreffende het verval van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 44AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Remkes betreffende de verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor, onder andere, personen die samenwonen maar geen samenlevingscontract hebben gesloten (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes betreffende de verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor, onder andere, personen die samenwonen maar geen samenlevingscontract hebben gesloten Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 43AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel XII, eerste lid, onderdeel b, wordt «1 januari 2011» telkens vervangen door: 1 januari 2012.ToelichtingDe voorgestelde wijziging regelt een verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor personen die samenwonen, maar geen samenlevingscontract hebben gesloten of wel een samenlevingscontract hebben gesloten maar daarin geen zorgplicht hebben opgenomen. ...

Amendement van het lid Remkes over niet verhogen van de tariefopslag voor kleinkinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over niet verhogen van de tariefopslag voor kleinkinderen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 24AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partner of afstammeling1II. in overige gevallen € 0€ 125 00010%30% € 125 000 en hoger 20%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging zal voor belaste verkrijgingen door kleinkinderen en afstammelingen in de derde of verdere graad een opslag van 60% worden toegepast met betrekking tot het tarief van tariefgroep I in plaats van – zoals in het wetsvoorstel is opgenomen – een opslag van 80%.Remkes ...

Amendement van het lid Remkes dat ertoe strekt dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleende akte (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes dat ertoe strekt dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleende akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 42AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel XII, eerste lid, onderdeel b, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:3°. ...

Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 31 over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 31 over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 77GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID REMKES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT NR. 31Ontvangen 2 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel AH, wordt artikel 35b als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 39 over een eenmalige vrijstelling bij schenking aan (klein)kinderen van € 50 000 bij aanwending voor aankoop woning (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 39 over een eenmalige vrijstelling bij schenking aan (klein)kinderen van € 50 000 bij aanwending voor aankoop woning Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 78GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID REMKES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39Ontvangen 2 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AE, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 31AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel I wordt als volgt gewijzigd:a. ...

Amendement van het lid Remkes over de anbi regeling (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over de anbi regeling Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 19AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel II, onderdeel B, onder 1, wordt «als zodanig aangemerkte uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogende instellingen» vervangen door: als zodanig aangemerkte het algemeen nut beogende instellingen.IIIn artikel II, onderdeel B, onder 2, wordt «niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen nut beogend karakter heeft» vervangen door: niet langer een algemeen nut beogend karakter heeft.IIIIn artikel II, onderdeel B, onder 3, wordt «niet, of niet langer, als uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogende instelling» vervangen door: niet, of niet langer, als het algemeen nut beogende instelling.IVArtikel XI vervalt.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging vervalt thans de aanscherping dat ANBI’s uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut dienen te beogen. ...

Amendement van het lid Remkes over uitwerking van voorwaarde van gemenschappelijke huishouding in AMVB met voorhang (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over uitwerking van voorwaarde van gemenschappelijke huishouding in AMVB met voorhang Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 26AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:1. ...